مسابقه آمادگی خانوارها در برابر بلایای طبیعی

مسابقه آمادگی خانوارها در برابر بلایای طبیعی

{پایان یافت}

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در راستای سیاست های خود در جهت تاب آوری جامعه در برابر مخاطرات طبیعی و انسان ساخت اقدام به برگزاری مسابقه آمادگی خانوارها در برابر بلایای طبیعی در هفته کاهش بلایای طبیعی با شعار “مقابله با نابرابری برای آینده ای تاب آوری” نموده است.

تاب آوری:

تاب آوری در بلایای طبیعی به عنوان یک سرمایه اجتماعی محسوب می شود. هر جامعه ای که بیشتر دارای این سرمایه باشد، آسیب های کمتری در برابر مخاطرات طبیعی خواهد داشت. جامعه و انسان تاب آور در مواجهه با بلایای طبیعی، راه حل هایی دارند. این راه حل ها منجر به کاهش پیدا کردن آسیب ها می شود. انسان تاب آور با وقوع هر مصیبت طبیعی از جمله سیل و زلزله ظرفیت های خود را تبدیل به روند مثبت می کند. با سازماندهی عملکرد خود، تلاش می کند تا در یک سطح بهتری زندگی کند.

محورهای مسابقه:

1: آمادگی خانوارها در برابر بلایا

2: مهمترین اقدامات قبل؛  حین و بعد از زلزله

3: مهمترین اقدامات قبل؛  حین و بعد از سیل

زمان برگزاری مسابقه: 20 مهر الی 13 آبان