دانشكده دندانپزشکی

اعضاء كميته تخصصي سلامت، ايمني و محيط زيست دانشكده دندانپزشکی:

نام و نام خانوادگی پست سازمان سمت در کمیته
دكتر ميلاد عليخانی رئيس دانشکده رئيس کمیته
دكتر آمنه شارقی معاون پژوهشی دانشکده دبیر کمیته
دكتر داراب غلامی معاون آموزشی دانشکده دبیر کمیته
مهندس عليرضا قربانی مديريت دانشكده عضو كميته
خانم شكوفه خسروی كارشناس لابراتوار دانشكده عضو كميته
خانم ليلا اخوت مسئول بخش دانشکده عضو كميته

جلسات درون بخشی:

شاخص: