مرکز بهداشت و درمان شهرستان شهرکرد

اعضاء كميته تخصصي سلامت، ايمني و محيط زيست مرکز بهداشت و درمان شهرستان شهرکرد:

نام و نام خانوادگی پست سازمان سمت در کمیته
دکتر حسن رجبی وردنجانی رئيس شبکه رئيس کمیته
مجید قنبریان معاون بهداشتی نائب رئيس
مهندس فرامرز صفری کارشناس بهداشت حرفه ای دبير كميته
دکتر سپینود رستم پور مسئول ستاد گسترش عضو كميته
خانم زیبا سیاح مسئول امور مالی عضو كميته
مهندس علمدار مقیمی کارشناس خطر و بلایا عضو كميته
دکتر فرهاد محمودی مسئول سلامت محیط و کار عضو كميته
آقای مصطفی محمودی مسئول امور اداری عضو كميته
خانم بتول غلامیان مسؤل آموزش سلامت عضو كميته

  • مصوبات جلسه درون بخشی و برون بخشی
  • اقدامات اجرایی دفتر HSE دانشگاه
  • شاخص

مصوبات جلسه درون بخشی روز------- مورخ ---------

 

اقدامات اجرایی دفتر HSE دانشگاه

مجموعه اقدامات برنامه ریزی شده دفتر HSE دانشگاه برای آن مجموعه تا تاریخ 1400/12/29
اقدام اقدامات اجرایی روش مستند سازی
برگزاری مانور عملیاتی اطفاء حریق و آموزش استفاده از خاموش کننده های دستی مستند سازی به صورت عکس
بررسی سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق و نصب سیستم های هشدار مستند سازی به صورت عکس و صورتجلسه
بررسی بیمه ساختمان مستند سازی به صورت نامه کتبی از امور اداری
بررسی آسانسور های مجموعه تحت پوشش مستند سازی به صورت نصب برچسب و نامه کتبی از امور اداری
بررسی صندلی و میز کارکنان و ارباب رجوع مستند سازی به صورت صورتجلسه کمیته HSE مجموعه
کارت بهداشت نیروهی خدماتی که با مواد غذایی در ارتباط هستند مستند سازی به صورت کپی کارت بهداشت
انجام معاینات دوره ای سلامت شغلی کارکنان واحدهای تحت پوشش  

شاخص

چک لیست آزمایشگاه آب شهرستان شهرکرد

جواب بازرسنظر دفتر HSEسوالمحل بازرسی
2تعداد کارمندان
مطلوبرفع نقصفضاي كار به لحاظ ارگونومي به نحوي طراحي شده باشند كه باعث خستگي مفرط افراد در حين كار نگردد.ارگونومی
مطلوبرفع نقصايجاد سيستم اتوماسيون در آزمايشگاه براي جلوگيري از حركات تكراري الزامي است.ارگونومی
مطلوبرفع نقصبراي جلوگيري از عوارض ارگونوميك بايد مواد - امكانات - ابزار آلات و تجهيزات به نحو مناسب در دسترس باشند.ارگونومی
مطلوبرفع نقصابزار آلات معيوب و غير استاندارد نبايد مورد استفاده قرار گيرند.ارگونومی
مطلوبرفع نقصصفحات نمايشگر بايد هم سطح چشم بوده و از نظر درخشندگي قابل تنظيم باشند.ارگونومی
مطلوبرفع نقصاز صندلی هايی كه مطابق اصول ارگونوميك طراحي شده استفاده گردد.ارگونومی
توضیحات بازرس HSE: ارگونومیارگونومی
مطلوبرفع نقصآیا تاسیسات مورد تائید کارشناس HSE بوده؟ و مورد تائید کارشناسان (معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی) است؟ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصآیا ساختمان بیمه شده است؟ساختمان و انبار آزمايشگاه
مصداق ندارددر صورت وجود آسانسور در ساختمان، توسط کارشناس HSE مجموعه مورد تائید است؟ و برچسب استاندارد در معرض دید قرار دارد؟ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصاتاق ها و محل كار آزمايشگاهي، بايد حداقل 3 متر از كف تا سقف ارتفاع داشته و فضاي مفيد بايد براي هر نفر از 12 متر مكعب كمتر نباشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصدر فضای آزمايشگاه نصب تجهيزات و يا قرار دادن اشياء و محصولات نبايد مزاحمتي براي عبور و مرور كاركنان ايجاد نمايد و در اطراف هر دستگاه بايد فضاي كافي براي انجام آزمايش، نظافت و در صورت لزوم اصلاحات و تعميرات منظور شود.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصكف اتاق ها و قسمت هايي كه محل عبور يا حمل و نقل مواد است بايد صاف و هموار بوده و عاري از حفره و سوراخ، برآمدگي ناشي از پوشش بي تناسب مجاري، پيچ و مهره و لوله، دريچه يا برجستگي و هرگونه مانعي كه ممكن است موجب گير كردن و يا لغزيدن اشخاص شود، باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصكف، ديوار و سقف آزمايشگاه و انبار بايد قابل شست‌و‌شو بوده و در موارد ريخته شدن مايعات بايد كف داراي شيب كافي باشد تا مواد به طرف مجاري فاضلاب هدايت گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصجنس لوله هاي فاضلاب آزمايشگاهي بايد از نوع مقاوم در برابر اسيد ها و بازها باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصديوار اتاق هاي آزمايشگاهي بايد حداقل از كف تا ارتفاع 1/60 متر قابل شست‌و شو بوده و از نفوذ آب و رطوبت جلوگيري كند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصدر احداث ساختمان آزمايشگاه شرايط جوي و اقليمي مد نظر قرار گيرد و از مصالح نسوز و ضد حريق استفاده شود.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصبراي هر اتاق حداقل دو در خروجي تعبيه شود و درها به طرف بيرو ن اتاق باز شده و به طور اتوماتيك بسته گردد، بدون منفذ باشد و در هنگام كار كاركنان قفل نگردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصتهويه محل كار در هر حالت بايد طوري باشد كه كاركنان آزمايشگاه هميشه هواي سالم تنفس نمايند و همواره آلاينده هاي شيميايي به طور موثر به خارج از محيط هدايت شساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصشرايط جوي و نور در انبار و آزمايشگاه بايد متناسب با نوع فعاليت و مواد آن بوده و مجهز به روشنايي اضطراري باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مصداق نداردپلكان، نردبان و نرده‌هاي حفاظتي در ساختمان آزمايشگاه و انبار مي بايست براساس آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار احداث گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصدستگاه‌هاي شست‌و‌شوي خودكار اضطراري براي چشم، دست و بدن بايد در دسترس كاركنان قرارگيرد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصدرهاي آزمايشگاه و انبار بايد داراي قفل و كليد مجزا بوده و فقط افراد صلاحيت دار مجاز به ورود باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصدر هر آزمايشگاه و انبار بايد لوازم اعلام و اطفاي حريق سيار و ثابت متناسب با نوع كار نصب گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصلوازم آتش نشاني و كمك هاي اوليه در محل ‌هاي مناسب، مشخص و در دسترس كاركنان نصب گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصكليه آزمايشگاه‌ها بايد داراي وسايل و تجهيزات كافي جهت پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي بوده ودر تمام ساعات شبانه روز، اشخاصي كه از آموزش لازم برخوردار بوده و به طريقه صحيح كاربرد وسايل و تجهيزات مربوطه آشنا مي‌باشند، در آزمايشگاه حضور يابند. ضمناً كاركنان آزمايشگاه نيز بايد آموزش‌هاي لازم اطفاي حريق را ديده باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصدر واحدهايي كه مركز آتش نشاني و اورژانس وجود دارد آزمايشگاه و انبار بايد وسيله ارتباطي مانند يك تلفن اضطراري مستقيم با مركز مزبور را در اختيار داشته باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصنصب يك نقشه يا طرح (Floor Plan) در آزمايشگاه كه به طور واضح و آشكار شامل موارد زير باشد، ضروري است: نقشه فيزيكي اتاق، راهروها و مسيرهاي ورودي و خروجي. ابعاد اتاق ها، محل ورود و خروج‌هاي اضطراري محل تجهيزات و لوازم ايمني و آتش نشاني و جعبه كمك هاي اوليه‌، تلفن اضطراري و ... ، محل تهويه‌، سيستم‌هاي گرمايشي و سرمايشي محل نگهداري مواد شيميايي و خطرناك.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصشبكه هاي تأسيساتي آزمايشگاه شامل آب، گاز، فاضلاب و برق به شكلي طراحي شده باشند كه داراي بالاترين ضريب ايمني باشند. ضمناً نقشه‌هاي تأسيساتي مربوطه در محل مناسبي نگهداري شود.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصسيم كشي برق حتي الامكان ساده و كليه سيم‌هاي برق به طور مناسب عايق و در كانال قرار گرفته و تعقيب مسير آن آسان و داراي نقشه باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مصداق ندارددر كليه آزمايشگاه ها بايد رختكن و سرويس بهداشتي در محل مناسب وجود داشته باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مصداق نداردمحل خوردن و آشاميدن بايد خارج از محيط آزمايشگاه باشد .ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصساختمان آزمايشگاه بايد به صورتي مناسب از فضاي اداري تفكيك شده باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصتجهيزات محافظت از تابش اشعه خورشيد بايد در قسمت خارجي پنجره نصب گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصاگر آزمايشگاه داراي پنجره‌هايي است كه باز مي‌شوند يا داراي ساير منافذ مي‌باشد، بايد براي جلوگيري از نفوذ آب، گردوغبار و ساير عوامل جوي ، مجهز به حفاظي مناسب بوده و لبه پنجره‌ها نيز دراي شيب مناسب باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصكف، ديوار و سقف آزمايشگاه بايد قابل شست‌وشو بوده و الزاماً بدون زاويه و در مقابل مواد شيميايي و ضد عفوني كننده ها مقاوم باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصدرها بايد داراي سطوحي صاف، غير جاذب، قابل شست‌و‌شو و مقاوم در برابر مواد شيميايي باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصميزهاي كار آزمايشگاهي بايد از وسعت مناسب برخوردار بوده و مجهز به شير خلاء ، شيرگاز، شير هوا، شير آب (سرد و گرم)، فاضلاب و پريزبرق ايمن باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصسطوح ميز كار آزمايشگاهي بايد قابل شست‌وشو، يكپارچه و مقاوم به مواد شيميايي و حرارت باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مصداق نداردشست‌وشوي روپوش‌هاي آزمايشگاهي بايد در محل كار انجام گيرد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مصداق نداردآزمايشگاه بيولوژيك بايد مجهز به سيستم شستشوي اتوماتيك دست باشد ونزديك در خروجي آزمايشگاه تعبيه گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مصداق نداردساختمان و طبقات نگهدارنده در انبارهاي مواد شيميايي بايد از مصالح نسوز و مقاوم ساخته شود و انبار جداگانه‌اي به مواد شيميايي قابل اشتعال و انفجار اختصاص يابد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصآزمايشگاه و انبار بايد مجهز به تجهيزات تهويه عمومي و در صورت لزوم تهويه موضعي ضد جرقه باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مصداق نداردانبار آزمايشگاه بايد كمترين در و پنجره را داشته و در صورت لزوم از پنجره با شيشه مات و مقاوم در برابر شكستگي استفاده شود.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مصداق نداردكف انبار بايست صاف و بالاتر از سطح زمين اطراف آن بوده و لغزنده نباشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مصداق نداردانبار و آزمايشگاه بايد ضمن دسترسي آسان، مجزا باشند تا از انتقال خطرات احتمالي به يكديگر جلوگيري به عمل آيد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصقفسه بندي و نحوه چيدمان بايد به گونه اي باشد كه فضاي مناسب جهت دسترسي آسان و حمل و نقل ايمن فراهم گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصسيستم الكتريكي مي‌بايست ضد جرقه در نظر گرفته شود و حتماً مجهز به سيستم اتصال به زمين باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصمحل استقرار كاركنان انبار بايد در محلي مناسب و مشرف به انبار و مجزا از محوطه انبار باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
توضیحات بازرس HSE: ساختمان و انبار آزمايشگاهساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصهنگام کار با تجهیزات گرما زا و اجسام داغ باید همواره از ابزار و پوشش مناسب و مقاوم در برابر گرما استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصبرای کار طولانی مدت در محیط های سرد باید از پوشش های مناسب و گرم استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصدر کار با تجهیزات سرمازا و اجسام سرد همواره می بایست از دستکش های عایق به منظور حفاظت از دستها و بازوها استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مصداق نداردهنگام کار با نیتروژن مایع همواره از پوشش های حفاظتی از قبیل دستکش ، حفاظ و چکمه مناسب استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مصداق نداردبه منظور پیشگیری از صدمات ناشی از سرما ، درهای ورود و خروج سردخانه ها باید به اهرمهایی که از داخل قابلیت باز شدن دارند مجهز شوند.خطرات فيزيكی
مصداق نداردکلیه تجهیزات سرمازا و سردخانه ها باید به سیستم های هشدار دهنده دستی واتوماتیک مجهز باشند.خطرات فيزيكی
مصداق نداردبه منظور کار در محیط هایی که سرو صدای بالاتر از حد مجاز دارند باید از گوش های مناسب حفاظتی استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مصداق ندارددستگاه هایی که سر و صدای زیادی ایجاد می کنند همواره باید توسط عایق صوتی مناسب مهار گردند.خطرات فيزيكی
مصداق نداردتنظیم ، نگهداری و سرویس مستمر دستگاه ها به منظور جلوگیری از تشدید سر و صدا در محیط الزامی است.خطرات فيزيكی
مصداق نداردتجهیزات و لوازمی که به سیستم خلاء متصل هستند برای جلوگیری از پرتاب شدن باید به نحو صحیح مهر گردند.خطرات فيزيكی
مصداق ندارددر آزمایشگاه هایی که با مواد رادیواکتیو کار می کنند رعایت کلیه موازین و مقررات انتشار یافته از سوی سازمان انرژی اتمی ایران ضروری می باشد.خطرات فيزيكی
مصداق نداردکلیه افرادی که به نوعی در معرض تشعشعات زیان آور میباشند باید همواره به وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع اشعه و فیلم بج مجهز گردند.خطرات فيزيكی
مصداق نداردجهت کاهش مواجهه با موارد رادیواکتیو در آزمایشگاه ها باید از تکنیکهای علمی و عملی مناسب استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مصداق نداردانبارداری ، حمل و نقل و دفع ضایعات مواد رادیواکتیو باید ایمن بوده و از بروز هرگونه انتشار جلوگیری گردد.خطرات فيزيكی
مصداق ندارددر محل هایی که از مواد رادیواکتیو استفاده می گرددنصب علائم هشدار دهنده الزامی است.خطرات فيزيكی
مصداق نداردانبارداری ، حمل و نقل و دفع ضایعات موارد رادیواکتیو باید ایمن بوده و از بروز هرگونه انتشار جلوگیری گردد.خطرات فيزيكی
مصداق ندارددر محل هایی که از مواد رادیواکتیو استفاده می گردد نصب علائم هشدار دهنده الزامی است.خطرات فيزيكی
مصداق نداردبه هنگام استفاده از لیزر ، باید از وسایل حفاظتی چشم و پوست متناسب با نوع لیزر و انرژی آن استفاده شود.خطرات فيزيكی
مصداق ندارددسترسی به آزمایشگاه ها مخصوصاً در زمان کار با لیزر باید محدود گردد.خطرات فيزيكی
مصداق ندارددر هنگام کار با لیزر بایستی برای کلیه خطرات الکتریکی ، انفجار ، اتش سوزی ، خطرات ناشی از کار با گازهای فشرده ، مایعات برودتی ، فیوم های سمی و موارد رادیواکتیویته تدابیری اتخاذ گردد.خطرات فيزيكی
مصداق نداردبازدید از اجزاء مختلف دستگاه ها از جمله میکرو ویو به لحاظ حصول اطمینان از نظر عدم نشتی الزامی است.خطرات فيزيكی
مصداق نداردهنگام کار در محیط آزمایشگاه باید حتماً لامپ UV خاموش باشد.خطرات فيزيكی
مصداق نداردکلیه تجهیزات برقی سیار و ثابت باید به نحو مناسب به سیستم اتصال به زمین مجهز گردند.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصکلیه ادوات و ابزار انتقال برق نظیر کابل ها و اتصالات مربوطه باید سالم و پوشش عایق داشته باشد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصحتی الامکان سعی شود از سیم های رابط برای انتقال برق استفاده نگردد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصتجهیزات معیوب با علائم هشدار دهنده مشخص گردیده و توسط افراد آگاه و متخصص رفع نقص شود.خطرات فيزيكی
مصداق ندارددر محیط های مرطوب به جز و وسایل الکتریکی ضد آب استفاده از دیگر وسایل الکتریکی ممنوع می باشد.خطرات فيزيكی
مصداق ندارددر محل هایی که احتمال وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار وجود دارد استفاده از ادوات برقی ضد جرقه الزامی است.خطرات فيزيكی
مصداق نداردکلیه تابلو های برق باید در محل مناسب استقرار یافته و مجهز به کفپوش عایق در پیرامون آن باشد و در مواقع اضطراری فقط توسط افراد ذیصلاح کنترل گردد.خطرات فيزيكی
مصداق ندارددر آتش سوزی های ناشی از برق فقط از دی اکسید کربن (CO2) و یا خاموش کننده های شیمیایی خشک استفاده گرددخطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصسیلندرهای گاز اعم از پر یا خالی باید در محل مناسب وبه حالت عموی با استفاده از تسمه ، زنجیر یا بست به طور ایمن مهار گردند.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصبه هنگام جابجایی سیلندرهای گاز باید رگلاتور از شیر جدا شده و توسط درپوش محافظت گردند.خطرات فيزيكی
نامطلوبرفع نقصبرای حمل سیلندرهای گاز باید از چرخ دستی های مناسب استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصرنگ بدنه سیلندر گاز بایستی بر اساس استاندارد و متناسب با نوع گاز داخلی آن بوده و برچسب شناسایی نوع گاز روی آن نصب گردد.خطرات فيزيكی
توضیحات بازرس HSE: خطرات فيزيكیخطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصكليه مواد شيميایی بايد برچسب های اطلاعاتی لازم را داشته باشند.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصاطلاعات ايمني مواد (MSDS) براي كليه مواد شيميايي بايد در دسترس باشد.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصجابجايي و حمل و نقل مواد شيميايي بايد مطابق با دستور العمل ها انجام گيرد.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصاز انباشتن مواد شيميايي مازاد در آزمايشگاه خودداري شود.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصظروف مواد شيميايي بايد در مكان هايي نگهداري گردد كه احتمال برخور افراد با آن ها وجود نداشته باشد.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصمواد شيميايي بايد دور از منابع حرارت و نور مستقيم خورشيد قرار گيرند.خطرات شيميایی
نامطلوبرفع نقصاز قفسه بندي هاي ضد زنگ و مقاوم به مواد شيميايي با لبه هاي حفاظتي و قدرت تحمل بار كافي با اتصالات مناسب استفاده گردد.خطرات شيميایی
مصداق نداردمواد قابل اشتعال و خورنده بايد در كابينت هاي مخصوص ضد اشتعال و خوردگي و مجهز به سيستم تهويه مناسب و دور از مواد اكسيد كننده نگهداري گردند.خطرات شيميایی
مصداق ندارداسيدهاي اكسيد كننده بايد از اسيدهاي آلي جداگانه نگهداري گردند.خطرات شيميایی
مصداق ندارداسيد ها بايد جدا از قلياها - سيانيدها و سولفيدها نگهداري شوند.خطرات شيميایی
مصداق نداردقلياها بايد در جاي خشك نگهداري گردند.خطرات شيميایی
مصداق نداردمواد واكنش پذير بايد دور از حرارت - ضربه و اصطكاك نگهداري شوند.خطرات شيميایی
مصداق نداردگازهای فشرده اكسيد كننده و غير اكسيد كننده به طور مجزا نگهداري شوند.خطرات شيميایی
مصداق نداردمواد سمي در محل هاي مناسب و با تهويه موضعي نگهداري شوند.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصمواد جامد غير فرار و غير واكنش پذير در كابينت ها يا فقسه هاي باز لبه دار نگهداري گردند.خطرات شيميایی
مصداق نداردمايعات يا مواد خطرناك نبايد در قفسه هايي كه بالاتر از سطح چشم هستند، نگهداري شوند.خطرات شيميایی
مصداق نداردجهت برخورد با ريختگي هاي شيميايي بايد دستور العمل خاصي وجود داشته و لوازم و تجهيزات لازم شامل پوشش هاي حفاظتي چشم - پوست و سيستم تنفسي - دستكش مقاوم به مواد شيميايي - ماده جاذب يا خنثي كننده - كيسه پلاستيكي و جاروب و خاك انداز مناسب موجود باشد.خطرات شيميایی
مصداق نداردپسماندهاي حلال هاي شيميايي بايد مطابق دستور العمل ها تفكيك و در ظروف مناسب و مقاوم به نشت و داراي برچسب مواد شيميايي جمع آوري شده و دور از حرارت - جرقه - شعله و نور مستقيم خورشيد و در محلي با تهويه مناسب نگهداري گردند.خطرات شيميایی
توضیحات بازرس HSE: خطرات شيمياییخطرات شيميایی
مصداق نداردمحل آزمایشگاه بیولوژیک باید دور از سایر آزمایشگاه ها و فضای اداری باشد.خطرات بیولوژیک
مصداق نداردتردد افراد ذیصلاح به آزمایشگاه های بیولوژیک ممنوع می باشد.خطرات بیولوژیک
مصداق ندارداز علائم هشداردهنده مناسب استفاده گردد.خطرات بیولوژیک
مطلوبرفع نقصدستگاه های ضدعفونی کننده نظیر اتوکلاو باید در نزدیکترین محل دسترسی آزمایشگاه قرار گیرند.خطرات بیولوژیک
مصداق ندارداستفاده از هودهای بیولوژیک برای کنترل عملیاتی که به نحوی ذرات معلق ایجاد می نمایند ضروری بوده وباید به طور مستمر سرویس گردند.خطرات بیولوژیک
نامطلوبرفع نقصجهت جلوگیری از انتشار وکنترل آلودگی در شرایط اضطراری، برنامه سیستماتیک تدوین شده ودر دسترس باشد.خطرات بیولوژیک
مصداق نداردبرای جلوگیری از انتشار آلودگی درمحیط ، لوله های مکنده که در رابطه با عوامل عفونی مورد استفاده قرار می گیرند باید به فیلترهای مناسب مجهز گردند.خطرات بیولوژیک
مصداق ندارددر فعالیت های بیولوژیک روپوش های آزمایشگاهی باید فقط درمحیط آزمایشگاه مورد استفاده قرار گیرند.خطرات بیولوژیک
توضیحات بازرس HSE: خطرات بیولوژیکخطرات بیولوژیک
مطلوبرفع نقصقبل از استفاده از تجهيزات و دستگاه هاي آزمايشگاهي بايستي افراد در خصوص بهره برداري ايمن و بهينه آموزش لازم را از طريق مراجع ذيصلاح كسب نمايند.ايمنی تجهيزات
مصداق نداردنگهداري و سرويس دوره اي براي كليه تجهيزات بايد انجام گيرد.ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصقبل از سرويس و تعمير بايد آلودگي زدايي دقيق از كليه دستگاه ها به عمل آيد.ايمنی تجهيزات
مصداق نداردكليه دستگاه ها بايد به صورت دوره اي توسط افراد ذيصلاح كاليبره گردند.ايمنی تجهيزات
مصداق نداردكليه تجهيزات گرمازاي آزمايشگاهي بايد مجهز به ترموستات - فيوزهاي پشتيبان - در موارد لزوم درهاي قفل شونده و همچنين عايق حرارتي مناسب باشند.ايمنی تجهيزات
مصداق نداردكليه سيستم هاي حرارت زايي كه در روند كاري توليد گاز مي نمايند بايد جهت تخليه گازهاي ايجاد شده مجهز به سيستم تهويه مناسب بوده و يا داخل هود قرار بگيرند.ايمنی تجهيزات
مصداق نداردانواع سانتريفوژها و مخلوط كن ها و ليوفيليزرها به هنگام استفاده از مواد بيولوژيك و حلال هاي آلي بايد زير هود مناسب قرارگيرند.ايمنی تجهيزات
مصداق نداردكليه دستگاههاي گرمازا بايد در مكان مقاوم به حرارت و دور از تجهيزات حساس به حرارت قرار گيرند.ايمنی تجهيزات
مصداق نداردقفل ،فشار سنج و دماسنج اتوكلاو بايد روزانه كنترل شود واز قرار دادن مواد شيميايي و آتش زا در آن خودداري گردد.ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصمحل استقرار دستگاه اتوكلاو حتي المقدور توسط اتاقكي از ساير تجهيزات آزمايشگاه مجزا گرددايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصلوازم شيشه اي بايد قبل از استفاده از نظر وجود شكستگي و ترك مورد بازرسي قرار گيرند لوازم شيشه اي شكسته يا غير قابل استفاده بايد در محفظه اي مجزا و مقاوم جمع آوري شوند.ايمنی تجهيزات
مصداق نداردبر روي دستگاه الكترفورز بايد علائم هشدار دهنده ويژه ولتاژ بالا نصب گردد.ايمنی تجهيزات
مصداق نداردبدنه تانك الكتروفورز بايد فاقد هرگونه شكاف و نشتي باشد.ايمنی تجهيزات
مصداق ندارددر صورت شكستن لوله ها در داخل سانتريفوژ بايد قسمت هاي داخلي دستگاه با روش و ابزار مناسب پاكسازي گردد.ايمنی تجهيزات
مصداق نداردالزاما از لوله هاي در دار در سانتريفوژها استفاده گردد.ايمنی تجهيزات
مصداق نداردهنگام به كاربردن ليوفيليزر استفاده از اتصالات O-Ring وفيلترهاي هوا براي لوله هاي خلاء بايد كنترل گردند تا معيوب نباشند. براي تعويض لوازم شيشه اي دستگاه بايد از قطعات مخصوص خلاء استفاده شود.ايمنی تجهيزات
مصداق نداردانواع سانتريفوژها و مخلوط كن ها و ليوفيليزرها به هنگام استفاده از مواد بيولوژيك و حلال هاي آلي بايد زير هود مناسب قرارگيرند.ايمنی تجهيزات
توضیحات بازرس HSE: ايمنی تجهيزاتايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصآیا دستشویی ها به موقع تمیز می شوند؟ (حداقل روزانه دو بار)ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصآیا مایع صابون، صابون و دستمال کاغذی در دستشویی ها موجود است؟ايمنی تجهيزات
نامطلوبرفع نقصآیا در دستشویی ها چراغ های اضطراری در نظر گرفته شده است؟ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصآیا مایع صابون، صابون و دستمال کاغذی در دستشویی ها وجود دارد؟ايمنی تجهيزات
نامطلوبرفع نقصآیا در دستشویی ها چراغ اضطراری در نظر گرفته شده است؟ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصآیا محوطه آبدار خانه تمیز می باشد؟ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصآیا مسئول آبدار خانه به موقع ظروف را مورد شستشو قرار می دهد؟ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصآیا تمهیداتی برای جلوگیری از شیوع بیماری ها، در نظر گرفته شده است؟ايمنی تجهيزات
توضیحات بازرس HSE: ايمنی تجهيزاتايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصآیا رفلکتور لامپ ها تمیز است؟مدیریت پسماند
مطلوبرفع نقصآیا لامپ های سوخته تعویض نشده وجود دارد؟مدیریت پسماند
مطلوبرفع نقصآیا محوطه تاریک وجود دارد؟مدیریت پسماند
مصداق نداردآیا پسماندهای شیمیایی یا دارویی به نحوه صحیح ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ می شوند؟مدیریت پسماند
مصداق نداردآیا پسماندهای عفونی به نحوه صحیح ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ می شوند؟مدیریت پسماند
مطلوبرفع نقصآیا پسماندهای تیز و برنده به نحوه صحیح ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ می شوند؟مدیریت پسماند
مطلوبرفع نقصآیا پسماندهای خانگی به نحوه صحیح ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ می شوند؟مدیریت پسماند
توضیحات بازرس HSE: مدیریت پسماندمدیریت پسماند
شبکه جمع اوری فاضلاباز کدام گزینه برای دفع فاضلاب استفاده می گردد؟
توضیحات بازرس HSE: سیستم جمع آوری فاضلاب
آزمایشگاه به شست و شو نیاز دارد ولی شرایط شست و شوی کف موجود نیست.رفع نقصتوضیحات کلی بازرس

چک لیست ساختمان مرکز بهداشت و درمان شهرستان شهرکرد

جواب بازرسنظر دفتر HSEسوالمحل بازرسی
88تعداد کارمندان
بلهرفع نقصآیا تمیز و قایل خواندن هستند؟تابلو اعلانات و علائم ویژه
بلهرفع نقصآیا مطالب مرتبا تعویض می شوند؟تابلو اعلانات و علائم ویژه
بلهرفع نقصآیا شعار ها، و پوستر ها و پیام های ایمنی و بهداشتی در تابلو نصب می شوند؟تابلو اعلانات و علائم ویژه
بلهرفع نقصآیا اشغال و خرده ریز وجود ندارد؟کف اطاق ها
بلهرفع نقصکف اطاق لغزنده، روغنی و مرطوب نمی باشد؟کف اطاق ها
بلهرفع نقصآیا پرسنل خدماتی به موقع اطاق ها را تمیز می کنند؟ (کف اطاق را طی می کشند)کف اطاق ها
بلهرفع نقصآیا مسئول ایمنی سازمان کنترل بر نحوه نظارت اتاق ها توسط پرسنل خدماتی دارد؟کف اطاق ها
بلهرفع نقصآیا تمیز و غیر مسدود می باشند؟راهروها و راه پله ها
بلهرفع نقصآیا نظم و نظافت سالن ها به خوبی انجام می گیرد؟راهروها و راه پله ها
بلهرفع نقصآیا سطح کف ساختمان صاف و فاقد شرایط خطرناك است که باعث لغزش و یا سقوط کارمندان و ارباب رجوع نگردد؟راهروها و راه پله ها
بلهرفع نقصآیا راه پله ها از روشنایی مناسب برخوردار هستند؟راهروها و راه پله ها
خیررفع نقصآیا راهروها دارای علامت خروج اضطراری می باشند؟راهروها و راه پله ها
بلهرفع نقصآیا پرسنل خدماتی راهروها را تی می کشند و به موقع تمیز می کنند؟راهروها و راه پله ها
خیررفع نقصآیا راه پله ها دارای ترمز پله هستند؟ (بحرانی)راهروها و راه پله ها
خیررفع نقصآیا ساختمان راه های خروج اضطراری دارد؟راهروها و راه پله ها
خیررفع نقصآیا صندلی های ارباب رجوع مورد تائید کارشناس HSE است؟ (بحرانی)راهروها و راه پله ها
بلهرفع نقصآیا حفاظ، حائل و وسایل مانع صدا در محیط کار وجود دارد و از کارایی مناسب برخوردار می باشند؟ساختمان
بلهرفع نقصآیا اسباب و وسایل ایمن می باشند؟ساختمان
بلهرفع نقصآیا صندلی ها دارای طراحی مناسب (ارگونومی) می باشند؟ساختمان
بلهرفع نقصآیا میزها و قفسه ها دارای لبه های تیز نمی باشند؟ساختمان
بلهرفع نقصآیا تجمع وسایل و تجهیزات به شکل مناسب می باشند؟ساختمان
مصداق نداردآیا نردبان ها ایمن می باشند و به خوبی نگهداری شده و جایگاه آنها محکم می باشد؟ساختمان
مصداق نداردآیا نمای شیشه ای ساختمان به گونه ای است که در صورت ریزش یا شکستن، معابر عمومی مورد تهدید قرار نگیرد؟ساختمان
مصداق نداردآیا فضاسازی لازم جهت تردد معلولین صورت پذیرفته است؟ (رمپ ویژه معلولین، باالبر، آسانسور، ویلچر و ...)ساختمان
مصداق نداردآیا دهانه ها و پرتگاه های موجود در ساختمان که احتمال سقوط اشخاص در آنها وجود دارد حفاظ گذاری شده است؟ساختمان
خیررفع نقصآیا وسایل اطفای حریق به شکل مداوم کنترل می شود؟ (بحرانی)وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
خیررفع نقصآیا وسایل اطفاء حریق با توجه به نوع حریق احتمالی، مناسب اطفای حریق می باشند؟ (بحرانی)وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
خیررفع نقصآیا در سازمان سیستم اعلام حریق وجود دارد؟وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
خیررفع نقصآیا سیستم اعلام حریق کنترل شده و به خوبی کار می کند؟وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
بلهرفع نقصآیا وسایل روشنایی اضطراری موجود بوده و متوالیا کنترل می شوند؟ (چراغ قوه، چراغ اضطراری و ...)وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
خیررفع نقصآیا تجهیزات جانبی واکنش در شرایط اضطراری در سازمان وجود دارد؟ (طناب، تبر، دیلم و ....)وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
بلهرفع نقصآیا ساختمان بیمه شده است؟ (بحرانی)ساختمان
خیررفع نقصآیا تاسیسات مورد تائید کارشناس HSE بوده؟ و مورد تائید کارشناسان (معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی) است؟ (بحرانی)ساختمان
خیررفع نقصآیا ساختمان از نظر کاربرد، استقرار وسایل، سرویس ها و لوله کشی مناسب است و استاندارد های مربوط رعایت شده است؟ساختمان
بلهرفع نقصآیا بخش های زیر در ساختمان ایمن می باشند؟ (درهای چرخان، نرده های محافظ راه پله ها، شکاف ها و محل های باز موجود در کف و دیوار، آسانسورها و تجهیزات و وسایل مربوطه، نردبان ها، راه پله ها و پلکان متحرک و ...)ساختمان
خیررفع نقصآیا ساختمان سیستم اتصال به زمین (ارت) مناسبی دارد؟ساختمان
خیررفع نقصآیا مقاومت چاه ارت اندازه گیری می شود و آیا از مقاومت مطلوب مطابق با استاندارد برخوردار است؟ساختمان
مصداق ندارددر صورت وجود آسانسور در ساختمان، توسط کارشناس HSE مجموعه مورد تائید است؟ و برچسب استاندارد در معرض دید قرار دارد؟ساختمان
خیررفع نقصآیا ترمز اضطراری و سیستم الکترونیکیدر آسانسورها فعال بوده و به خوبی کار می کند؟ساختمان
خیررفع نقصآیا آژیر خطر و اعلام شرایط اضطراری در آسانسور به خوبی کار می کند؟ساختمان
بلهرفع نقصآیا سرعت جابجایی هوا مطابق با شرایط استاندارد است؟سیستم جابجایی هوا
بلهرفع نقصآیا سیستم، عاری از منابع آلودگی (آزبست، میکروارگانیسم ها و ذرات فیوم) می باشد؟سیستم جابجایی هوا
بلهرفع نقصآیا دما و رطوبت محیط کار مناسب می باشد؟سیستم جابجایی هوا
مصداق نداردآیا در اتاق ها دماسنج کالیبره بوده و دمای محیط کار را به درستی نشان می دهد؟سیستم جابجایی هوا
مصداق نداردآیا در اتاق ها سرعت سنج وجود داشته و به خوبی کار می کند؟سیستم جابجایی هوا
مصداق نداردآیا فاکتورهای ذیل در مورد کلیه مواد خطرناک تعین شده است؟مواد خطرناک
مصداق نداردآیا آزمایشات لازم جهت تشخیص ماهیت حقیقی این مواد توسط مراجع ذیصلاح انجام می گیرد؟مواد خطرناک
مصداق نداردآیا نتایج این آزمایشات قابل دسترس تمامی اعضای کمیته ایمنی و بهداشت می باشد؟مواد خطرناک
مصداق نداردآیا مواد جایگزین جهت مصرف درخواست شده است؟مواد خطرناک
مصداق نداردآیا مواد خطرناک به شکل مناسب برچسب گذاری شده است؟مواد خطرناک
بلهرفع نقصآیا دستشویی ها به موقع تمیز می شوند؟ (حداقل روزانه دو بار)امکانات بهداشتی
بلهرفع نقصآیا مایع صابون، صابون و دستمال کاغذی در دستشویی ها موجود است؟امکانات بهداشتی
بلهرفع نقصآیا در دستشویی ها آب گرم و سرد وجود دارد؟امکانات بهداشتی
بلهرفع نقصآیا مایع صابون، صابون و دستمال کاغذی در دستشویی ها وجود دارد؟امکانات بهداشتی
بلهرفع نقصآیا در دستشویی ها چراغ اضطراری در نظر گرفته شده است؟امکانات بهداشتی
بلهرفع نقصآیا محوطه آبدار خانه تمیز می باشد؟امکانات بهداشتی
مصداق نداردآیا مسئول آبدار خانه به موقع ظروف را مورد شستشو قرار می دهد؟امکانات بهداشتی
بلهرفع نقصآیا تمهیداتی برای جلوگیری از شیوع بیماری ها، در نظر گرفته شده است؟امکانات بهداشتی
بلهرفع نقصآیا تشریفات ورود و خروخ به شکلی است که امنیت شخصی کامندان را در شب تامین نماید؟تدابیر ایمنی
بلهرفع نقصآیا تمهیداتی جهت موقع اضطراری نظیر انتقال افراد و تخلیه فوری محل در هنگام آتش سوزی، زلزله و ...وجود دارد؟تدابیر ایمنی
بلهرفع نقصآیا از ورود افراد بیگانه به سازمان خودداری می شود؟ (در صورت ورود به شیوه صحیح با آنها برخورد می شود)تدابیر ایمنی
بلهرفع نقصآیا بعد از پایان وقت اداری و تعطیل شدن سازمان، درب ورودی (اصلی) و درب پارکینگ قفل می شود؟تدابیر ایمنی
بلهرفع نقصآیا رفلکتور لامپ ها تمیز است؟روشنایی
بلهرفع نقصآیا لامپ های سوخته تعویض نشده وجود ندارد؟روشنایی
بلهرفع نقصدر مجموعه، محوطه تاریک وجود ندارد؟روشنایی
مصداق نداردآیا مواد به شکل مناسب و ایمن روی هم انبار شده اند؟انبار مواد
مصداق نداردآیا در راهروها و محوطه های کاری انبار موانع مزاحم رفت و آمد افراد وجود ندارد؟انبار مواد
خیررفع نقصآیا تعداد سیم های اتصال به برق مورد تائید کارشناس HSE است؟ (بحرانی)شرایط عمومی
خیررفع نقصسیم های برق و تلفن در محل های رفت و آمد کارکنان قرار ندارد؟ (بحرانی)شرایط عمومی
بلهرفع نقصآیا دستگاه ها حفاظ مناسب دارند؟شرایط عمومی
بلهرفع نقصآیا سیم های برق دارای پوشش مناسب می باشند؟شرایط عمومی
بلهرفع نقصآیا وسایل دارای قسمت های بیرون زده و تیز نمی باشد؟شرایط عمومی
بلهرفع نقصآیا چیدمان صندلی های محیط کار به خوبی انجام شده است؟شرایط عمومی
خیررفع نقصآیا وسایل اضافی و غیر ضروری در محدوده فعالیت کارکنان وجود ندارد؟شرایط عمومی
خیررفع نقصآیا تابلوهای خروج اضطراری در ورودی طبقات نصب شده است؟شرایط عمومی
خیررفع نقصآیا تابلوی خط مشی در طبقات نصب شده و کارکنان از مفاد آن اطلاع دارند؟شرایط عمومی
بلهرفع نقصآیا در داخل ساختمان سیستم پیچینگ (بلند گوی صوتی) وجود دارد؟شرایط عمومی
بلهرفع نقصآیا در مواقع بروز شرایط اضطراری می توان از سیستم پیچینگ استفاده نمود؟شرایط عمومی
مصداق نداردآیا کارکنان بطور مستمر در محل خود می نشینند و یا در فواصل مشخصی ورزش و نرمش و استراحت می کنند؟شرایط عمومی
دکتر رجبی - رییس کمیته مهندس فرامرز صفری- دبیر کمیته دکتر سپینود رستم پور- عضو کمیته آقای مصطفی محمودی- عضو کمیته آقای فرهاد محمودی- عضو کمیته مهندس علمدار مقیمی- عضو کمیته خانم بتول غلامیان- عضو کمیته خانم زیبا سیاح- عضو کمیتهاعضاء كميته تخصصي
با سلام و احترام با تشکر از تلاش های آن واحد جهت ارتقا سطح HSE در دانشگاه علوم پزشکی ، بنظر می رسد چک لیست فوق هم از نظر محتوی و هم از نظر نگارش نیاز به ویرایش دارد .توضیحات بازرس

چک لیست مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان شهرکرد

سوالفرخشهر بلوار 15 خردادروستای دستگرد-خیابان نه دیروستای خیرآبادروستای سورکروستای ایرانچهشهرکیان.خیابن شهدای غربیروستای دستگرد-خانه بهداشت ضمیمهمرغملکمرکز خدمات جامع سلامت شماره1 شهرکرد(جنب داروخانه رجب زاده)سودجان خیابان شهداخانه بهداشت-ابتدای مرغملکمهدیه، ده کیلومتری دانشگاه دولتی شهرکردسورشجان -خیابان معلم کوچه مخابراتسورشجان - بلوار انقلابخانه بهداشت مصطفی آبادخیابان بوعلی سینامنظریه خیابان شهید آقا بزرگیهارونی میدان نماز مرکز خدمات جامع سلامتهارونی میدان نماز پایگاه ضمیمهپایگاه اسد آبادپایگاه کتکروستای هرچگان.مرکز بهداشتی درمانیروستای هرچگان.خانه بهداشتطاقانک، روستای نو آبادطاقانک، مرکز بهداشت بهرام آبادطاقانک، روستای شمس آبادفرخشهر-بلوار توسلیشهرکرد- میدان شهدا- جنب بانک صادراتشهرکرد- خیابان ۱۷ شهریور- کوچه ۲۰شهرکرد_گودال چشمه_پشت ساختمان اطلاعات_مرکز شماره 6شهرکرد_ میدان معلم_خیابان سمیه_کوچه 4_مرکز شماره8(بروم پهنه)طاقانکروستای وانان-خ امام خمینیروستای خوی خانه بهداشت خویآقبلاغ-فتح آبادمرکز 1 شهرکرد میدان بسیجمیرآباد غربی-خیابان شهریارمرکز بهداشت اشکفتک، بلوار رهبر، خیابان شهید نادعلی، کوچه ٣٨مرکز بهداشت چالشتر، روبه روی دندان پزشکی رسالتمحل بازرسی
تعداد کارمندان1614221282724نفر143١31025521201331110322610۱۶۹15121511623213615عمومی در کلیه بخش ها
آیا تاسیسات مورد تائید کارشناس HSE بوده؟ و مورد تائید کارشناسان (معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی) است؟ (بحرانی)بلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهخیربلهمصداق نداردبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهخیرخیرخیربلهخیربلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
آیا ساختمان بیمه شده است؟ (بحرانی)خیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرمصداق نداردبلهمصداق نداردمصداق نداردبلهخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیربلهبلهخیرخیربلهبلهخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرعمومی در کلیه بخش ها
در صورت وجود آسانسور در ساختمان، توسط کارشناس HSE مجموعه مورد تائید است؟ و برچسب استاندارد در معرض دید قرار دارد؟ (بحرانی)مصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردخیرخیرمصداق نداردخیرمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردخیرمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردخیرمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردبلهمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردبلهمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردعمومی در کلیه بخش ها
آیا صندلی های ارباب رجوع مورد تائید کارشناس HSE است؟ (بحرانی)بلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیرخیربلهخیرخیربلهبلهخیرخیرخیرخیربلهخیرخیرخیرعمومی در کلیه بخش ها
کلیه قسمت هاي بخش داراي روشنایی مطلوب و کافی و درخشندگی مناسب می باشد؟بلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیربلهخیربلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
پوسترها یا پیام هاي ایمنی مناسب در قسمت هاي مختلف نصب شده است؟بلهخیرخیرخیرخیربلهخیربلهخیربلهبلهخیرخیرخیرخیرخیربلهبلهخیرخیرخیربلهبلهخیرخیرخیرخیربلهبلهبلهبلهخیرخیرخیربلهخیربلهخیرخیرعمومی در کلیه بخش ها
وسایل سرمایشی و گرمایشی به طور ایمن نصب شده است؟بلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیرخیربلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
گرد و غبار و گاز و بخارات مواد شیمیایی در بخش موجود نمی باشد؟خیربلهمصداق نداردمصداق نداردخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیربلهمصداق نداردمصداق نداردخیرمصداق نداردخیرخیربلهبلهخیرخیرخیرخیرخیرخیرمصداق نداردخیرعمومی در کلیه بخش ها
وسایل برقی داراي سیستم ارت می باشد؟خیرمصداق نداردخیربلهخیربلهخیربلهبلهبلهبلهبلهخیرخیرخیرخیربلهخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیربلهعمومی در کلیه بخش ها
کلیه کلیدها و پریزها ایمن و مجهز به سیستم ارت می باشند؟خیرمصداق نداردخیربلهخیربلهخیربلهبلهبلهبلهبلهخیرخیرخیرخیربلهخیربلهبلهخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیر