برنامه ارزیابی ایمنی وخطر بلایا در واحدهای بهداشتی

:(SARA) Safety And Risk Assessment

نقش پیش فعال نظام سلامت در مدیریت و کاهش خطر بلایا، رویکرد اصلی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. تبلور این رویکرد، در کاهش سطح خطر بلایا در جامعه و تسهیلات و منابع نظام سلامت تجلی می یابد. ارزیابی ایمنی نظام شبکه در برابر بلایا اقدامی پایه برای رویارویی پیشفعال با بلایا از طریق جمع آوری اطلاعات مواجهه با مخاطرات، آسیب پذیری و ظرفیت مراکز ارایه خدمت است.
در سال ۱۳۹۰ ابزار ارزیابی ایمنی وخطر بلایا در تسهیلات بهداشتی تدوین شد و اولین بررسی پایلوت در ۶۴۴ مرکز واحد بهداشتی و در سال ۱۳۹۲ بر روی ۲۷۱۵ واحد بهداشتی در کشور انجام شد. در ادامه و پس از ادغام برنامه های مدیریت خطر بلایا و طی سال ۹۴ ، ارزیابی بر روی ۱۶۰۷۸ واحد بهداشتی انجام گردید. این بررسی را در واقع اولین از نوع خود، در سطح مدیترانه شرقی است که در حوزه خدمات بهداشتی اولیه انجام شده است.
در این برنامه با شناخت مخاطرات تهدید کننده و ارزیابی خطر و ایمنی عملکردی، سازه ای و غیر سازه ای واحدهای بهداشتی، درواقع نظام سلامت، بدنبال آن است که بتواند با تدوین برنامه مداخله مناسب، در راستای ارتقای سطح ایمنی واحدهای بهداشتی گام موثری بردارد.

[دانلود دستورالعمل