بيمارستان سینا جونقان

اعضاء كميته تخصصي سلامت، ايمني و محيط زيست بیمارستان سینا (ع) جونقان:

نام و نام خانوادگی پست سازمان سمت در کمیته
دكتر ابراهيم حيدری رئيس بیمارستان رئيس کمیته
مدير بيمارستان فارسان نائب رئيس
کارشناس بهداشت حرفه ای بیمارستان
شبنم احمدي مسئول بهداشت محيط بيمارستان دبیر کمیته
فريبا كمالی سوپروايزر آموزشی بيمارستان عضو كميته
رامين صادقی مسئول امور اداری بيمارستان عضو كميته
صادق احمدی مسئول حسابداری بيمارستان عضو كميته

  • مصوبات جلسه درون بخشی و برون بخشی
  • اقدامات اجرایی دفتر HSE دانشگاه
  • شاخص

مصوبات جلسه درون بخشی روز ......مورخ ........

ارسال نشده است

اقدامات اجرایی دفتر HSE دانشگاه

مجموعه اقدامات برنامه ریزی شده دفتر HSE دانشگاه برای آن مجموعه تا تاریخ 1400/12/29
اقدام اقدامات اجرایی روش مستند سازی
برگزاری مانور عملیاتی اطفاء حریق و آموزش استفاده از خاموش کننده های دستی مستند سازی به صورت عکس
بررسی سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق و نصب سیستم های هشدار مستند سازی به صورت عکس و صورتجلسه
بررسی بیمه ساختمان مستند سازی به صورت نامه کتبی از امور اداری
بررسی آسانسور های مجموعه تحت پوشش مستند سازی به صورت نصب برچسب و نامه کتبی از امور اداری
بررسی صندلی و میز کارکنان و ارباب رجوع مستند سازی به صورت صورتجلسه کمیته HSE مجموعه
کارت بهداشت نیروهی خدماتی که با مواد غذایی در ارتباط هستند مستند سازی به صورت کپی کارت بهداشت
انجام معاینات دوره ای سلامت شغلی کارکنان واحدهای تحت پوشش  

شاخص

 

چک لیست