بیمارستان سیدالشهداء(ع) فارسان

اعضاء كميته تخصصی سلامت، ايمني و محيط زيست بیمارستان سیدالشهداء (ع) فارسان:

نام و نام خانوادگی پست سازمان سمت در کمیته
دكتر فرشيد ويسی رئيس بیمارستان رئيس کمیته
آقاي حميد هاشمي مدير بيمارستان فارسان نائب رئيس
خانم نگار احمدی کارشناس بهداشت حرفه ای بیمارستان دبير كميته
آقاي مهندس سعيد مالک مسئول بهداشت محيط بيمارستان عضو كميته
خانم مريم فدايی سوپروايزر آموزشی بيمارستان عضو كميته
آقاي حسن اسدی مسئول امور اداری بيمارستان عضو كميته
آقاي عبدالمجيد كريمی مسئول حسابداری بيمارستان عضو كميته

  • مصوبات جلسه درون بخشی و برون بخشی
  • اقدامات اجرایی دفتر HSE دانشگاه
  • شاخص

مصوبات جلسه درون بخشی روز دوشنبه مورخ 1398/05/18

خلاصه موضوعات مطرح شده:
در این جلسه رئیس جلسه جناب آقای دکترویسی ضمن عرض خداقوت وخسته نباشید در خصوص تخلیه بیماستان و انواع آن توضیحاتی بیان کردند. و اندیکاسیون های فعال سازی برنامه تخلیه بیمارستان و همچنین فرد تصمیم گیرنده(فرمانده حادثه) برای تخلیه توسط کمیته مشخص شده و مقرر شد بر حسب موقعیت توسط فرمانده حادثه یا جانشین وی در زمان حادثه با هماهنگی مراجع ذی الصلاح دستور تخلیه اعلام گردد
مواردی از قبیل وقوع زلزله و تخریب بنای ساختمان به نحوی که جان بیماران و کارکنان در معرض خطر قرار گیرد، احتمال وقوع پس لرزه بعد از زلزله، وقوع آتش سوزی گسترده در بخش های درمانی و احتمال سرایت به سایر قسمت ها، احتمال قوی اقدامات خرابکارانه ، احتمال حوادث تروریستی و بمب گذاری، احتمال وقوع سیل در طبقات پایین بیمارستان، قطع و یا آسیب جدی به سیستم برق، آب و گاز و قطع سیستم های جایگزین آنها
در صورت بروز حوادثی مانند سیل، بایستی تخلیه بصورت عمودی و به طرف طبقات بالا و در صورت بروز آتش سوزی تخلیه بصورت افقی باشد- اگر تخلیه به دلیل بحران داخلی بیمارستان قابل کنترل باشد، معمولا به صورت تخلیه نسبی و در صورت بحران های خارجی وسیع، تخلیه کامل بایستی انجام گردد.
مصوبات جلسه وتعيين مسئول پيگيري :
1- مقررگردیدنماینده محترم تاسیسات مهندس قادری گزارشی ازآمادگی بیمارستان به جهت قطعی برق به دفترمدیریت ارائه دهند.
2- مقررگردیدروزانه تاسیسات طی بازدیدازبخشها وواحدهای مختلف بیمارستان درخصوص احتمالات آسیب به سیستم درصورت قطعی برق گزارشی تهیه ودراختیارمدیریت بیمارستان قراردهند.
3- درخصوص اقدامات اضطراری درمدیریت برق درجلسه تاکیدشدکه پایش مصرف انرژی بصورت روزانه ،ماهانه ودوره ای دردستورکارقرارگیرد.انجام ممیزی انرژی درساختمان های اداری ودرمانی بیمارستان،همچنین آماده کردن دیزل ژنراتوروواردمدارشدن درصورت قطعی برق دردستورکارقرارگیرد.
4- همچنین به گزارش نماینده محترم تاسیسات مهندس قادری مانورقطعی برق انجام گردیدومورداحتمالی خطا گزارش نشد.همچنین درسال 99تاکنون 2موردمانورقطعی برق دربیمارستان فارسان انجام گردید.که مجدداانجام آن درهفته آتی دردستورکارقرارمیگیردومشکلات احتمالی ناشی ازآن جهت رفع ورجوع احصاخواهدشد.
5- مقررگردیدآمارکولرهای گازی واسپیلت های مجموعه توسط تاسیسات دراسرع وقت دراختیارمدیریت قراردهندوازخریدونصب کولرهای گازی جدیدجهت صرفه جویی درمصرف انرژی خودداری بعمل آید.
6- درخصوص مشکلات برق پانسیون ها پیگیری تعمیرات برق ورودی به پانسیون توسط اداره برق انجام گیردمکاتبات لازم بااداره برق فارسان توسط اموراداری انجام گردد.
7- مقررگردیدمسئول محترم تجهیزات ونماینده محترم تاسیسات مهندس قادری upsکلیه بخش هارابررسی کرده درصورت بروز مشکلات گزارشی به دفترمدیریت ارسال شود.
8- مقررگردیدپیگیری های لازم درخصوص قطعی برق دستگاه اکسیژن سازانجام ومشکلات موجوددستگاه درهنگام قطعی برق دراسرع وقت حل گردد.
9- مقررگردیدجهت صرفه جویی درمصرف انرژی وخطرات احتمالی، استفاده ازسماوربرقی وچای ساز درکلیه واحدهاوبخش های بیمارستان ممنوع می باشد.
10- مقررگردیدسیستم اعلام واطفاحریق بررسی ومشکلات به دفترمدبریت اعلام گردند.
11- لیست عوامل خطر افرین داخلی بیمارستان بیان گردید ( عواملی از قبیل آتش سوزی قطع برق و آب قطع سیستم های ارتباطی و…) ضمنا آتش سوزی جزء هر دو مخاطره داخلی و خارجی دارای اولویت می باشد ولی با توجه به اهمیت این موضوع در بیمارستان تیم آتش نشانی فعال و شرح وظایف ابلاغ گردیده است.
12- مقررگردیدمنبع ذخیره آب ودیزل ژنراتورتوسط اموراداری وتاسیسات چک وچک لیست مربوطه پرشود.
13- مقررگردیدجهت جلوگیری ازقطعی برق اموراداری هماهنگی لازم رابااداره برق فارسان انجام دهد.
14- مقرر گردید تاسیسات بیمارستان به بازدید از تمامی کبسول های آتش نشانی پرداخته و در صورت اتمام تاریخ و یا مشاهده آسیب پیگیری نمایند
15- مقرر گردید قبل از تحویل کپسول های تاریخ گذشته جهت شارژ به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ابتدا کپسول در محل مناسب تخلیه گردیده و سپس تحویل شوند.
16- مقرر گردید اندیکاسیون های برنامه تخلیه بیمارستان درزمان بروزحادثه طبق مصوبه جلسه تدوین و ابلاغ گردد.
17- سپس درخصوص صورتجلسه ارسالی ازدانشگاه درخصوص بیمارستان فارسان صحبت شدکه -در خصوص بازسازی بخش داخلی زنان بیمارستان سید الشهدا (ع) فارسان مقرر گردید از محل اعتبار ابلاغی وزارت خانه، تعمیر و بازسازی بخش بصورت امانی تا سقف 91 میلیارد ریال، توسط ریاست محترم آن بیمارستان و با نظارت کارشناسان مدیریت محترم منابع فیزیکی انجام گردد.

مصوبات جلسه درون بخشی روز یک شنبه مورخ 1400/09/28

درابتدای جلسه دبیرکمیته توضیحاتی درخصوص hse توضیحاتی بیان کردند.سپس خط مش hse راقرائت و وظایف و برنامه های تیم را بیان کرده و گزارش بازدید خودرا از بخش ها بیان کردند. سپس مدیر بیمارستان توضیحاتی اجمالی درخصوص hse بیان نمودند و عنوان کردند تیم تشکیل دهنده ملزم به انجام شرح وظایف خود می باشند.سپس هریک ازاعضا حاضردرجلسه خطرات ومشکلات موجود دربخش خودراذکرکردند.خانم ابراهیمی درخصوص ارزیابی ریسک صحبت کردند.ناظرتاسیسات درخصوص دیگ های بخار،تابلوهای برق که فشارزیادی راتحمل می کنند.عدم آشنایی پرسنل بانحوه کاریانصب کپسول های آتش نشانی که بدلیل قطعی سیستم اعلام واطفامی بایست پرسنل به نحوه کارآلرت باشند.سپس مدیربیمارستان درخصوص اعلام واطفاحریق بیان کردندکه درخصوص سیستم اعلام واطفاچندین باربادانشگاه مکاتبه گردیدبدلیل اعتبارات هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است .مسئول بخش داخلی بیان کردندکه پنل های گچی احتمال خطرسقوط دربخش رادارند.نبودپله فرار،اشکال درسیستم روشنایی همگی جزخطربخش محسوب می شوند.مسئول it بیان کردند هیچگونه ایمنی دراتاق رک بیمارستان وازخطربالای این مکان صحبت کردند.اعلام کردنددربخش هاسیم کشی کاملادرروی زمین است که باعث قطعی شبکه ویااتصالی وخاموش شدن دستگاهامیشود. مهندس خلیلی کارشناس بهداشت حرفه ای درخصوص انجام معاینات شغلی پرسنل صحبت کردندکه حدود100نفرازپرسنل پرونده ناقص دارندوآزمایش انجام نداده اند.مسئول تجهیزات پزشکی درخصوص مهارکردن تجهیزات صحبت کرددرخصوص خطرقطع کپسول های اکسیژن صحبت کردند.سپس رئیس بیمارستان اولین نکته راآموزش نیروی انسانی دانستندکه باسرمایه گذاری روی آن میتوان خطرات راکاهش دادوافزودندبسیاری ازمشکلات ماباآموزش قابل حل است.

1- مقررگردید مهندس مالک مسئول بهداشت محیط بعنوان نماینده کمیته hse از بیمارستان به دانشگاه جهت پیگیری مصوبات جلسه معرفی گردد.
2- مقررگردیدکلاس آموزشی اطفاحریق درروزشنبه، دوشنبه، چهارشنبه برگزارگردد.
3- مقررگردید تیم صرفه جویی انرژی در بیمارستان تشکیل گردد.
4- مقررگردید کلیه تجهیزات موجود دربخش ها مهار گردند.
5- مقرر گردید تابلوهای هشدار در قسمت های پرخطر نصب گردد.
6- مقررگردید تابوهای استعمال دخانیات ممنوع درقسمت هایی که خطرآتش سوزی بالاست نصب گردد.
7- مقررگردید در خصوص صرفه جویی از انرژی برحسب تصمیم کمیته صرفه جویی انرژی درخصوص استفاده ازچای سازها و سماور برقی ها تصمیمی اتخاذگرددکه تاحد ممکن استفاده بتوانند بصورت تجمیعی از آنها استفاده کنند یا ساعتی ترتیب داده شودکه درصورتی که از انهااستفاده نمی شودآنها را آف کنند.

مصوبات جلسه درون بخشی روز سه شنبه مورخ 1400/10/28

1-نصب حفاظ یا فنس اطراف سازه به منظور جلوگیری از ورود بیماران وسایر اشخاص غیر مرتبط به منطقه کارگاهی به دلیل احتمال سقوط به زیر زمین یا سایر حوادث.
2-رعایت اصول بهداشتی ومدیریت پسماند تولیدی وعدم استفاده از پسماندهای بیمارستان بخصوص سیفتی باکس ها چه به منظور استفاده و چهبه منظور بازیافت آنها.
3-عدم نگهداری سگ و احشام.
4-پسماندهای غذایی و…باید در کیسه مشکی جمع آوری وپس از الصاق برچسب مشخصات شامل: تاریخ وزمان ومحل تولید به قسمت نگهداری موقت پسماند به گونه ای که در دسترس حیوانات نباشد قرار گیرد.
5-نصب علایم هشداردهنده در قسمت های مخاطره انگیزالزامی است.
6-تسطیح و زیبا سازی بخشی از محوطه بیمارستان که در طول احداث سازه جدید نخاله های ساختمانی در آنجا تلنبار شده است.
7-عدم آسیب به فضای سبز بیمارستان وکمک به حفظ ومراقبت از قسمتی از فضای سبز که در محوطه کارگاهی قراردارند.
8-خودداری از کشت سبزیجات و… واستفاده از آب شرب بیمارستان به این منظور.
8-معرفی کامل کلیه پرسنل شاغل در پروژه مذکور به حراست محترم بیمارستان قبل از شروع بکار.
9-پرسنل شاغل درطرح توسعه حق ندارند از محوطه کارگاهی وارد بیمارستان شوند.
10- ورود افراد متفرقه به محوطه کارگاهی باید با هماهنگی حراست ومقامات بیمارستان باشد.
11-صرفه جویی در مصرف آب وسایر حامل های انرژی واستفاده بهینه از آنها ضرورت دارد.
12-نقل وانتقال مصالح ورفت وآمدها نبایدخطری برای امنیت بیمارستان وحفظ اموال آن داشته باشد.
13-نخاله های ساختمانی نباید در محوطه بیمارستان ریخته شوند بلکه باید با هماهنگی شهرداری فارسان به نقاط مشخص شده منتقل شوند.
14-تدابیر واقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری ازوقوع آتش سوزی وسایر حوادث وسرقت بعمل آید.
15- استفاده از وسایل ایمنی واجرای قوانین اداره کاربرای حفظ جان وامنیت کارگران الزامی است.
16- به منظور حفظ امنیت و جلوگیری از ورود جیوانات وسرقت اموال بیمارستان درب اختصاص داده شده فقط هنگام ورود مصالح بازشده وبلافاصله بسته وقفل گردد.

اقدامات اجرایی دفتر HSE دانشگاه

مجموعه اقدامات برنامه ریزی شده دفتر HSE دانشگاه برای آن مجموعه تا تاریخ 1400/12/29
اقدام اقدامات اجرایی روش مستند سازی
برگزاری مانور عملیاتی اطفاء حریق و آموزش استفاده از خاموش کننده های دستی مستند سازی به صورت عکس
بررسی سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق و نصب سیستم های هشدار مستند سازی به صورت عکس و صورتجلسه
بررسی بیمه ساختمان مستند سازی به صورت نامه کتبی از امور اداری
بررسی آسانسور های مجموعه تحت پوشش مستند سازی به صورت نصب برچسب و نامه کتبی از امور اداری
بررسی صندلی و میز کارکنان و ارباب رجوع مستند سازی به صورت صورتجلسه کمیته HSE مجموعه
کارت بهداشت نیروهی خدماتی که با مواد غذایی در ارتباط هستند مستند سازی به صورت کپی کارت بهداشت
انجام معاینات دوره ای سلامت شغلی کارکنان واحدهای تحت پوشش  

شاخص

چک لیست

جواب بازرسنظر دفتر HSEسوالقسمت بازرسی شده
بلهرفع نقصآیا تاسیسات مورد تائید کارشناس HSE بوده؟ و مورد تائید کارشناسان (معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی) است؟ (بحرانی)عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصآیا ساختمان بیمه شده است؟ (بحرانی)عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصدر صورت وجود آسانسور در ساختمان، توسط کارشناس HSE مجموعه مورد تائید است؟ و برچسب استاندارد در معرض دید قرار دارد؟ (بحرانی)عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصآیا صندلی های ارباب رجوع مورد تائید کارشناس HSE است؟ (بحرانی)عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصکلیه قسمت هاي بخش داراي روشنایی مطلوب و کافی و درخشندگی مناسب می باشد؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصپوسترها یا پیام هاي ایمنی مناسب در قسمت هاي مختلف نصب شده است؟عمومی در کلیه بخش ها
خیررفع نقصوسایل سرمایشی و گرمایشی مطلوب و به طور ایمن نصب شده است؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصگردوغبار و گاز و بخارات مواد شیمیایی در بخش موجود نمی باشد؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصوسایل برقی داراي سیستم ارت می باشد؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصکلیه کلیدها و پریزها ایمن و مجهز به سیستم ارت می باشند؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصوضعیت بخش از لحاظ سیم کشی برق مطلوب است؟ (فقدان سیم هاي لخت، حذف سیستم هاي موقتی، بسته بودن جعبه کلید برق) (بحرانی)عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصتجهیزات ایمنی اطفاء حریق به تعداد کافی موجود است؟ (بحرانی)عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصدرب خروج اضطراری تعبیه شده است؟ (بحرانی)عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصاطلاع رسانی کافی از لحاظ خط کشی و نصب تابلو به سمت درب خروج اضطراري انجام گرفته است؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصکپسول اطفاء حریق، سالم و پر داراي تاریخ شارژ معتبر و در محل مناسب و ایمن نصب شده است؟ (بحرانی)عمومی در کلیه بخش ها
خیررفع نقصآیا کلیه بخش ها به سیستم هشدار حریق مجهز می باشند؟عمومی در کلیه بخش ها
خیررفع نقصتهویه بخش و کلیه اتاق ها در حد مطلوب و با کارایی مناسب تعبیه شده است؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصپنجره اتاق ها داراي حفاظ و توري مناسب و سالم می باشد؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصچرخ هاي وسایل چرخدار مثل ویلچر و برانکارد قبل از قرار گرفتن فرد بیمار روي آن قفل می شود؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصوسایل حفاظت فردي پرسنل در حد مطلوب بوده و استفاده صحیح از آن انجام می گیرد؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصکمدها، قفسه ها، تابلوها و سایر وسایل به طور ایمن و مناسب در جای خود محکم شده است؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصقسمت هاي مختلف بخش اتاق استراحت بیماران از لحاظ وجود سر وصداي مزاحم کنترل شده است؟عمومی در کلیه بخش ها
خیررفع نقصکلیه هشدار دهندها اعم از هشدار اعلام حریق، زنگ اعلام بیمار و ..... به تعداد کافی نصب و ازلحاظ سالم بودن مورد بازدید قرار می گیرد؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصتخت ها داراي حفاظ مناسب با ارتقاع کافی و قابل تنظیم هستند؟عمومی در کلیه بخش ها
خیررفع نقصصندلی هاي پرسنل و اتاق بیماران داراي پشتی مناسب و قابل تنظیم با میز کارشان (از لحاظ رتفاع نشیمنگاه و پشتی صندلی و دسته هاي قابل تنظیم) می باشد همچنین زیر پایی مناسب جهت پرسنل پشت میز کار در نظر گرفته شده است؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصچراغ های اضطراري بخش سالم و به طور مرتب بررسی و کنترل می شود؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصبررسی و بازدید دوره اي از فشار سنج ها و سایر تجهیزات پزشکی انجام می گیرد؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصطرز چینش داروها در قفسه هاي دارو و وسایل مورد نیاز بر اساس اصول ارگونومی انجام شده است؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصزیر پایی مناسب جهت تخت هاي بیماران موجود می باشد؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصبرانکارها داراي حفاظ مناسب بوده و موقع حمل بیمار مورد استفاده قرار می گیرد؟عمومی در کلیه بخش ها
خیررفع نقصکف بخش از لحاظ بر آمدگی غیر ایمن بررسی شده است؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصبخش داراي ورودي جداگانه جهت پذیرش حالات اوژانسی، مسقف و شیب دار است؟عمومی در کلیه بخش ها
خیررفع نقصسیستم زنگ خطر نگهبانی متصل به مرکز، سالم و در دسترس است و داخل اتاق ها سیستم زنگ خطر متصل به مرکز نگهبانی یا جایی که سریعاً جوابگو باشد، موجود است؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصسطل های زباله به تفکیک عفونی و غیر عفونی در بخش موجود است؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصدر حین حمل بیمار از البسه و پوشش مناسب جهت سرما و گرما استفاده می شود؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصمسیرها و قسمت هاي مختلف داخل ساختمان به وسیله نشانه ها و راه هاي مناسب قابل شناسایی اند؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصنگهبان در زمان مورد نیاز و در بخش اورژانس فورا در دسترس می باشد؟عمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصنگهبان دوره هاي آموزشی امنیتی را گذرانده یا حداقل سال 2 سابقه کار در این پست را دارد؟عمومی در کلیه بخش ها
توضیحات بازرس HSE: عمومی در کلیه بخش هاعمومی در کلیه بخش ها
بلهرفع نقصآیا بخش سونوگرافی و تصویر برداری در بیمارستان است؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهرفع نقصدیوارهاي بخش هاي مربوط به اشعه، سرب کوبی شده است؟ (بحرانی)بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهرفع نقصدرب ها و اتاقک هاي کنترل وجود دارد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهرفع نقصبه صورت منظم ایمنی پرتویی ثبت و مستند می گردد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهرفع نقصدر قسمت اتاق تاریکخانه/تهیه فیلم یک هواکش با کارایی خوب براي تهویه هوا وجود دارد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهرفع نقصچراغ های هشدار دهنده بالاي درب ورودي اتاق هاي تصویر برداري وجود دارد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهرفع نقصچراغ هاي هشدار دهنده هماهنگ با تابش دستگاه ها عمل می نماید؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهرفع نقصشواهد پایش منظم پزشکان و کارکنان شامل آزمایش خون 6 ماهه و عکس قفسه سینه سالیانه وجوددارد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهرفع نقصکلیه کارکنان داراي پرونده بهداشتی می باشند؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهرفع نقصدرب هاي مخصوص سربکوبی شده از لحاظ عدم نشتی و صحت مورد بررسی قرار گیرد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهرفع نقصفضای انتظار بیماران از اتاق هاي تولید اشعه دور می باشد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهرفع نقصهواکش اتاق رادیولوژی سالم و دارای کارایی مناسب براي آن قسمت است؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهرفع نقصاز قفل هاي خودکار برروي اتاق درمان جهت جلوگیري از پرتوگیري ناخواسته در هنگام باز شدن درب اتاق درمان استفاده شده است؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهرفع نقصتجهیز هر دستگاه درمان از راه دور با یک مونیتور و با یک لامپ هشدار دهنده در داخل اتاق صورت گرفته است؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهرفع نقصقبل از درمان با دستگاه هاي درمان از راه دور دکمه قطع اضطراري، لامپ هاي نشانگر ، وسایل تنظیم کننده بیمار نظیر لیزرها ، قرائت دستگاه هاي درمان نظیر زاویه گانتري ، ابعاد میدان و زاویه تخت بررسی می شود؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
خبررفع نقصدر صورت اشکال در بررسی هاي انجام شده بلافاصله مسئول فیزیک پزشکی اطلاع داده می شود؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهرفع نقصاز خوردن، آشامیدن، آرایش کردن در محل هاي کار با مواد پرتوزا و قراردادن مواد خوراکی در یخچال ویژه مواد پرتوزا خوداري می شود؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهرفع نقصجابه جایی ظروف سربی فقط توسط کارکنانی که بدین منظور انتخاب می شود انجام می گردد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهرفع نقصقبل از شروع درمان، زمان تنظیم شده بر روي صفحه کنترل بررسی می شود؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهرفع نقصتوسط تلویزیون مدار بسته حرکات بیمار در طول زمان درمان تحت نظارت بوده و از صحت انجام عمل دستگاه اطمینان حاصل می شود؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهرفع نقصدستگاه داراي دکمه خاموش اضطراري جهت مواقع اشکال هنگام خاموش کردن دستگاه می باشد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
توضیحات بازرس HSE: بخش سونوگرافی و تصویر برداریبخش سونوگرافی و تصویر برداری
بلهرفع نقصآیا واحد استریلیزاسیون در بیمارستان است؟واحد استریلیزاسیون
بلهرفع نقصوسایل و فضاهاي فیزیکی کثیف، تمیز و استریل، به طور کامل جدا هستند؟واحد استریلیزاسیون
بلهرفع نقصاتاقی که اتوکلاو / استریل کننده در آن قرار دارد، از محلی که سایر فعالیت هاي بخش در آن انجام می شود مجزا است؟ (بحرانی)واحد استریلیزاسیون
بلهرفع نقصتهویه هواي قسمت بسته بندي وسایل و منطقه غیر آلوده به خارج از فضاي بخش صورت می گیرد؟واحد استریلیزاسیون
بلهرفع نقصامکان شست شوي دست در مکان هاي آلوده، غیرآلوده، مکان استریل سازي و سرویس هاي بهداشتی وجود دارد؟واحد استریلیزاسیون
دستگاه اولتراسوند, دستگاه پر فشار آب در سینک گندزدایی, دستگاه پر فشار هوا براي خشک کردن, سایررفع نقصتجهیزات مخصوص براي تمیز کردن، ضد عفونی کردن، خشک کردن، بسته بندي و استریل کردن در دسترس است ؟واحد استریلیزاسیون
خبررفع نقصمواد و وسایل بسته بندي کردن در دستگاه اتوکلاو دستی پارچه (یا کاغذ استریل) یک سیستم اعلام خطر نشت گاز وجود دارد؟واحد استریلیزاسیون
بلهرفع نقصسیستم تهویه خروجی به شبکه برق اضطراري متصل است؟واحد استریلیزاسیون
بلهرفع نقصسطل، جارو و وسایل نظافت مورد استفاده در قسمت گندزدایی و در قسمت پاك جدا از یکدیگر بوده و خاص این بخش هستند؟واحد استریلیزاسیون
بلهرفع نقصتمام وسایل استریل شده در سطحی بالاتر از سطح زمین انبار داري می شوند؟واحد استریلیزاسیون
بلهرفع نقصقفسه ها و جعبه هاي نگهداري داراي سطوح صاف و بدون خلل هستند که تمیز کردن آنها به سهولت انجام گیرد؟واحد استریلیزاسیون
بلهرفع نقصتهیه محلول مایع استریل کننده و مخلوط کردن آنها، در شرایط تهویه مناسب و ایمن صورت می گیرد؟واحد استریلیزاسیون
بلهرفع نقصرعایت مسیر عبور یکطرفه از محیط کثیف به محیط تمیز و استریل و نشانه گذاري محیط تمیز و کثیف رعایت می گردد؟واحد استریلیزاسیون
بلهرفع نقصدستکش لاستیکی مقاوم در مقابل پاره شدن و دستکش لاتکس یکبار مصرف موجود می باشد؟واحد استریلیزاسیون
بلهرفع نقصماسک صورت بطوري که بینی و دهان را بپوشاند و عینک ایمنی با حافظ کامل صورت و کفش وجود دارد؟واحد استریلیزاسیون
بلهرفع نقصوسایل حفاظت فردي استفاده می شود؟واحد استریلیزاسیون
بلهرفع نقصدر طی هر فعالیت گندزدایی دستکش پوشیده می شود؟واحد استریلیزاسیون
توضیحات بازرس HSE: واحد استریلیزاسیونواحد استریلیزاسیون
بلهرفع نقصآیا واحد تغذیه در بیمارستان است؟واحد تغذیه
بلهرفع نقصتمام پنجره هاي آشپزخانه توري سالم دارند؟واحد تغذیه
بلهرفع نقصانبار / سردخانه اختصاصی براي نگهداري مواد غذایی موجود است و مواد غذایی به طور مناسب و بهداشتی نگهداري می شوند؟واحد تغذیه
بلهرفع نقصتمام مواد و فرآورده هاي غذایی بالاتر از سطح زمین نگهداري می شوند؟واحد تغذیه
بلهرفع نقصتوالت، دستشویی و حمام اختصاصی براي کارکنان وجود دارد؟واحد تغذیه
بلهرفع نقصرختکن و جا کفشی براي کارکنان وجود دارد و اتاق غذاخوري براي همه پرسنل بیمارستان موجود است؟واحد تغذیه
بلهرفع نقصکارکنان امکانات لازم براي انجام وظایف مشخص شده را در اختیار دارند؟واحد تغذیه
بلهرفع نقصدر آشپزخانه یک دستشویی جدا براي شستشوي دست ها وجود دارد؟واحد تغذیه
بلهرفع نقصمواد شوینده جدا از مواد غذایی نگهداري می شود؟واحد تغذیه
بلهرفع نقصتمام پرسنل درگیر با مواد غذایی کارت بهداشت دارند؟واحد تغذیه
توضیحات بازرس HSE: واحد تغذیهواحد تغذیه
بلهرفع نقصبرنامه تعمیر، نگهداري و بازرسی تجهیزات و اعلام آتش سوزي به صورت دوره اي وجود دارد؟ (بحرانی)آتش نشانی
مصداق نداردسیستم مرکزي هشدار دهنده هر هفته کنترل و ثبت می گردد؟آتش نشانی
بلهرفع نقصچراغ ها، علائم و تابلوهاي خروج اضطراري به طور ماهانه کنترل و ثبت می گردد؟آتش نشانی
بلهرفع نقصخاموش کننده هاي دستی مناسب (پودري، آبی ، گازي) به تعداد کافی در تمام بخش ها / واحدهاي بیمارستان موجود است؟آتش نشانی
بلهرفع نقصخاموش کننده ها همواره شارژ در معرض دید و در ارتفاع و محلی مناسب نصب شده است؟آتش نشانی
بلهرفع نقصعلائم تصویري خروج اضطراري در هر بخش / واحد براي افراد بی سواد وجود دارد؟آتش نشانی
بلهرفع نقصعلائم راهنمایی خروج اضطراري و جعبه هاي آتش نشانی به رنگ فسفري رنگ هستند؟آتش نشانی
خبررفع نقصدر صورت وجود آسانسور تابلوي عدم استفاده از آسانسور به هنگام آتش سوزي نصب و آسانسور ها مجهز به کلید اضطراري هستند؟آتش نشانی
بلهرفع نقصدر فضاي عمومی بیمارستان و اتاق بیماران نقشه راهنماي درب هاي خروج اضطراري نصب شده است؟آتش نشانی
توضیحات بازرس HSE: آتش نشانیآتش نشانی
بلهرفع نقصآیا واحد رختشویخانه در بیمارستان است؟واحد رختشویخانه
بلهرفع نقصشرایط بهداشتی و ایمنی تأسیسات، تجهیزات و ماشین آلات و امور رختشویخانه مطابق مصوبات وزارت بهداشت است؟واحد رختشویخانه
بلهرفع نقصجهت شستشو منحصرا از ماشین هاي رختشویی صنعتی استفاده می شود؟واحد رختشویخانه
خبررفع نقصدستگاه اتوي برقی داراي سوئیج خودکار جریان برق است؟واحد رختشویخانه
بلهرفع نقصیک دستگاه لباسشویی تمام اتوماتیک موجود است؟واحد رختشویخانه
بلهرفع نقصماشین لباس شوئی البسه عفونی و غیر عفونی جدا شده است؟واحد رختشویخانه
بلهرفع نقصلباس ها و ملحفه ها و اقلام پارچه اي تمیز و کثیف کاملا از یکدیگر مجزا و قابل تشخیص هستند؟واحد رختشویخانه
بلهرفع نقصرختشویخانه از لحاظ نور، رطوبت، سر و صدا، تهویه و دما مناسب است؟واحد رختشویخانه
بلهرفع نقصورود افراد متفرقه و ملاقات کنندگان به داخل رختشویخانه ممنوع می باشد؟واحد رختشویخانه
توضیحات بازرس HSE: واحد رختشویخانهواحد رختشویخانه
بلهرفع نقصبرنامه زمانبندي براي سرویس کاري دستگاه ها وجود دارد؟ (بحرانی)واحد تأسیسات
بلهرفع نقصفضاي زیر بنایی تأسیسات الکتریکی – مکانیکی داراي نور و تهویه کافی است؟واحد تأسیسات
بلهرفع نقصمقاوم سازي اجزاي سازه اي و غیر سازه اي صورت گرفته است؟واحد تأسیسات
توضیحات بازرس HSE: واحد تأسیساتواحد تأسیسات
بلهرفع نقصتمام دستشویی ها مجهز به صابون مایع، دستمال توالت و سطل هاي زباله پدالدار است؟ساختمان
بلهرفع نقصدستکش ها، ماسک ها، حفاظ هاي چشم و سایر تجهیزات حفاظتی، صابون و ضد عفونی کننده ها در دسترس و مورد استفاده قرار می گیرد؟ساختمان
بلهرفع نقصامکانات و تجهیزات مناسب براي انجام وظایف مشخص شده و تأمین ایمنی بیمار در اختیار است؟ساختمان
توضیحات بازرس HSE: واحد کنترل عفونتساختمان
بلهرفع نقصتمام ورودي ها داراي نور کافی و به راختی قابل شناسایی می باشند؟ساختمان
بلهرفع نقصعلائم راهنما براي کلیه افراد (بیماران، کارمندان و...) فراهم و در معرض دید همگان است؟ساختمان
بلهرفع نقصدر بیمارستان انبار هاي لازم به تفکیک کاربري با علائم راهنمایی مشخص وجود دارد؟ساختمان
بلهرفع نقصانبار لوازم کثیف از انبار لوازم تمیز جدا است؟ساختمان
بلهرفع نقصجهت نگهداري مواد قابل اشتغال، یک انبار امن خارج از ساختمان وجود دارد؟ساختمان
بلهرفع نقصمحوطه انبار قابل اشتغال بایک توضیح و تصویرگرافیکی یا علائم راهنما به وضوح مشخص شده است؟ساختمان
بلهرفع نقصدر سردخانه فضایی جهت انتظار همراهان متوفی وجود دارد و مسیر خروج جسد دور از راهروهاي اصلی است؟ساختمان
بلهرفع نقصدر تمام سطوح و دیوار ها نکات ایمنی رعایت شده است؟ساختمان
بلهرفع نقصنرده پلکان براي تمام راه پله ها وجود دارد؟ساختمان
بلهرفع نقصپله فرار در صورت طبقاتی بودن بیمارستان پیش بینی شده است؟ساختمان
خیررفع نقصبراي هر تخت و سرویس بهداشتی سیستم احضار پرستار وجود دارد؟ساختمان
بلهرفع نقصدرهاي توالت از داخل قفل نمی شوند، از هر دو طرف دستگیره داشته و رو به بیرون باز می شوند؟ساختمان
خیررفع نقصتوالت فرنگی و تسهیلات لازم براي معلولین و افراد ناتوان وجود دارد؟ساختمان
بلهرفع نقصاتاق بیماران از داخل قفل نمی شود؟ساختمان
بلهرفع نقصژنراتور برق اضطراري براي کل بیمارستان فراهم است؟ (دستی، اتوماتیک)ساختمان
بلهرفع نقصرعایت اصول ایمنی در ساختمان انجام شود؟ساختمان
بلهرفع نقصوجود سیستم گزارش دهی اتفاقات و حوادث ناخواسته به فرد یا کمیته مسئول مدیریت خطرات در صورت بروز چنین حوادثی وجود دارد؟ساختمان
بلهرفع نقصتشخیص و گزارش اتفاقات تکراري صورت می گیرد؟ساختمان
بلهرفع نقصبراي تمام مناطق بیمارستان به صورت جداگانه و بخش هاي مراقبت سیستم (Earth) اتصال به زمین ویژه و اتاق عمل وجود دارد؟ساختمان
خیررفع نقصسیستم پایش رایانه اي جهت کنترل فعال بودن سیستم اتصال به زمین وجود دارد؟ساختمان
بلهرفع نقصسیستم اطلاع رسانی (بلندگو / پیجر) در سراسر بیمارستان در دسترس است و پارازیت ندارد؟ساختمان
بلهرفع نقصیک سیستم جایگزین جهت زمانی که نقص در اطلاع رسانی است وجود دارد؟ساختمان
توضیحات بازرس HSE: ساختمانساختمان
بلهرفع نقصکلیه وسایل برقی و کلید و پریز هاي داراي سیم ارت می باشند؟اتاق عمل
بلهرفع نقصهنگام شست شوي روزانه اتاق عمل سیستم برق قطع می گردد؟اتاق عمل
بلهرفع نقصهنگام روشن کردن چراغ اشعه هیچ فردي در اتاق حضور ندارد؟اتاق عمل
بلهرفع نقصموقع روشن نمودن چراغ اشعه، درب ها بسته و درز درب را با چسب می پوشانند؟اتاق عمل
بلهرفع نقصهنگام استفاده از آب اکسیژنه اقدامات ایمنی مناسب استفاده از عینک با حفاظ کناري، دستکش استفاده از ماسک مناسب صورت می گیرد ؟ (pvc ، مناسب نئون، نیتري)اتاق عمل
بلهرفع نقصدر صورت تماس افراد باردار با آب اکسیژنه احتیاط ها و دقت لازم صورت می گیرد؟اتاق عمل
بلهرفع نقصسیستم هواساز اتاق روشن می باشد؟ به هنگام استفاده از گازهاي بیهوشیاتاق عمل
بلهرفع نقصخروجی گاز به سیستم تهویه مرکزي بیمارستان متصل است؟اتاق عمل
بلهرفع نقصقبل از برقراري جریان گاز بیهوشی از نصب ماسک یا لوله متصل به داخل ناي اطمینان حاصل شده و اتصال کامل برقرار گردیده است؟اتاق عمل
خیررفع نقصتجهیزات بخار کننده را در زیر یک هود سقفی با سیستم تخلیه فعال پر می گردد؟اتاق عمل
بلهرفع نقصتجهیزات بخار کننده قبل یا بعد از دستور العمل بیهوشی پر می شود؟اتاق عمل
بلهرفع نقصجهت ایمنی بیماران و ایمنی سیستم انتقال بیهوشی در حال کار از کمترین جریان گاز بیهوشی استفاده می شود؟اتاق عمل
بلهرفع نقصقبل از خاموش نمودن سیستم تنفسی جریان گاز قطع می گردد؟اتاق عمل
بلهرفع نقصدر نمونه برداری هاي انجام شده از اطاق عمل حد استاندارد گاز 25 میلیون در قسمت رعایت می شود؟اتاق عمل
توضیحات بازرس HSE: اتاق عملاتاق عمل
مصداق نداردآیا در بیمارستان مواد ضد سرطان وجود دارد؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق نداردمهیا نمودن مواد ضد سرطان آنتی نئوپلاستیک (در یک فضاي متمرکز شده) منحصر به فرد (مجاز) صورت می گیرد؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق نداردتهیه نمودن مواد ضد سرطان در یک اتاقک ایمنی بیولوژیک (BSC) انجام می گیرد؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق ندارداز سرنگ ها و تجهیزات تزریق وریدي مجهز بهنوع اتصالات براي ( آماده نمودن و LUCK و LOK) توزیع این مواد استفاده می شود؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق نداردبراي محافظت کارکنان از آسیب سرنگ ها ویندل هاي مخصوص تزریق آن مواد در ظروف زائدات شیمی درمانی طراحی گردیده است؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق نداردوسایل حفاظت فردي مناسب جهت جلوگیري از تماس پوستی با داروهاي ضد سرطان استفاده می شود؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق نداردافراد در تماس، از گان یکبار مصرف بدون پرز، الیافی با نفوذ پذیري کم، جلو بسته، آستین بلند انعطاف پذیر و سر آستین بسته هنگام کار با این مواد استفاده می کنند؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق ندارددر صورت عدم توصیه سازنده مواد ضد سرطان به استفاده از دستکش خاصی از دو جفت دستکش یکبار مصرف با کیفیت خوب و عاري از پود که آستین گان را بپوشاند،استفاده می شود؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق نداردتعویض دوره اي دستکش ها هنگام تماس با مواد ضد سرطان صورت می گیرد؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق نداردهنگام تولید ترشحات، اسپري یا آئروسل (هنگام کار با مواد ضد سرطان) از شیلد هاي پلاستیکی صورت و عینک هاي ایمنی ضد ترشحات که در دسترس است استفاده می شود؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق نداردتعویض لباس هاي حفاظتی جهت جلوگیري از انتشار آلودگی به دقت صورت می گیرد؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق نداردخوردن و آشامیدن در مکان هاي توزیع و آماده سازي مواد ضد سرطان ممنوع می شود؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
مصداق نداردشستشوي دست ها قبل از استفاده و بعد از در آوردن لباس هاي حفاظت فردي انجام می شود؟محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
توضیحات بازرس HSE: محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطانمحافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان
بلهرفع نقصآیا در بیمارستان آزمایشگاه وجود دارد؟آزمایشگاه
بلهرفع نقصخوردن و آشامیدن و نگهداري مواد غذایی در محیط آزمایشگاه ممنوع می باشد؟آزمایشگاه
بلهرفع نقصمکانی جهت خوردن و آشامیدن کارکنان آزمایشگاه در نظر گرفته شده است؟آزمایشگاه
بلهرفع نقصبه منظور پیشگیري از ایجاد الکتریسیته ساکن کف آزمایشگاه از جنسی است که تولید الکتریسیته نکند؟آزمایشگاه
بلهرفع نقصمواد قابل اشتغال در کابینت هاي مخصوص دور از شعله و حرارت که به این منظور تهیه شده نگهداري می شود؟آزمایشگاه
بلهرفع نقصدر صورت وجود یخچال و فریزر در آزمایشگاه از لحاظ ایجاد خطر جرقه و آتش سوزي توسط متخصصین زیربط تأیید شده می باشد؟آزمایشگاه
بلهرفع نقصشیشه هاي محتوي مواد خورنده در ظرف دیگري از جنس پلاستیک و مشابه آن در مکانی که هواي آن تهویه می شود نگهداري می گردد؟آزمایشگاه
بلهرفع نقصمواد اکسید کننده از قبیل (نمک هاي پرمنگنات، هالوژن ها و برخی اسیدها) دور از حلال ها در مکانی سرد و بدون رطوبت نگهداري می شوند؟ (از قرار دادن مواد زیر کاسه دستشویی خودداري شود)آزمایشگاه
بلهرفع نقصمواد واکنش پذیر با آب در مکانی سرد و خشک نگهداري شود؟آزمایشگاه
بلهرفع نقصبه منظور پیشگیري از واکنش فلزات قلیایی با بخار آب موجود در هوا، این فلزات در روغن هاي معدنی (یا نفت) نگهداري می شوند؟آزمایشگاه
بلهرفع نقصدر صورت اشتغال زن باردار در آزمایشگاه با هماهنگی مسئول آزمایشگاه و استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب و اقدامات پیشگیرانه کار به طور ایمن انجام گیرد؟آزمایشگاه
بلهرفع نقصاشتغال زنان باردار در محیط آزمایشگاه با توجه به شرایط محیط کار و نظر پزشک معالج صورت پذیرد؟آزمایشگاه
بلهرفع نقصمقادیر کم محلول هاي آتش گیر در شیشه هایی که درپوش آن از جنسی می باشد و مقادیر زیاد PTFE آن در سیلندرهاي فلزي که یک سوزن مخصوص به دریچه خروجی آن وصل است و به وسیله ک سرنگ کاملا خشک هواي داخل سیلندر با یک گاز بی اثر جایگزین می شود، نگهداري می شوند؟آزمایشگاه
بلهرفع نقصسیلندرهاي گاز آزمایشگاه یا در نگهدارنده فلزي مخصوص در کف آزمایشگاه یا به وسیله زنجیر ایمنی به دیوار ثابت شده است؟ (بحرانی)آزمایشگاه
بلهرفع نقصسیلندر در مسیر تردد عموم قرار نمی گیرد؟ (بحرانی)آزمایشگاه
بلهرفع نقصسیلندرهاي حاوي گازهاي قابل اشتغال در مکانی دور از شعله چراغ (بونزن) و حرارت گذاشته نمی شود؟آزمایشگاه
بلهرفع نقصشیرهاي خروجی در زمان عدم استفاده بسته می باشد؟آزمایشگاه
بلهرفع نقصبراي اطمینان از نوع گاز بایستی علاوه بر رنگ سیلندر حتما بر چسب آن مطالعه شود؟آزمایشگاه
توضیحات بازرس HSE: آزمایشگاهآزمایشگاه
بلهرفع نقصآیا در این بیمارستان کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستانی فعالیت دارد؟بهداشت و نظافت
بلهرفع نقصآیا این بیمارستان سمبل پاکیزگی و الگوي نظافت و آئینه تمام نماي بهداشت می باشد؟بهداشت و نظافت
بلهرفع نقصآیا در این بیمارستان به آیه شریفه "النظافه من الایمان" عمل می گردد؟بهداشت و نظافت
بلهرفع نقصآیا این بیمارستان مروج موازین بهداشتی و پیام رسان دستورات سلامتی و مبلغ پاکیزگی، طراوت و نظافت براي مردم می باشد؟بهداشت و نظافت
بلهرفع نقصآیا کارکنان این بیمارستان از رفتار بهداشتی و سطح پاکیزگی و نظافت مطلوب و شایسته اي برخوردارند؟بهداشت و نظافت
بلهرفع نقصآیا آموزش هاي بهداشتی به کارکنان بیمارستان توسط کمیته بهداشت و کنترل عفونت و یا سایر شیوه هاي مؤثر کافی و مستمر است؟بهداشت و نظافت
بلهرفع نقصآیا برنامه هاي منظم براي واکسیناسیون هاي ضروري پرسنل بیمارستان اجرا می گردد و در این زمینه در بیمارستان برنامه اي وجود دارد؟بهداشت و نظافت
بلهرفع نقصآیا براي پرسنل خدماتی بیمارستان کارت بهداشتی صادر شده است؟بهداشت و نظافت
بلهرفع نقصآیا پرسنل آشپزخانه اختصاصا مورد معاینه و آزمایشات لازم دوره اي قرار می گیرند؟بهداشت و نظافت
بلهرفع نقصآیا فعالیت هاي بیمارستان با سیاست هاي بهداشتی دانشگاه متبوع و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هماهنگ است؟بهداشت و نظافت
بلهرفع نقصآیا پرسنل پزشکی و فنی بیمارستان از وسایل و تجهیزات ایمنی در زمان اقدامات تشخیصی و درمانی استفاده می نمایند؟بهداشت و نظافت
بلهرفع نقصآیا پرسنل فنی و پزشکی از لباس هاي مناسب و نظیف در زمان کار استفاده می نمایند؟بهداشت و نظافت
بلهرفع نقصآیا البسه آغشته به مواد دفعی، جداگانه و به طرز بهداشتی جمع آوري، ضد عفونی و شستشو می شوند؟بهداشت و نظافت
بلهرفع نقصآیا کف کلیه بخش ها سالم، قابل شستشو، غیر قابل نفوذ به آب و بدون ترك خوردگی می باشد؟بهداشت و نظافت
بلهرفع نقصآیا کلیه دیوارها سالم، فاقد شکستگی و ترك خوردگی، تمیز، روشن و تا ارتفاع 1/8 متر قابل شستشو می باشد؟بهداشت و نظافت
بلهرفع نقصآیا سقف کلیه قسمت ها سالم، فاقد شکستگی و ترك خوردگی، تمیز و به رنگ روشن مزین شده است؟بهداشت و نظافت
بلهرفع نقصآیا در اتاق هاي بیش از دو تخته، دستشویی مناسب و بهداشتی با اطراف کاشی کاري شده نصب گردیده است؟بهداشت و نظافت
بلهرفع نقصآیا کلیه پنجره هاي باز شو اتاق ها به توري سیمی ضد زنگ مجهز میباشند و از ورود حشرات به طور موثر جلوگیري به عمل می آید؟بهداشت و نظافت
بلهرفع نقصآیا میزان نور طبیعی و مصنوعی اتاق هاي بستري بیماران مناسب می باشد؟بهداشت و نظافت
خیررفع نقصآیا کلیه تختخواب هاي بیماران سالم، بهداشتی، رنگ آمیزي شده یا استیل و مناسب می باشند؟بهداشت و نظافت
بلهرفع نقصآیا کلیه وسائل تخت بیماران واجد شرایط بهداشتی بوده، بطور مرتب تعویض می گردد؟بهداشت و نظافت
بلهرفع نقصآیا پنجره هاي مشرف به خیابان مجهز به شیشه هاي دو جداره هستند و آسایش بیماران تضمین شده است؟بهداشت و نظافت
توضیحات بازرس HSE: بهداشت و نظافتبهداشت و نظافت
بلهرفع نقصارزیابی از نحوه و تسهیلات دفع بهداشتی زباله هاي بیمارستانی صورت می گیرد؟مدیریت پسماند
بلهرفع نقصارزیابی از شبکه آب مصرفی بیمارستان از نظر تأمین کلیه نیازهاي بهداشتی و جاري و اضطراري بیمارستان انجام می شود؟مدیریت پسماند
بلهرفع نقصنحوه جمع آوري زباله هاي عفونی و غیر عفونی، جداسازي در مبدا تولید صورت می گیرد؟مدیریت پسماند
بلهرفع نقصاستفاده از زباله دان هاي سالم، در دار، ضد زنگ، قابل شستشو، با حجم و تعداد مناسب، مجهز به کیسه زباله محکم در اماکن مختلف بیمارستان وجود دارد؟مدیریت پسماند
بلهرفع نقصدفع روزانه زباله به روش بهداشتی، شستشو روزانه زباله دان ها انجام می شود؟مدیریت پسماند
بلهرفع نقصدفع زباله هاي عفونی بطور مجزا در کیسه ها و ظروف نگهداري موقت همرنگ و متمایز از سایر کیسه ها و ظروف نگهداري صورت می گیرد؟مدیریت پسماند
بلهرفع نقصجمع آوري سرسوزن، تیغ جراحی، اشیاء فلزي و غیرفلزي تیز و سایر اشیاء برنده در ظرف هاي مخصوص و دفع آنها با زباله هاي عفونی انجام می شود؟مدیریت پسماند
بلهرفع نقصشرایط محل هاي موقت نگهداري زباله ها (اتاقک در دار ، مسقف، قابل شستشو، با شیب مناسب به طرف کف شوئی ، داراي شیر آب گرم و سرد، تهویه مناسب، غیرقابل نفوذ به حشرات موذي و موش....) وجود دارد؟مدیریت پسماند
مصداق نداردتجهیزات پرتاب زباله(Shooting) در بیمارستان هاي بیش از سه طبقه ، با شرایط فنی و بهداشتی وجود دارد؟مدیریت پسماند
توضیحات بازرس HSE: مدیریت پسماندمدیریت پسماند
بلهرفع نقصآیا در بیمارستان موتورخانه وجود دارد؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا ژنراتور اضطراري به نحو مناسبی در جاي خود محکم است؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا ژنراتور اضطراري روي فنرهاي ضربه گیر و ارتعاش گیر نصب شده است؟موتورخانه
خیررفع نقصآیا دیگ هاي بخار گواهی آزمایش هیدورستاتیک هر سال یکبار را دارد؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا لوله اتصال ها، فلنج ها، سوپاپ ها و محکم ... در جاي خود نصب شده اند؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا مسیر رفت و آمد مناسب در محل موتورخانه براي خروج اضطراري پیش بینی شده است؟موتورخانه
خیررفع نقصآیا در محیط نصب الکتروموتورها مواد قابل اشتعال، گازها و گرد وغبار قابل انفجار و ضد اشتعال است؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا ترانسفورماتورها به نحو مناسبی به کف یا دیواره ثابت شده اند؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا تابلوهاي برق موتورخانه، کاملا به دیوار محکم گردیده اند؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا لوله هاي آب سرد و گرم، آب داغ برگشتی و لوله هاي فاضلاب در فواصل مطمئن مهار شده اند؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا لوله ها در محل اتصال به بویلرها داراي اتصالات قابل انعطاف هستند؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا لوله هاي آب گرم، سرد، بخار گاز و گازوئیل داراي رنگ بندي استاندارد هستند؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا لوله هاي آب گرم، سرد، بخار، گاز و گازوئیل به نحو مناسبی نشت گیري شده اند؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا کابل هاي برق به نحو مطمئن از لوله هاي حاوي گاز، بخار و آب فاصله گرفته اند؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا دیواره اتاق موتورخانه داراي گچ با ضخامت استاندارد می باشد؟ (حدود 3 اینچ)موتورخانه
بلهرفع نقصآیا فاصله دیگ بخار از سقف و کف زمین در حد استاندارد است؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا دیگ هاي بخار در مکان مناسب و به طور ثابت قرار گرفته اند؟ (به طوریکه در مقابل لرزش مقاومت نمایند)موتورخانه
بلهرفع نقصآیا لوله ها بدون آز بست هستند؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا محل قرار گرفتن لوله هاي داخل دیوار، به اندازه کافی فضا براي حرکت ناشی از ارتعاش دارد؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا آبگرمکن به دیوار یا سقف محکم شده اند؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا لوله گاز و یا کابل الکتریکی متصل به آبگرمکن ها داراي اتصالات قابل انعطاف می باشند؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا پمپ هاي توزیع به خوبی مهارشده اند و یا طوري نصب شده اند که در مقابل ارتعاش مقاومت کنند؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا چیلرها به نحو مناسبی مهار شده اند و یا روي پاهاي فنردار و ضد ارتعاش قرار گرفته اند؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا دیگ هاي بخار در مسیر ورودي آب داراي دریچه هاي مخصوص هستند که در صورت قطع آب و بالا یا رفتن فشار و یا دما باعث خاموش شدن دیگ بخار شوند؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا بر روي هر دیگ بخار لوحه مشخصات آن نصب شده است؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا بازرسی و کنترل تجهیزات نصب شده بر روي دیگ بخار (فشارسنج، دماسنج و...) به طور مرتب انجام می گیرد؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا Plan فنی موتورخانه موجود می باشد؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا وسایل اطفاء حریق مناسب موجود می باشد؟ (از نوع CO2) (بحرانی)موتورخانه
بلهرفع نقصآیا چیدمان وسایل مناسب است؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا سیستم مجزا (دستی، اتوماتیک) براي قطع به موقع گاز، برق و آب وجود دارد؟موتورخانه
بلهرفع نقصدر صورت موجود بودن آیا دسترسی مناسبی به آنها وجود دارد؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا مسیر مشخصی جهت تخلیه فاضلاب موتورخانه موجود می باشد؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا سیستم اعلام حریق مناسب در موتورخانه نصب شده است؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا سیستم روشنایی اضطراري وجود دارد؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا سیستم ارت موجود است؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا محل نگهداري سوخت مناسب است؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا دیگ هاي بخار داراي سختیگیري است؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا در تابلوي برق، فیوزکش مناسب نصب است؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا این تابلو در ارتفاع مناسبی نصب شده است؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا در موتورخانه سیم ارتینگ وجود دارد؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا سیستم ارتینگ موتورخانه به صورت دوره اي هر سال یکبار تست می گردد؟موتورخانه
بلهرفع نقصآیا تابلوهاي موجود در موتورخانه متصل به سیم ارت می باشد؟موتورخانه
توضیحات بازرس HSE: موتورخانهموتورخانه
بلهرفع نقصآیا در بیمارستان راه هاي خروج اضطراري وجود دارد؟ (بحرانی)راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهرفع نقصآیا هر طبقه از ساختمان داراي نقشه (Plan) از راه هاي خروج اضطراري می باشد؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهرفع نقصآیا علائم خروج اضطراري در تمام مسیرهاي خروج، راهروها، پلکان ها نصب شده است؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهرفع نقصآیا افراد آموزش هاي لازم در خصوص خروج اضطراري به وسیله تمرین هاي مورد نظر را دیده اند؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهرفع نقصآیا پلکان هاي ساختمان هاي چند طبقه و نورگیر هاي آن از مواد مقاوم در مقابل آتش ساخته شده اند؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهرفع نقصآیا درب هاي خروج اضطراري در جهت خروج از ساختمان باز می شود؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهرفع نقصآیا خروجی ها در فواصل مشخص و در طرفین ساختمان ایجاد شده است؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهرفع نقصآیا تمام خروجی هاي با علامت خروج علامت گذاري و به وسیله منبع نورانی مطمئن روشن می شوند؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهرفع نقصآیا تمام مسیرها به سمت خروجی به وسیله علائم قابل رؤیت علامت گذاري شده اند؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهرفع نقصآیا تمامی درب ها، راه هاي عبور و پلکان ها که راه هاي خروج اضطراري نبوده ولیکن ممکن است به عنوان راه خروج اشتباه گرفته شوند به طور مناسب علامتگذاري شده است؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهرفع نقصآیا خروجی هاي کافی وجود دارد تا فرار مناسب را در موقعیت هاي اضطراري ایجاد نماید؟ (با توجه به تعداد افراد موجود در ساختمان)راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهرفع نقصآیا تمامی خروجی ها در تمامی اوقات خالی از موانع می باشند؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهرفع نقصآیا تعداد خروجی ها از هر طبقه ساختمان و تعداد خروجی ها از ساختمان با توجه به ظرفیت ساختمان مناسب است؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهرفع نقصآیا Ramp که به عنوان قسمتی از راه خروج ساختمان است داراي شیب مناسب است؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهرفع نقصآیا درب هایی که به منظور خروج طراحی شده مشخص و مستقیما در دسترس هستند؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهرفع نقصآیا پنجره هایی که ممکن است به جاي درب هاي خروج اشتباه گرفته می شوند به وسیله موانع غیر قابل دسترسی مسدود شده اند؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهرفع نقصآیا درب هاي خروج اضطراري در جهت خروج بدون استفاده از کلید یا هرگونه کوشش باز می شوند؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهرفع نقصآیا در جاییکه درب هاي خروجی مستقیما در مسیر خیابان، کوچه یا مناطق دیگر که وسایل نقلیه عبور می کند باز می شود، علائم هشداردهنده و محافظت کننده کافی تهیه شده تا افراد را از صدمات در مسیر راه حفظ نماید؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهرفع نقصآیا پلکان خروج اضطراري به شکل مارپیچ یا پیچ و خمدار ساخته شده است؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهرفع نقصآیا از نرده در کنار پلکان استفاده شده است؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهرفع نقصآیا جنس نرده ها از مصالح سالم ، مقاوم ، بدون عیب و فاقد قسمت هاي تیزوبرنده ساخته شده است؟راه هاي خروج اضطراري و پله ها
توضیحات بازرس HSE: راه هاي خروج اضطراري و پله هاراه هاي خروج اضطراري و پله ها
بلهرفع نقصآیا سیستم اطفاء حریق مناسب نصب می باشد؟ (بحرانی)ایمنی در مقابل حریق
بلهرفع نقصآیا سیستم به طور اثر بخش کار می کند؟ایمنی در مقابل حریق
بلهرفع نقصآیا همه مواد قابل احتراق و مایعات و گازهاي قابل اشتعال به طور ایمن نگهداري می شوند؟ایمنی در مقابل حریق
بلهرفع نقصآیا همه هیترها با حفاظ هاي مناسب حفاظت شده و دور از مواد قابل احتراق در محل ثبت گردیده اند؟ایمنی در مقابل حریق
بلهرفع نقصآیا همه اقلام مربوط به تجهیزات الکتریکی قابل حمل به طور منظم بازرسی شده و به فیوزهایی که به طور صحیح درجه بندي شده اند مجهز شده اند؟ایمنی در مقابل حریق
بلهرفع نقصآیا سیم کشی تأسیسات الکتریکی به صورت دوره اي توسط یک فرد صلاحیت دار بازرسی می شود؟ایمنی در مقابل حریق
بلهرفع نقصآیا سیستم هاي روکش دار از جایی گذرانده شده اند که آسیب نبیند؟ایمنی در مقابل حریق
بلهرفع نقصآیا پوشش و رویه قابل اشتعال تجهیزات در وضعیت خوبی قرار دارند؟ایمنی در مقابل حریق
خیررفع نقصآیا محل کار عاري از زباله و مواد زائد قابل احتراق می باشد؟ایمنی در مقابل حریق
خیررفع نقصآیا مکان ویژه استعمال دخانیات وجود دارد؟ایمنی در مقابل حریق
بلهرفع نقصآیا اقدامات مناسب جهت حفاظت در برابر ریسک حریق عمدي صورت گرفته است؟ایمنی در مقابل حریق
خیررفع نقصآیا سیستم خودکار کشف و هشدار حریق وجود دارد؟ایمنی در مقابل حریق
خیررفع نقصآیا سیستم هشدار حریق در وضعیت کاري خوبی قرار دارد؟ایمنی در مقابل حریق
بلهرفع نقصآیا به تعداد کافی خاموش کننده هاي مناسب حریق تدارك دیده شده اند؟ایمنی در مقابل حریق
بلهرفع نقصآیا همه وسایل گرمایشی ایمن هستند؟ایمنی در مقابل حریق
بلهرفع نقصآیا خاموش کننده هاي قابل حمل حتی بدون ملاحظه علائم مقتضی قابل تشخیص است؟ایمنی در مقابل حریق
خیررفع نقصآیا سیستم اطفاء حریق مرکزي وجود دارد؟ایمنی در مقابل حریق
خیررفع نقصآیا اطلاعات لازم در خصوص ایستگاه هاي آتش نشانی شهري در مرکز وجود دارد؟ایمنی در مقابل حریق
خیر