برنامه ارزیابی و آموزش آمادگی خانواردر برابر بلایا

:(DART) Disaster Assessment of Readiness and Training

در راستای تحقق اهداف برنامه توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هدف کلان نظام سلامت مبنی بر کاهش خطر ناشی از مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در سطح جامعه و پاسخ مناسب سلامت به بلایا و فوریتها، برنامه های جامع و منسجمی در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با محوریت معاونت بهداشتی و هدایت فنی دفتر مدیریت خطر بلایا و مشارکت سایر مدیریت های ستاد و دانشگاه های علوم پزشکی تدوین شده و هرساله اجرا می گردد. یکی از این برنامه های جامع و منسجم و در عین حال ضروری برنامه افزایش آمادگی خانوارها در بلایا می باشد. آمادگی خانوار ها در بلایا و حوادث طبیعی و انسان ساخت و نقش آن ها در این مقوله بسیار حائز اهمیت می باشد. در کشور ما سالانه بلایای مختلفی رخ می دهد و جان بسیاری از انسان ها را می گیرد و خسارات مالی بسیاری را بدنبال می آورد . در حالی که سایر کشورها، همین نوع بلایا و حوادث طبیعی و انسان ساخت، کمترین خسارات مالی و جانی را در پی دارد. یکی از علل این امر وجود آمادگی کافی در مردم و خانوارهای آنها است. از این رو ، توجه به آمادگی خانوارهای ایرانی با در نظر گرفتن تعدد حوادث و بلایای طبیعی و انسان ساخت در کشور، از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار می باشد. با عنایت به این موارد، یکی از برنامه های مهم مداخله ای پیش بینی شده در دفتر مدیریت خطر بلایا، برنامه ارزیابی و آموزش آمادگی خانوارهای ایرانی برای بلایا می باشد که از سال های گذشته آغاز شده و اکنون در بسته خدمت سطح یک ادغام شده است.
هدف از اجرای این برنامه ارتقای آمادگی جمعیت عمومی در برابر بلایا می باشد. این برنامه به صورت سالیانه میزان آمادگی خانوار های ایرانی در برابر بلایا را بر اساس چک لیست طراحی شده مورد ارزیابی قرار می دهد سپس در طول سال هر خانوار ایرانی آموزش های لازم جهت کاهش خطر و ارتقای آمادگی خانوار ها در برابر بلایا و فوریت ها را طبق فلوچارت و بسته های آموزشی دریافت نموده تا نهایتا شاهد ارتقای آمادگی خانوار در برابر بلایا باشیم.

[دانلود دستورالعمل