دانشكده پرستاری و مامایی

اعضاء كميته تخصصي سلامت، ايمني و محيط زيست دانشكده فناوری های نوين:

نام و نام خانوادگی پست سازمان سمت در کمیته
دكتر شهريار صالحي رئيس دانشکده رئيس کمیته
دكتر فاطمه علي اكبری عضو هيات علمي دانشكده عضو كميته
دكتر مهرداد شهراني عاون اداری ومالی مجتمع آموزشی رحمتيه عضو كميته
خانم نرجس خاتون دادخواه نماينده گروه مامايي عضو كميته
خانم زهرا حسين ميرزايي نماينده گروه اطفال- بهداشت و روان عضو كميته
خانم سمانه دهقان
نماينده گروه اتاق عمل عضو كميته

جلسات درون بخشی:

شاخص: