برنامه کاهش آسیب پذیری سازه ای و غیر سازه ای

:(SNS) Structural and Nonstructural Safety
 
مواجهه کشور با انواع مخاطرات ایجاب می کند که نظام شبکه برای مقابله با این مخاطرات و ارائه خدمت به مردم آسیب دیده آماده باشد. لازمه این امر , اطمینان از سلامت مراکز و ارائه خدمت و پرسنل آنها و همچنین تضمین تداوم خدمات در زمان بلایا است.
در بعضی موارد در هنگام وقوع بلایا بخصوص زلزله و طوفان ممکن است علی رغم عدم تخریب ساختمان، آسیب دیدگی اجزاء غیرسازه ای می تواند باعث آسیب جانی، خسارت مالی و اختلال عملکرد واحدهای بهداشتی گردد. لذا انجام تمهیدات لازم برای پیشگیری از وقوع پیامدهای سوء مورداشاره ضروری است.
در همین راستا دستورالعمل برنامه SNS با هدف کاهش آسیب اجزاء غیرسازه ای در واحدهای بهداشتی تدوین گردیده است. بعد از انجام ارزیابی ایمنی سازه و غیر سازه ای واحدهای بهداشتی، با هماهنگی سطوح بالادست اقدامات کاهش آسیب پذیری غیر سازه ای طبق دستورالعمل و انجام اقدامات کاهش آسیب پذیری سازه ای با هماهنگی دفتر فنی دانشگاه در کلیه واحدهای بهداشتی انجام می‌گیرد.