دانشكده پرستاری بروجن

اعضاء كميته تخصصي سلامت، ايمني و محيط زيست دانشكده پرستاری بروجن:

نام و نام خانوادگی پست سازمان سمت در کمیته
آقای فيروز خالدی رئيس دانشکده رئيس کمیته
دكتر حميدرضا صادقی گندمانی معاونت پژوهشی دانشكده عضو كميته
آقای مهدی پورنظری مسئول برنامه ريزی گروه فوريت های پزشكي دانشكده عضو كميته
آقای مهدی قاسمی كارپرداز دانشكده پرستاري بروجن عضو كميته
آقای جمشيد ربيعی مسئول امور اداري دانشكده پرستاري بروجن عضو كميته

  • مصوبات جلسه درون بخشی و برون بخشی
  • اقدامات اجرایی دفتر HSE دانشگاه
  • شاخص

مصوبات جلسه درون بخشی روز یکشنبه مورخ 1400/05/13

1- مقرر گرديد با همكاري اعضاي كميته اقدام به تهيه پوسترهاي آموزشي در ارتباط با ارتقا سطح فرهنگ و اطلاعات سلامت ايمني و محيط زيست و نصب در محوطه دانشكده و خوابگاه گردد.،

2- مقرر گردد  جهت كاهش موارد ابتلا به بيماري هاي شغلي  نسبت به شناسايي  مخاطرات شغلي، انجام انواع آزمايشات شغلي، بررسي و ثبت آمار حوادث، واكسيناسيون به موقع كاركنان و ويزيت كاركنان توسط متخصص طب كار براي كليه كاركنان شاغل در دانشكده اعم از هيئت علمي و غير هيئت علمي اقدام شود.،

3- مقرر گرديد محيط كار كليه كاركنان دانشكده توسط ارگونوميست مورد بررسي قرار گيرد و موارد لازم در خصوص طراحي استاندارد محل كار/فضاي كار  به پرسنل آموزش داده شود.،

4- مقرر گرديد  برنامه ريزي لازم جهت برگزاري وبينار دانشجويي تحت عنوان « آشنايي با آسيب هاي اجتماعي و عوامل تهديد كننده سلامت جسمي و رواني در دانشجويان » با همكاري مشاوره دانشگاه براي ترم آتي تحصيلي صورت پذيرد.

مصوبات جلسه درون بخشی روز یکشنبه مورخ 1400/08/09

 در تاريخ 9 / 8 / 1400 ساعت 10:30جلسه اي با موضوع ساماندهي و هماهنگ سازي فعاليت هاي HSE در واحد ها؛ در مكان دفتر رياست دانشكده با حضور مهندسين محترم واحد HSE دانشگاه علوم پزشكي شهركرد آقايان جليل پور و اسدي، مسئولين و كارشناسان بهداشت محيط و حرفه اي دانشكده پرستاري بروجن و مركز آموزشي و درماني وليعصر(عج)بروجن برگزار گرديد،گزارش جلسه به شرح زير ميباشد:

مقررگرديد جلسات كميته در تاريخ هاي مشخص به صورت ماهانه برگزار گردند.

مقرر گرديد پيگيري مصوبات كميته تا زمان محقق شدن صورت گيرد.

مقررگرديد بازرسي از قسمت هاي مختلف دانشكده و خوابگاه ها به طور منظم انجام گيرد.

مقرر گرديد چك ليست هاي مربوطه هر ماه كامل شده و ارسال گردند.

مصوبات جلسه درون بخشی روز دوشنبه مورخ 1400/11/18

در اين جلسه با توجه به انتقال ساختمان اداري و رفع بعضي نواقص مقرر گرديد نواقص رفع نشده در ماه پيش در اين ماه پيگيري شوند.

مقرر گرديد با توجه به شروع ترم جديد و حضوري شدن كلاس ها ,در حد امكان نواقص كلاس هاي درس رفع گردد.

مقرر گرديد تعدادي كپسول آتش نشاني در كلاس هاي اموزشي نصب گردد.

مقرر گررديد نواقص و مشكلات مشاهده شده در پراتيك و كلاس هاي درس مورد بررسي بيشتر قرار گرفته و در صورت داشتن بودجه در الويت رفع قرار گيرند.

مقرر گرديد ديوار هاي ريخته شده ي ساختمان در زمان بارندگي, تعمير و رنگ اميزي شوند.

مقرر گرديد مانور آتش, جهت آموزش به پرسنل برگزار گردد.

مقرر گرديد چاه هاي ارت ساختمان توسط افراد كارشناس اندازگيري شوند.

اقدامات اجرایی دفتر HSE دانشگاه

مجموعه اقدامات برنامه ریزی شده دفتر HSE دانشگاه برای آن مجموعه تا تاریخ 1400/12/29
اقدام اقدامات اجرایی روش مستند سازی
برگزاری مانور عملیاتی اطفاء حریق و آموزش استفاده از خاموش کننده های دستی مستند سازی به صورت عکس
بررسی سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق و نصب سیستم های هشدار مستند سازی به صورت عکس و صورتجلسه
بررسی بیمه ساختمان مستند سازی به صورت نامه کتبی از امور اداری
بررسی آسانسور های مجموعه تحت پوشش مستند سازی به صورت نصب برچسب و نامه کتبی از امور اداری
بررسی صندلی و میز کارکنان و ارباب رجوع مستند سازی به صورت صورتجلسه کمیته HSE مجموعه
کارت بهداشت نیروهی خدماتی که با مواد غذایی در ارتباط هستند مستند سازی به صورت کپی کارت بهداشت
انجام معاینات دوره ای سلامت شغلی کارکنان واحدهای تحت پوشش  

شاخص