بیمارستان امام رضا (ع) اردل

اعضاء كميته تخصصي سلامت، ايمني و محيط زيست بیمارستان امام رضا (ع) اردل:

نام و نام خانوادگی پست سازمان سمت در کمیته
  رئيس بیمارستان رئيس کمیته
  مدير بيمارستان فارسان نائب رئيس
  کارشناس بهداشت حرفه ای بیمارستان دبير كميته
  مسئول بهداشت محيط بيمارستان عضو كميته
  سوپروايزر آموزشی بيمارستان عضو كميته
  مسئول امور اداری بيمارستان عضو كميته
  مسئول حسابداری بيمارستان عضو كميته

  • مصوبات جلسه درون بخشی و برون بخشی
  • اقدامات اجرایی دفتر HSE دانشگاه
  • شاخص

مصوبات جلسه درون بخشی روز دوشنبه مورخ 1400/07/12

در ابتدا جلسه با تلاوت چند از كلام الله مجيد شروع شد سپس آقاي مهندس رئيسي ، رئيس محترم شبكه بهداشت و درمان ضمن خوشامد گويي به حضار ،مطالبي در خصوص اهمييت برگزاري كميته HSE و آيين نامه اجرائي سلامت،ايمني و محيط زيست بيان نموده اند و سپس بعد از بررسي مصوبات كميته قبلي ، با تبادل نظر ساير اعضا مصوبات ذيل تصويب شد.

1- مقرر گرديد مطابق آيين نامه اجرائي سلامت ايمني و محيط زيست (HSE) يك نسخه از صورتجلسه كميته به دبيرخانه شورا ارسال گردد.

2- مقرر گرديد اندازه گيري ميزان روشنايي محيط كار شبكه بهداشت و درمان در اسرع وقت سنجش گردد.

3- مقرر گرديد جلسات آموزشي در خصوص استرس شغلي (سلامت روان) برگزار گردد .

4- برگزاري جلسات آموزشي در خصوص انتقال و دفع بهداشتي پسماند هاي خطرناك آزمايشگاهي صورت گيرد .

5- پيگيري و خريداري ترمز پله جهت جلوگيري از ليزخوردن در پله ها در اسرع وقت صورت گيرد .

اقدامات اجرایی دفتر HSE دانشگاه

مجموعه اقدامات برنامه ریزی شده دفتر HSE دانشگاه برای آن مجموعه تا تاریخ 1400/12/29
اقدام اقدامات اجرایی روش مستند سازی
برگزاری مانور عملیاتی اطفاء حریق و آموزش استفاده از خاموش کننده های دستی مستند سازی به صورت عکس
بررسی سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق و نصب سیستم های هشدار مستند سازی به صورت عکس و صورتجلسه
بررسی بیمه ساختمان مستند سازی به صورت نامه کتبی از امور اداری
بررسی آسانسور های مجموعه تحت پوشش مستند سازی به صورت نصب برچسب و نامه کتبی از امور اداری
بررسی صندلی و میز کارکنان و ارباب رجوع مستند سازی به صورت صورتجلسه کمیته HSE مجموعه
کارت بهداشت نیروهی خدماتی که با مواد غذایی در ارتباط هستند مستند سازی به صورت کپی کارت بهداشت
انجام معاینات دوره ای سلامت شغلی کارکنان واحدهای تحت پوشش  

شاخص

چک لیست

جواب بازرسنظر دفتر HSEسوالقسمت بازرسی شده
بلهآیا تاسیسات مورد تائید کارشناس HSE بوده؟ و مورد تائید کارشناسان (معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی) است؟ (بحرانی)عمومی در کلیه بخش ها
بلهآیا ساختمان بیمه شده است؟ (بحرانی)عمومی در کلیه بخش ها
بلهدر صورت وجود آسانسور در ساختمان، توسط کارشناس HSE مجموعه مورد تائید است؟ و برچسب استاندارد در معرض دید قرار دارد؟ (بحرانی)عمومی در کلیه بخش ها
بلهآیا صندلی های ارباب رجوع مورد تائید کارشناس HSE است؟ (بحرانی)عمومی در کلیه بخش ها
بلهکلیه قسمت هاي بخش داراي روشنایی مطلوب و کافی و درخشندگی مناسب می باشد؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهپوسترها یا پیام هاي ایمنی مناسب در قسمت هاي مختلف نصب شده است؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهوسایل سرمایشی و گرمایشی مطلوب و به طور ایمن نصب شده است؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهگردوغبار و گاز و بخارات مواد شیمیایی در بخش موجود نمی باشد؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهوسایل برقی داراي سیستم ارت می باشد؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهکلیه کلیدها و پریزها ایمن و مجهز به سیستم ارت می باشند؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهوضعیت بخش از لحاظ سیم کشی برق مطلوب است؟ (فقدان سیم هاي لخت، حذف سیستم هاي موقتی، بسته بودن جعبه کلید برق) (بحرانی)عمومی در کلیه بخش ها
بلهتجهیزات ایمنی اطفاء حریق به تعداد کافی موجود است؟ (بحرانی)عمومی در کلیه بخش ها
بلهدرب خروج اضطراری تعبیه شده است؟ (بحرانی)عمومی در کلیه بخش ها
بلهاطلاع رسانی کافی از لحاظ خط کشی و نصب تابلو به سمت درب خروج اضطراري انجام گرفته است؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهکپسول اطفاء حریق، سالم و پر داراي تاریخ شارژ معتبر و در محل مناسب و ایمن نصب شده است؟ (بحرانی)عمومی در کلیه بخش ها
بلهآیا کلیه بخش ها به سیستم هشدار حریق مجهز می باشند؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهتهویه بخش و کلیه اتاق ها در حد مطلوب و با کارایی مناسب تعبیه شده است؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهپنجره اتاق ها داراي حفاظ و توري مناسب و سالم می باشد؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهچرخ هاي وسایل چرخدار مثل ویلچر و برانکارد قبل از قرار گرفتن فرد بیمار روي آن قفل می شود؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهوسایل حفاظت فردي پرسنل در حد مطلوب بوده و استفاده صحیح از آن انجام می گیرد؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهکمدها، قفسه ها، تابلوها و سایر وسایل به طور ایمن و مناسب در جای خود محکم شده است؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهقسمت هاي مختلف بخش اتاق استراحت بیماران از لحاظ وجود سر وصداي مزاحم کنترل شده است؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهکلیه هشدار دهندها اعم از هشدار اعلام حریق، زنگ اعلام بیمار و ..... به تعداد کافی نصب و ازلحاظ سالم بودن مورد بازدید قرار می گیرد؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهتخت ها داراي حفاظ مناسب با ارتقاع کافی و قابل تنظیم هستند؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهصندلی هاي پرسنل و اتاق بیماران داراي پشتی مناسب و قابل تنظیم با میز کارشان (از لحاظ رتفاع نشیمنگاه و پشتی صندلی و دسته هاي قابل تنظیم) می باشد همچنین زیر پایی مناسب جهت پرسنل پشت میز کار در نظر گرفته شده است؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهچراغ های اضطراري بخش سالم و به طور مرتب بررسی و کنترل می شود؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهبررسی و بازدید دوره اي از فشار سنج ها و سایر تجهیزات پزشکی انجام می گیرد؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهطرز چینش داروها در قفسه هاي دارو و وسایل مورد نیاز بر اساس اصول ارگونومی انجام شده است؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهزیر پایی مناسب جهت تخت هاي بیماران موجود می باشد؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهبرانکارها داراي حفاظ مناسب بوده و موقع حمل بیمار مورد استفاده قرار می گیرد؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهکف بخش از لحاظ بر آمدگی غیر ایمن بررسی شده است؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهبخش داراي ورودي جداگانه جهت پذیرش حالات اوژانسی، مسقف و شیب دار است؟عمومی در کلیه بخش ها
خیرسیستم زنگ خطر نگهبانی متصل به مرکز، سالم و در دسترس است و داخل اتاق ها سیستم زنگ خطر متصل به مرکز نگهبانی یا جایی که سریعاً جوابگو باشد، موجود است؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهسطل های زباله به تفکیک عفونی و غیر عفونی در بخش موجود است؟عمومی در کلیه بخش ها
خیردر حین حمل بیمار از البسه و پوشش مناسب جهت سرما و گرما استفاده می شود؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهمسیرها و قسمت هاي مختلف داخل ساختمان به وسیله نشانه ها و راه هاي مناسب قابل شناسایی اند؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهنگهبان در زمان مورد نیاز و در بخش اورژانس فورا در دسترس می باشد؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهنگهبان دوره هاي آموزشی امنیتی را گذرانده یا حداقل سال 2 سابقه کار در این پست را دارد؟عمومی در کلیه بخش ها
-آسانسور ساختمان کلینیک از لحاظ ایمنی مورد تایید است ولی آسانسور ساختمان اصلی خیر -بعضی از قفسات در جای خود فیکس نشده اند -استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط نیروهای خدمات کامل نیستتوضیحات بازرس HSE: عمومی در کلیه بخش هاعمومی در کلیه بخش ها
بلهآیا بخش سونوگرافی و تصویر برداری در بیمارستان است؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهدیوارهاي بخش هاي مربوط به اشعه، سرب کوبی شده است؟ (بحرانی)بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهدرب ها و اتاقک هاي کنترل وجود دارد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهبه صورت منظم ایمنی پرتویی ثبت و مستند می گردد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهدر قسمت اتاق تاریکخانه/تهیه فیلم یک هواکش با کارایی خوب براي تهویه هوا وجود دارد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهچراغ های هشدار دهنده بالاي درب ورودي اتاق هاي تصویر برداري وجود دارد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهچراغ هاي هشدار دهنده هماهنگ با تابش دستگاه ها عمل می نماید؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهشواهد پایش منظم پزشکان و کارکنان شامل آزمایش خون 6 ماهه و عکس قفسه سینه سالیانه وجوددارد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهکلیه کارکنان داراي پرونده بهداشتی می باشند؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
خبردرب هاي مخصوص سربکوبی شده از لحاظ عدم نشتی و صحت مورد بررسی قرار گیرد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهفضای انتظار بیماران از اتاق هاي تولید اشعه دور می باشد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلههواکش اتاق رادیولوژی سالم و دارای کارایی مناسب براي آن قسمت است؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
خبراز قفل هاي خودکار برروي اتاق درمان جهت جلوگیري از پرتوگیري ناخواسته در هنگام باز شدن درب اتاق درمان استفاده شده است؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
مصداق نداردتجهیز هر دستگاه درمان از راه دور با یک مونیتور و با یک لامپ هشدار دهنده در داخل اتاق صورت گرفته است؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهقبل از درمان با دستگاه هاي درمان از راه دور دکمه قطع اضطراري، لامپ هاي نشانگر ، وسایل تنظیم کننده بیمار نظیر لیزرها ، قرائت دستگاه هاي درمان نظیر زاویه گانتري ، ابعاد میدان و زاویه تخت بررسی می شود؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهدر صورت اشکال در بررسی هاي انجام شده بلافاصله مسئول فیزیک پزشکی اطلاع داده می شود؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهاز خوردن، آشامیدن، آرایش کردن در محل هاي کار با مواد پرتوزا و قراردادن مواد خوراکی در یخچال ویژه مواد پرتوزا خوداري می شود؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
مصداق نداردجابه جایی ظروف سربی فقط توسط کارکنانی که بدین منظور انتخاب می شود انجام می گردد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهقبل از شروع درمان، زمان تنظیم شده بر روي صفحه کنترل بررسی می شود؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
مصداق نداردتوسط تلویزیون مدار بسته حرکات بیمار در طول زمان درمان تحت نظارت بوده و از صحت انجام عمل دستگاه اطمینان حاصل می شود؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهدستگاه داراي دکمه خاموش اضطراري جهت مواقع اشکال هنگام خاموش کردن دستگاه می باشد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
توضیحات بازرس HSE: بخش سونوگرافی و تصویر برداریبخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهآیا واحد استریلیزاسیون در بیمارستان است؟واحد استریلیزاسیون
بلهوسایل و فضاهاي فیزیکی کثیف، تمیز و استریل، به طور کامل جدا هستند؟واحد استریلیزاسیون
بلهاتاقی که اتوکلاو / استریل کننده در آن قرار دارد، از محلی که سایر فعالیت هاي بخش در آن انجام می شود مجزا است؟ (بحرانی)واحد استریلیزاسیون
خبرتهویه هواي قسمت بسته بندي وسایل و منطقه غیر آلوده به خارج از فضاي بخش صورت می گیرد؟واحد استریلیزاسیون
بلهامکان شست شوي دست در مکان هاي آلوده، غیرآلوده، مکان استریل سازي و سرویس هاي بهداشتی وجود دارد؟واحد استریلیزاسیون
سایرتجهیزات مخصوص براي تمیز کردن، ضد عفونی کردن، خشک کردن، بسته بندي و استریل کردن در دسترس است ؟واحد استریلیزاسیون
مصداق نداردمواد و وسایل بسته بندي کردن در دستگاه اتوکلاو دستی پارچه (یا کاغذ استریل) یک سیستم اعلام خطر نشت گاز وجود دارد؟واحد استریلیزاسیون
بلهسیستم تهویه خروجی به شبکه برق اضطراري متصل است؟واحد استریلیزاسیون
بلهسطل، جارو و وسایل نظافت مورد استفاده در قسمت گندزدایی و در قسمت پاك جدا از یکدیگر بوده و خاص این بخش هستند؟واحد استریلیزاسیون
بلهتمام وسایل استریل شده در سطحی بالاتر از سطح زمین انبار داري می شوند؟واحد استریلیزاسیون
بلهقفسه ها و جعبه هاي نگهداري داراي سطوح صاف و بدون خلل هستند که تمیز کردن آنها به سهولت انجام گیرد؟واحد استریلیزاسیون
خبرتهیه محلول مایع استریل کننده و مخلوط کردن آنها، در شرایط تهویه مناسب و ایمن صورت می گیرد؟واحد استریلیزاسیون
بلهرعایت مسیر عبور یکطرفه از محیط کثیف به محیط تمیز و استریل و نشانه گذاري محیط تمیز و کثیف رعایت می گردد؟واحد استریلیزاسیون
بلهدستکش لاستیکی مقاوم در مقابل پاره شدن و دستکش لاتکس یکبار مصرف موجود می باشد؟واحد استریلیزاسیون
بلهماسک صورت بطوري که بینی و دهان را بپوشاند و عینک ایمنی با حافظ کامل صورت و کفش وجود دارد؟واحد استریلیزاسیون
بلهوسایل حفاظت فردي استفاده می شود؟واحد استریلیزاسیون
بلهدر طی هر فعالیت گندزدایی دستکش پوشیده می شود؟واحد استریلیزاسیون
- تجهیزات حفاظت فردی این قسمت کامل نیست و فقط از ماسک و گان و دستکش استفاده میشود ( محافظ چشم ، چکمه لاستیکی و دستکش لاستیکی ندارد)توضیحات بازرس HSE: واحد استریلیزاسیونواحد استریلیزاسیون
بلهآیا واحد تغذیه در بیمارستان است؟واحد تغذیه
بلهتمام پنجره هاي آشپزخانه توري سالم دارند؟واحد تغذیه
بلهانبار / سردخانه اختصاصی براي نگهداري مواد غذایی موجود است و مواد غذایی به طور مناسب و بهداشتی نگهداري می شوند؟واحد تغذیه
بلهتمام مواد و فرآورده هاي غذایی بالاتر از سطح زمین نگهداري می شوند؟واحد تغذیه
بلهتوالت، دستشویی و حمام اختصاصی براي کارکنان وجود دارد؟واحد تغذیه
بلهرختکن و جا کفشی براي کارکنان وجود دارد و اتاق غذاخوري براي همه پرسنل بیمارستان موجود است؟واحد تغذیه
بلهکارکنان امکانات لازم براي انجام وظایف مشخص شده را در اختیار دارند؟واحد تغذیه
بلهدر آشپزخانه یک دستشویی جدا براي شستشوي دست ها وجود دارد؟واحد تغذیه
بلهمواد شوینده جدا از مواد غذایی نگهداري می شود؟واحد تغذیه
بلهتمام پرسنل درگیر با مواد غذایی کارت بهداشت دارند؟واحد تغذیه
توضیحات بازرس HSE: واحد تغذیهواحد تغذیه
بلهبرنامه تعمیر، نگهداري و بازرسی تجهیزات و اعلام آتش سوزي به صورت دوره اي وجود دارد؟ (بحرانی)آتش نشانی
بلهسیستم مرکزي هشدار دهنده هر هفته کنترل و ثبت می گردد؟آتش نشانی
بلهچراغ ها، علائم و تابلوهاي خروج اضطراري به طور ماهانه کنترل و ثبت می گردد؟آتش نشانی
بلهخاموش کننده هاي دستی مناسب (پودري، آبی ، گازي) به تعداد کافی در تمام بخش ها / واحدهاي بیمارستان موجود است؟آتش نشانی
بلهخاموش کننده ها همواره شارژ در معرض دید و در ارتفاع و محلی مناسب نصب شده است؟آتش نشانی
بلهعلائم تصویري خروج اضطراري در هر بخش / واحد براي افراد بی سواد وجود دارد؟آتش نشانی
بلهعلائم راهنمایی خروج اضطراري و جعبه هاي آتش نشانی به رنگ فسفري رنگ هستند؟آتش نشانی
بلهدر صورت وجود آسانسور تابلوي عدم استفاده از آسانسور به هنگام آتش سوزي نصب و آسانسور ها مجهز به کلید اضطراري هستند؟آتش نشانی
بلهدر فضاي عمومی بیمارستان و اتاق بیماران نقشه راهنماي درب هاي خروج اضطراري نصب شده است؟آتش نشانی
توضیحات بازرس HSE: آتش نشانیآتش نشانی
بلهآیا واحد رختشویخانه در بیمارستان است؟واحد رختشویخانه
بلهشرایط بهداشتی و ایمنی تأسیسات، تجهیزات و ماشین آلات و امور رختشویخانه مطابق مصوبات وزارت بهداشت است؟واحد رختشویخانه
خبرجهت شستشو منحصرا از ماشین هاي رختشویی صنعتی استفاده می شود؟واحد رختشویخانه
مصداق ندارددستگاه اتوي برقی داراي سوئیج خودکار جریان برق است؟واحد رختشویخانه
بلهیک دستگاه لباسشویی تمام اتوماتیک موجود است؟واحد رختشویخانه
بلهماشین لباس شوئی البسه عفونی و غیر عفونی جدا شده است؟واحد رختشویخانه
بلهلباس ها و ملحفه ها و اقلام پارچه اي تمیز و کثیف کاملا از یکدیگر مجزا و قابل تشخیص هستند؟واحد رختشویخانه
بلهرختشویخانه از لحاظ نور، رطوبت، سر و صدا، تهویه و دما مناسب است؟واحد رختشویخانه
بلهورود افراد متفرقه و ملاقات کنندگان به داخل رختشویخانه ممنوع می باشد؟واحد رختشویخانه
توضیحات بازرس HSE: واحد رختشویخانهواحد رختشویخانه
بلهبرنامه زمانبندي براي سرویس کاري دستگاه ها وجود دارد؟ (بحرانی)واحد تأسیسات
بلهفضاي زیر بنایی تأسیسات الکتریکی – مکانیکی داراي نور و تهویه کافی است؟واحد تأسیسات
بلهمقاوم سازي اجزاي سازه اي و غیر سازه اي صورت گرفته است؟واحد تأسیسات
توضیحات بازرس HSE: واحد تأسیساتواحد تأسیسات
بلهتمام دستشویی ها مجهز به صابون مایع، دستمال توالت و سطل هاي زباله پدالدار است؟واحد کنترل عفونت
بلهدستکش ها، ماسک ها، حفاظ هاي چشم و سایر تجهیزات حفاظتی، صابون و ضد عفونی کننده ها در دسترس و مورد استفاده قرار می گیرد؟واحد کنترل عفونت
بلهامکانات و تجهیزات مناسب براي انجام وظایف مشخص شده و تأمین ایمنی بیمار در اختیار است؟واحد کنترل عفونت
-در مورد استفاده از وسایل حفاظت فردی ، نیروهای خدمات هنگام کار با مواد شیمیایی ازمحافظ چشم و چکمه استفاده نمی کنند، مسئول واحد رختشویخانه هم همینطورتوضیحات بازرس HSE: واحد کنترل عفونتواحد کنترل عفونت
بلهتمام ورودي ها داراي نور کافی و به راختی قابل شناسایی می باشند؟ساختمان
بلهعلائم راهنما براي کلیه افراد (بیماران، کارمندان و...) فراهم و در معرض دید همگان است؟ساختمان
بلهدر بیمارستان انبار هاي لازم به تفکیک کاربري با علائم راهنمایی مشخص وجود دارد؟ساختمان
بلهانبار لوازم کثیف از انبار لوازم تمیز جدا است؟ساختمان
بلهجهت نگهداري مواد قابل اشتغال، یک انبار امن خارج از ساختمان وجود دارد؟ساختمان
بلهمحوطه انبار قابل اشتغال بایک توضیح و تصویرگرافیکی یا علائم راهنما به وضوح مشخص شده است؟ساختمان
خیردر سردخانه فضایی جهت انتظار همراهان متوفی وجود دارد و مسیر خروج جسد دور از راهروهاي اصلی است؟ساختمان
بلهدر تمام سطوح و دیوار ها نکات ایمنی رعایت شده است؟ساختمان
مصداق نداردنرده پلکان براي تمام راه پله ها وجود دارد؟ساختمان
مصداق نداردپله فرار در صورت طبقاتی بودن بیمارستان پیش بینی شده است؟ساختمان
بلهبراي هر تخت و سرویس بهداشتی سیستم احضار پرستار وجود دارد؟ساختمان
خیردرهاي توالت از داخل قفل نمی شوند، از هر دو طرف دستگیره داشته و رو به بیرون باز می شوند؟ساختمان
بلهتوالت فرنگی و تسهیلات لازم براي معلولین و افراد ناتوان وجود دارد؟ساختمان
بلهاتاق بیماران از داخل قفل نمی شود؟ساختمان
بلهژنراتور برق اضطراري براي کل بیمارستان فراهم است؟ (دستی، اتوماتیک)ساختمان
بلهرعایت اصول ایمنی در ساختمان انجام شود؟ساختمان
بلهوجود سیستم گزارش دهی اتفاقات و حوادث ناخواسته به فرد یا کمیته مسئول مدیریت خطرات در صورت بروز چنین حوادثی وجود دارد؟ساختمان
بلهتشخیص و گزارش اتفاقات تکراري صورت می گیرد؟ساختمان
بلهبراي تمام مناطق بیمارستان به صورت جداگانه و بخش هاي مراقبت سیستم (Earth) اتصال به زمین ویژه و اتاق عمل وجود دارد؟ساختمان
خیرسیستم پایش رایانه اي جهت کنترل فعال بودن سیستم اتصال به زمین وجود دارد؟ساختمان
بلهسیستم اطلاع رسانی (بلندگو / پیجر) در سراسر بیمارستان در دسترس است و پارازیت ندارد؟ساختمان
بلهیک سیستم جایگزین جهت زمانی که نقص در اطلاع رسانی است وجود دارد؟ساختمان
این قسمت با توضیحات مسئول تاسیسات تکمیل گردیده استتوضیحات بازرس HSE: ساختمانساختمان
بلهکلیه وسایل برقی و کلید و پریز هاي داراي سیم ارت می باشند؟اتاق عمل
خیرهنگام شست شوي روزانه اتاق عمل سیستم برق قطع می گردد؟اتاق عمل
بلههنگام روشن کردن چراغ اشعه هیچ فردي در اتاق حضور ندارد؟اتاق عمل
بلهموقع روشن نمودن چراغ اشعه، درب ها بسته و درز درب را با چسب می پوشانند؟اتاق عمل
مصداق نداردهنگام استفاده از آب اکسیژنه اقدامات ایمنی مناسب استفاده از عینک با حفاظ کناري، دستکش استفاده از ماسک مناسب صورت می گیرد ؟ (pvc ، مناسب نئون، نیتري)اتاق عمل
مصداق ندارددر صورت تماس افراد باردار با آب اکسیژنه احتیاط ها و دقت لازم صورت می گیرد؟اتاق عمل
بلهسیستم هواساز اتاق روشن می باشد؟ به هنگام استفاده از گازهاي بیهوشیاتاق عمل
بلهخروجی گاز به سیستم تهویه مرکزي بیمارستان متصل است؟اتاق عمل
بلهقبل از برقراري جریان گاز بیهوشی از نصب ماسک یا لوله متصل به داخل ناي اطمینان حاصل شده و اتصال کامل برقرار گردیده است؟اتاق عمل
خیرتجهیزات بخار کننده را در زیر یک هود سقفی با سیستم تخلیه فعال پر می گردد؟اتاق عمل
بلهتجهیزات بخار کننده قبل یا بعد از دستور العمل بیهوشی پر می شود؟اتاق عمل
بلهجهت ایمنی بیماران و ایمنی سیستم انتقال بیهوشی در حال کار از کمترین جریان گاز بیهوشی استفاده می شود؟اتاق عمل
بلهقبل از خاموش نمودن سیستم تنفسی جریان گاز قطع می گردد؟اتاق عمل
بلهدر نمونه برداری هاي انجام شده از اطاق عمل حد استاندارد گاز 25 میلیون در قسمت رعایت می شود؟اتاق عمل
این قسمت با توضیحات مسئول اتاق عمل تکمیل شده استتوضیحات بازرس HSE: اتاق عملاتاق عمل
مصداق نداردآیا در بیمارستان مواد ضد سرطان وجود دارد؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق نداردمهیا نمودن مواد ضد سرطان آنتی نئوپلاستیک (در یک فضاي متمرکز شده) منحصر به فرد (مجاز) صورت می گیرد؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق نداردتهیه نمودن مواد ضد سرطان در یک اتاقک ایمنی بیولوژیک (BSC) انجام می گیرد؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق ندارداز سرنگ ها و تجهیزات تزریق وریدي مجهز بهنوع اتصالات براي ( آماده نمودن و LUCK و LOK) توزیع این مواد استفاده می شود؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق نداردبراي محافظت کارکنان از آسیب سرنگ ها ویندل هاي مخصوص تزریق آن مواد در ظروف زائدات شیمی درمانی طراحی گردیده است؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق نداردوسایل حفاظت فردي مناسب جهت جلوگیري از تماس پوستی با داروهاي ضد سرطان استفاده می شود؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق نداردافراد در تماس، از گان یکبار مصرف بدون پرز، الیافی با نفوذ پذیري کم، جلو بسته، آستین بلند انعطاف پذیر و سر آستین بسته هنگام کار با این مواد استفاده می کنند؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق ندارددر صورت عدم توصیه سازنده مواد ضد سرطان به استفاده از دستکش خاصی از دو جفت دستکش یکبار مصرف با کیفیت خوب و عاري از پود که آستین گان را بپوشاند،استفاده می شود؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق نداردتعویض دوره اي دستکش ها هنگام تماس با مواد ضد سرطان صورت می گیرد؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق نداردهنگام تولید ترشحات، اسپري یا آئروسل (هنگام کار با مواد ضد سرطان) از شیلد هاي پلاستیکی صورت و عینک هاي ایمنی ضد ترشحات که در دسترس است استفاده می شود؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق نداردتعویض لباس هاي حفاظتی جهت جلوگیري از انتشار آلودگی به دقت صورت می گیرد؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق نداردخوردن و آشامیدن در مکان هاي توزیع و آماده سازي مواد ضد سرطان ممنوع می شود؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق نداردشستشوي دست ها قبل از استفاده و بعد از در آوردن لباس هاي حفاظت فردي انجام می شود؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
توضیحات بازرس HSE: محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطانمحافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
بلهآیا در بیمارستان آزمایشگاه وجود دارد؟آزمایشگاه
بلهخوردن و آشامیدن و نگهداري مواد غذایی در محیط آزمایشگاه ممنوع می باشد؟آزمایشگاه
بلهمکانی جهت خوردن و آشامیدن کارکنان آزمایشگاه در نظر گرفته شده است؟آزمایشگاه
بلهبه منظور پیشگیري از ایجاد الکتریسیته ساکن کف آزمایشگاه از جنسی است که تولید الکتریسیته نکند؟آزمایشگاه
بلهمواد قابل اشتغال در کابینت هاي مخصوص دور از شعله و حرارت که به این منظور تهیه شده نگهداري می شود؟آزمایشگاه
بلهدر صورت وجود یخچال و فریزر در آزمایشگاه از لحاظ ایجاد خطر جرقه و آتش سوزي توسط متخصصین زیربط تأیید شده می باشد؟آزمایشگاه
بلهشیشه هاي محتوي مواد خورنده در ظرف دیگري از جنس پلاستیک و مشابه آن در مکانی که هواي آن تهویه می شود نگهداري می گردد؟آزمایشگاه
بلهمواد اکسید کننده از قبیل (نمک هاي پرمنگنات، هالوژن ها و برخی اسیدها) دور از حلال ها در مکانی سرد و بدون رطوبت نگهداري می شوند؟ (از قرار دادن مواد زیر کاسه دستشویی خودداري شود)آزمایشگاه
بلهمواد واکنش پذیر با آب در مکانی سرد و خشک نگهداري شود؟آزمایشگاه
مصداق نداردبه منظور پیشگیري از واکنش فلزات قلیایی با بخار آب موجود در هوا، این فلزات در روغن هاي معدنی (یا نفت) نگهداري می شوند؟آزمایشگاه
مصداق ندارددر صورت اشتغال زن باردار در آزمایشگاه با هماهنگی مسئول آزمایشگاه و استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب و اقدامات پیشگیرانه کار به طور ایمن انجام گیرد؟آزمایشگاه
مصداق ندارداشتغال زنان باردار در محیط آزمایشگاه با توجه به شرایط محیط کار و نظر پزشک معالج صورت پذیرد؟آزمایشگاه
مصداق نداردمقادیر کم محلول هاي آتش گیر در شیشه هایی که درپوش آن از جنسی می باشد و مقادیر زیاد PTFE آن در سیلندرهاي فلزي که یک سوزن مخصوص به دریچه خروجی آن وصل است و به وسیله ک سرنگ کاملا خشک هواي داخل سیلندر با یک گاز بی اثر جایگزین می شود، نگهداري می شوند؟آزمایشگاه
مصداق نداردسیلندرهاي گاز آزمایشگاه یا در نگهدارنده فلزي مخصوص در کف آزمایشگاه یا به وسیله زنجیر ایمنی به دیوار ثابت شده است؟ (بحرانی)آزمایشگاه
مصداق نداردسیلندر در مسیر تردد عموم قرار نمی گیرد؟ (بحرانی)آزمایشگاه
مصداق نداردسیلندرهاي حاوي گازهاي قابل اشتغال در مکانی دور از شعله چراغ (بونزن) و حرارت گذاشته نمی شود؟آزمایشگاه
مصداق نداردشیرهاي خروجی در زمان عدم استفاده بسته می باشد؟آزمایشگاه
مصداق نداردبراي اطمینان از نوع گاز بایستی علاوه بر رنگ سیلندر حتما بر چسب آن مطالعه شود؟آزمایشگاه
این قسمت با توضیحات مسئول ازمایشگاه تکمیل گردیدهتوضیحات بازرس HSE: آزمایشگاهآزمایشگاه
بلهآیا در این بیمارستان کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستانی فعالیت دارد؟بهداشت و نظافت
بلهآیا این بیمارستان سمبل پاکیزگی و الگوي نظافت و آئینه تمام نماي بهداشت می باشد؟بهداشت و نظافت
بلهآیا در این بیمارستان به آیه شریفه "النظافه من الایمان" عمل می گردد؟بهداشت و نظافت
بلهآیا این بیمارستان مروج موازین بهداشتی و پیام رسان دستورات سلامتی و مبلغ پاکیزگی، طراوت و نظافت براي مردم می باشد؟بهداشت و نظافت
بلهآیا کارکنان این بیمارستان از رفتار بهداشتی و سطح پاکیزگی و نظافت مطلوب و شایسته اي برخوردارند؟بهداشت و نظافت
بلهآیا آموزش هاي بهداشتی به کارکنان بیمارستان توسط کمیته بهداشت و کنترل عفونت و یا سایر شیوه هاي مؤثر کافی و مستمر است؟بهداشت و نظافت
بلهآیا برنامه هاي منظم براي واکسیناسیون هاي ضروري پرسنل بیمارستان اجرا می گردد و در این زمینه در بیمارستان برنامه اي وجود دارد؟بهداشت و نظافت
بلهآیا براي پرسنل خدماتی بیمارستان کارت بهداشتی صادر شده است؟بهداشت و نظافت
بلهآیا پرسنل آشپزخانه اختصاصا مورد معاینه و آزمایشات لازم دوره اي قرار می گیرند؟بهداشت و نظافت
بلهآیا فعالیت هاي بیمارستان با سیاست هاي بهداشتی دانشگاه متبوع و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هماهنگ است؟بهداشت و نظافت
بلهآیا پرسنل پزشکی و فنی بیمارستان از وسایل و تجهیزات ایمنی در زمان اقدامات تشخیصی و درمانی استفاده می نمایند؟بهداشت و نظافت
بلهآیا پرسنل فنی و پزشکی از لباس هاي مناسب و نظیف در زمان کار استفاده می نمایند؟بهداشت و نظافت
بلهآیا البسه آغشته به مواد دفعی، جداگانه و به طرز بهداشتی جمع آوري، ضد عفونی و شستشو می شوند؟بهداشت و نظافت
بلهآیا کف کلیه بخش ها سالم، قابل شستشو، غیر قابل نفوذ به آب و بدون ترك خوردگی می باشد؟بهداشت و نظافت
بلهآیا کلیه دیوارها سالم، فاقد شکستگی و ترك خوردگی، تمیز، روشن و تا ارتفاع 1/8 متر قابل شستشو می باشد؟بهداشت و نظافت
بلهآیا سقف کلیه قسمت ها سالم، فاقد شکستگی و ترك خوردگی، تمیز و به رنگ روشن مزین شده است؟بهداشت و نظافت
خیرآیا در اتاق هاي بیش از دو تخته، دستشویی مناسب و بهداشتی با اطراف کاشی کاري شده نصب گردیده است؟بهداشت و نظافت
بلهآیا کلیه پنجره هاي باز شو اتاق ها به توري سیمی ضد زنگ مجهز میباشند و از ورود حشرات به طور موثر جلوگیري به عمل می آید؟بهداشت و نظافت
بلهآیا میزان نور طبیعی و مصنوعی اتاق هاي بستري بیماران مناسب می باشد؟بهداشت و نظافت
بلهآیا کلیه تختخواب هاي بیماران سالم، بهداشتی، رنگ آمیزي شده یا استیل و مناسب می باشند؟بهداشت و نظافت
بلهآیا کلیه وسائل تخت بیماران واجد شرایط بهداشتی بوده، بطور مرتب تعویض می گردد؟بهداشت و نظافت
بلهآیا پنجره هاي مشرف به خیابان مجهز به شیشه هاي دو جداره هستند و آسایش بیماران تضمین شده است؟بهداشت و نظافت
-برخی نیروهای خدمات کارت بهداشتی شان نیاز به تمدید داردتوضیحات بازرس HSE: بهداشت و نظافتبهداشت و نظافت
بلهارزیابی از نحوه و تسهیلات دفع بهداشتی زباله هاي بیمارستانی صورت می گیرد؟مدیریت پسماند
بلهارزیابی از شبکه آب مصرفی بیمارستان از نظر تأمین کلیه نیازهاي بهداشتی و جاري و اضطراري بیمارستان انجام می شود؟مدیریت پسماند
بلهنحوه جمع آوري زباله هاي عفونی و غیر عفونی، جداسازي در مبدا تولید صورت می گیرد؟مدیریت پسماند
بلهاستفاده از زباله دان هاي سالم، در دار، ضد زنگ، قابل شستشو، با حجم و تعداد مناسب، مجهز به کیسه زباله محکم در اماکن مختلف بیمارستان وجود دارد؟مدیریت پسماند
بلهدفع روزانه زباله به روش بهداشتی، شستشو روزانه زباله دان ها انجام می شود؟مدیریت پسماند
بلهدفع زباله هاي عفونی بطور مجزا در کیسه ها و ظروف نگهداري موقت همرنگ و متمایز از سایر کیسه ها و ظروف نگهداري صورت می گیرد؟مدیریت پسماند
بلهجمع آوري سرسوزن، تیغ جراحی، اشیاء فلزي و غیرفلزي تیز و سایر اشیاء برنده در ظرف هاي مخصوص و دفع آنها با زباله هاي عفونی انجام می شود؟مدیریت پسماند
بلهشرایط محل هاي موقت نگهداري زباله ها (اتاقک در دار ، مسقف، قابل شستشو، با شیب مناسب به طرف کف شوئی ، داراي شیر آب گرم و سرد، تهویه مناسب، غیرقابل نفوذ به حشرات موذي و موش....) وجود دارد؟مدیریت پسماند
مصداق نداردتجهیزات پرتاب زباله(Shooting) در بیمارستان هاي بیش از سه طبقه ، با شرایط فنی و بهداشتی وجود دارد؟مدیریت پسماند
توضیحات بازرس HSE: مدیریت پسماندمدیریت پسماند
بلهآیا در بیمارستان موتورخانه وجود دارد؟موتورخانه
بلهآیا ژنراتور اضطراري به نحو مناسبی در جاي خود محکم است؟موتورخانه
بلهآیا ژنراتور اضطراري روي فنرهاي ضربه گیر و ارتعاش گیر نصب شده است؟موتورخانه
خیرآیا دیگ هاي بخار گواهی آزمایش هیدورستاتیک هر سال یکبار را دارد؟موتورخانه
بلهآیا لوله اتصال ها، فلنج ها، سوپاپ ها و محکم ... در جاي خود نصب شده اند؟موتورخانه
بلهآیا مسیر رفت و آمد مناسب در محل موتورخانه براي خروج اضطراري پیش بینی شده است؟موتورخانه
بلهآیا در محیط نصب الکتروموتورها مواد قابل اشتعال، گازها و گرد وغبار قابل انفجار و ضد اشتعال است؟موتورخانه
بلهآیا ترانسفورماتورها به نحو مناسبی به کف یا دیواره ثابت شده اند؟موتورخانه
بلهآیا تابلوهاي برق موتورخانه، کاملا به دیوار محکم گردیده اند؟موتورخانه
بلهآیا لوله هاي آب سرد و گرم، آب داغ برگشتی و لوله هاي فاضلاب در فواصل مطمئن مهار شده اند؟موتورخانه
بلهآیا لوله ها در محل اتصال به بویلرها داراي اتصالات قابل انعطاف هستند؟موتورخانه
بلهآیا لوله هاي آب گرم، سرد، بخار گاز و گازوئیل داراي رنگ بندي استاندارد هستند؟موتورخانه
بلهآیا لوله هاي آب گرم، سرد، بخار، گاز و گازوئیل به نحو مناسبی نشت گیري شده اند؟موتورخانه
بلهآیا کابل هاي برق به نحو مطمئن از لوله هاي حاوي گاز، بخار و آب فاصله گرفته اند؟موتورخانه
بلهآیا دیواره اتاق موتورخانه داراي گچ با ضخامت استاندارد می باشد؟ (حدود 3 اینچ)موتورخانه
بلهآیا فاصله دیگ بخار از سقف و کف زمین در حد استاندارد است؟موتورخانه
بلهآیا دیگ هاي بخار در مکان مناسب و به طور ثابت قرار گرفته اند؟ (به طوریکه در مقابل لرزش مقاومت نمایند)موتورخانه
بلهآیا لوله ها بدون آز بست هستند؟موتورخانه
بلهآیا محل قرار گرفتن لوله هاي داخل دیوار، به اندازه کافی فضا براي حرکت ناشی از ارتعاش دارد؟موتورخانه
بلهآیا آبگرمکن به دیوار یا سقف محکم شده اند؟موتورخانه
بلهآیا لوله گاز و یا کابل الکتریکی متصل به آبگرمکن ها داراي اتصالات قابل انعطاف می باشند؟موتورخانه
بلهآیا پمپ هاي توزیع به خوبی مهارشده اند و یا طوري نصب شده اند که در مقابل ارتعاش مقاومت کنند؟موتورخانه
بلهآیا چیلرها به نحو مناسبی مهار شده اند و یا روي پاهاي فنردار و ضد ارتعاش قرار گرفته اند؟موتورخانه
بلهآیا دیگ هاي بخار در مسیر ورودي آب داراي دریچه هاي مخصوص هستند که در صورت قطع آب و بالا یا رفتن فشار و یا دما باعث خاموش شدن دیگ بخار شوند؟موتورخانه
بلهآیا بر روي هر دیگ بخار لوحه مشخصات آن نصب شده است؟موتورخانه
بلهآیا بازرسی و کنترل تجهیزات نصب شده بر روي دیگ بخار (فشارسنج، دماسنج و...) به طور مرتب انجام می گیرد؟موتورخانه
بلهآیا Plan فنی موتورخانه موجود می باشد؟موتورخانه
بلهآیا وسایل اطفاء حریق مناسب موجود می باشد؟ (از نوع CO2) (بحرانی)موتورخانه
بلهآیا چیدمان وسایل مناسب است؟موتورخانه
بلهآیا سیستم مجزا (دستی، اتوماتیک) براي قطع به موقع گاز، برق و آب وجود دارد؟موتورخانه
بلهدر صورت موجود بودن آیا دسترسی مناسبی به آنها وجود دارد؟موتورخانه
بلهآیا مسیر مشخصی جهت تخلیه فاضلاب موتورخانه موجود می باشد؟موتورخانه
بلهآیا سیستم اعلام حریق مناسب در موتورخانه نصب شده است؟موتورخانه
بلهآیا سیستم روشنایی اضطراري وجود دارد؟موتورخانه
بلهآیا سیستم ارت موجود است؟موتورخانه
بلهآیا محل نگهداري سوخت مناسب است؟موتورخانه
بلهآیا دیگ هاي بخار داراي سختیگیري است؟موتورخانه
بلهآیا در تابلوي برق، فیوزکش مناسب نصب است؟موتورخانه
بلهآیا این تابلو در ارتفاع مناسبی نصب شده است؟موتورخانه
بلهآیا در موتورخانه سیم ارتینگ وجود دارد؟موتورخانه
بلهآیا سیستم ارتینگ موتورخانه به صورت دوره اي هر سال یکبار تست می گردد؟موتورخانه
بلهآیا تابلوهاي موجود در موتورخانه متصل به سیم ارت می باشد؟موتورخانه
توضیحات بازرس HSE: موتورخانهموتورخانه
بلهآیا در بیمارستان راه هاي خروج اضطراري وجود دارد؟ (بحرانی)راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهآیا هر طبقه از ساختمان داراي نقشه (Plan) از راه هاي خروج اضطراري می باشد؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهآیا علائم خروج اضطراري در تمام مسیرهاي خروج، راهروها، پلکان ها نصب شده است؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
مصداق نداردآیا افراد آموزش هاي لازم در خصوص خروج اضطراري به وسیله تمرین هاي مورد نظر را دیده اند؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
مصداق نداردآیا پلکان هاي ساختمان هاي چند طبقه و نورگیر هاي آن از مواد مقاوم در مقابل آتش ساخته شده اند؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
مصداق نداردآیا درب هاي خروج اضطراري در جهت خروج از ساختمان باز می شود؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
مصداق نداردآیا خروجی ها در فواصل مشخص و در طرفین ساختمان ایجاد شده است؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهآیا تمام خروجی هاي با علامت خروج علامت گذاري و به وسیله منبع نورانی مطمئن روشن می شوند؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهآیا تمام مسیرها به سمت خروجی به وسیله علائم قابل رؤیت علامت گذاري شده اند؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهآیا تمامی درب ها، راه هاي عبور و پلکان ها که راه هاي خروج اضطراري نبوده ولیکن ممکن است به عنوان راه خروج اشتباه گرفته شوند به طور مناسب علامتگذاري شده است؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهآیا خروجی هاي کافی وجود دارد تا فرار مناسب را در موقعیت هاي اضطراري ایجاد نماید؟ (با توجه به تعداد افراد موجود در ساختمان)راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهآیا تمامی خروجی ها در تمامی اوقات خالی از موانع می باشند؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهآیا تعداد خروجی ها از هر طبقه ساختمان و تعداد خروجی ها از ساختمان با توجه به ظرفیت ساختمان مناسب است؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهآیا Ramp که به عنوان قسمتی از راه خروج ساختمان است داراي شیب مناسب است؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهآیا درب هایی که به منظور خروج طراحی شده مشخص و مستقیما در دسترس هستند؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهآیا پنجره هایی که ممکن است به جاي درب هاي خروج اشتباه گرفته می شوند به وسیله موانع غیر قابل دسترسی مسدود شده اند؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهآیا درب هاي خروج اضطراري در جهت خروج بدون استفاده از کلید یا هرگونه کوشش باز می شوند؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهآیا در جاییکه درب هاي خروجی مستقیما در مسیر خیابان، کوچه یا مناطق دیگر که وسایل نقلیه عبور می کند باز می شود، علائم هشداردهنده و محافظت کننده کافی تهیه شده تا افراد را از صدمات در مسیر راه حفظ نماید؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
مصداق نداردآیا پلکان خروج اضطراري به شکل مارپیچ یا پیچ و خمدار ساخته شده است؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
مصداق نداردآیا از نرده در کنار پلکان استفاده شده است؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
مصداق نداردآیا جنس نرده ها از مصالح سالم ، مقاوم ، بدون عیب و فاقد قسمت هاي تیزوبرنده ساخته شده است؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
در مورد خروج اضطراری ساختمان کلینیک بیمارستان در کل فقط یک راه ورود و خروج دارد ، قسمت ساختمان اصلی بیمارستان نیز یک درب اصلی ورود و خروج برقی دارد و یک درب در راهروی منتهی به بخش(ممکن است گاهی قفل باشد.)و یک درب خروج اضطراری در زیرزمینتوضیحات بازرس HSE: راه هاي خروج اضطراري و پله هاراه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهآیا سیستم اطفاء حریق مناسب نصب می باشد؟ (بحرانی)ایمنی در مقابل حریق
بلهآیا سیستم به طور اثر بخش کار می کند؟ایمنی در مقابل حریق
بلهآیا همه مواد قابل احتراق و مایعات و گازهاي قابل اشتعال به طور ایمن نگهداري می شوند؟ایمنی در مقابل حریق
بلهآیا همه هیترها با حفاظ هاي مناسب حفاظت شده و دور از مواد قابل احتراق در محل ثبت گردیده اند؟ایمنی در مقابل حریق
بلهآیا همه اقلام مربوط به تجهیزات الکتریکی قابل حمل به طور منظم بازرسی شده و به فیوزهایی که به طور صحیح درجه بندي شده اند مجهز شده اند؟ایمنی در مقابل حریق
بلهآیا سیم کشی تأسیسات الکتریکی به صورت دوره اي توسط یک فرد صلاحیت دار بازرسی می شود؟ایمنی در مقابل حریق
بلهآیا سیستم هاي روکش دار از جایی گذرانده شده اند که آسیب نبیند؟ایمنی در مقابل حریق
بلهآیا پوشش و رویه قابل اشتعال تجهیزات در وضعیت خوبی قرار دارند؟ایمنی در مقابل حریق
بلهآیا محل کار عاري از زباله و مواد زائد قابل احتراق می باشد؟ایمنی در مقابل حریق
خیرآیا مکان ویژه استعمال دخانیات وجود دارد؟ایمنی در مقابل حریق
مصداق نداردآیا اقدامات مناسب جهت حفاظت در برابر ریسک حریق عمدي صورت گرفته است؟ایمنی در مقابل حریق
مصداق نداردآیا سیستم خودکار کشف و هشدار حریق وجود دارد؟ایمنی در مقابل حریق
بلهآیا سیستم هشدار حریق در وضعیت کاري خوبی قرار دارد؟ایمنی در مقابل حریق
بلهآیا به تعداد کافی خاموش کننده هاي مناسب حریق تدارك دیده شده اند؟ایمنی در مقابل حریق
بلهآیا همه وسایل گرمایشی ایمن هستند؟ایمنی در مقابل حریق
بلهآیا خاموش کننده هاي قابل حمل حتی بدون ملاحظه علائم مقتضی قابل تشخیص است؟ایمنی در مقابل حریق
بلهآیا سیستم اطفاء حریق مرکزي وجود دارد؟ایمنی در مقابل حریق
بلهآیا اطلاعات لازم در خصوص ایستگاه هاي آتش نشانی شهري در مرکز وجود دارد؟ایمنی در مقابل حریق
بلهآیا سیستم اعلام خطر حریق در همه بخش هاي مربوطه قابل درك و شنیدن می باشد؟ایمنی در مقابل حریق
بلهآیا کلیه پرسنل آموزش هاي لازم در خصوص نحوه مقابله با حریق و استفاده از کپسول هاي اطفاء حریق را گذرانده اند؟ایمنی در مقابل حریق
بلهآیا نحوه خروج و تخلیه بیماران بستري به کلیه پرسنل مرتبط آموزش داده شده است؟ایمنی در مقابل حریق
بلهآیا خدمه بخش هاي مختلف در خصوص جمع آوري مواد قابل اشتعال از جمله کاغذ ، کارتن و ... در بخش ها آموزش دیده اند؟ایمنی در مقابل حریق
بلهآیا کلیه تجهیزات مربوط به اطفاء حریق اعم از کپسول Box Fire در زمان بازدید سالم و قابل استفاده می باشند؟ایمنی در مقابل حریق
بلهآیا Plan مربوط به سیستم اطفاء حریق مرکزي و همچنین محل هاي نصب کپسول هاي اطفاء حریق و کپسول هاي پرتابل موجود است؟ایمنی در مقابل حریق
بلهآیا کپسول هاي اطفاء حریق اعم از قابل نصب به دیوار و پرتابل طوري قرار گرفته اند که در مواقع حوادث غیرمترقبه عامل مسدود شدن مسیر نباشند؟ایمنی در مقابل حریق
خیرآیا تا کنون در این بیمارستان حریق رخ داده است؟ایمنی در مقابل حریق
توضیحات بازرس HSE: ایمنی در مقابل حریقایمنی در مقابل حریق
بلهفضاي اتاق و محیط کار به اندازه اي بزرگ است که فرد به راحتی بتواند وظیفه خود را انجام دهد؟استرس و مشکلات روانی در محیط کار
بلهفضاي خصوصی در محل کار پرسنل جهت امور شخصی وجود دارد؟استرس و مشکلات روانی در محیط کار
بلهجهت کاهش فشار روانی اتاق داراي رطوبت، دماي مناسب و نور کافی می ماند؟استرس و مشکلات روانی در محیط کار
بلهافراد از جایگاه خود در کار مورد نظر اطلاعات کافی دارند؟استرس و مشکلات روانی در محیط کار
بلهاجبار براي اجراي نوبت کاري اعمال نمی گردد؟استرس و مشکلات روانی در محیط کار
بلهروابط صمیمی و خوب بین کارکنان برقرار می باشد؟استرس و مشکلات روانی در محیط کار
بعضی اتاق ها در قسمت اداری تا حدودی کوچک هستندتوضیحات بازرس HSE: استرس و مشکلات روانی در محیط کاراسترس و مشکلات روانی در محیط کار
توضیحات کلی بازرس