لیست دوره های آموزشی

دوره HSE ویژه پژوهشگران در آزمایشگاه ها دوره HSE ویژه نیروهای خدمات
دوره ارزیابی و مدیریت ریسک (ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد) دوره سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ویژه پرسنل بالینی