برنامه نظام مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا

:(DSS) Disaster Surveillance System

حوادث و بلایای طبیعی و انسان ساخت به هر شکل و یا با هر علتی که وقوع پیدا کند، تهدیداتی جدی برای حیات، توسعه و تکامل بشری را بهمراه دارند. این تهدیدات می توانند سلامت و جان انسان، اموال و دارایی ها و محیط زندگی انسان را تخریب کرده و فرایند توسعه را متوقف و حتی معکوس نمایند.
از آنجائیکه کشور عزیزمان یکی از خطر پذیرترین کشورهای دنیا در مقابل این پدیده ها می باشد، تعیین میزان و روند آسیب بلایا به جامعه و تسهیلات بهداشتی و درمانی، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. نتایج پیمایش نشان می دهد که طی ۱۰ سال روند آسیب مخاطرات به مراکز بهداشتی کشور (در ابعاد کارکردی و آسیب سازه ای و غیرسازه ای) و سلامت کارکنان بهداشتی رو به افزایش است. لذا برنامه نظام مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا بعنوان یکی از برنامه های مدیریت خطر بلایا تعریف گردید. در این برنامه پس از وقوع هر مخاطره تیم ارزیابی سریع در اولین فرصت از محل وقوع مخاطره بازدید میدانی را انجام داده و میزان و روند آسیب بلایا به جامعه، کارکنان، تسهیلات و برنامه های بهداشتی را در ابعاد خسارات جانی، عملکردی، سازه ای و غیرسازه ای (با کسب اطلاعات تکمیلی از منابع خبری معتبر و محلی) در فرم های مربوطه وارد و به منظور تعیین وضعیت موجود و پیش بینی نیازها و تدوین برنامه عملیات میدانی گروه های تخصصی بهداشتی به صورت مستمر به سطح بالاتر گزارش می نماید.

[دانلود دستورالعمل