دانشكده فناوری های نوين

اعضاء كميته تخصصي سلامت، ايمني و محيط زيست دانشكده فناوری های نوين:

نام و نام خانوادگی پست سازمان سمت در کمیته
دكتر فاطمه الهيان رئيس دانشکده رئيس کمیته
دكتر مصطفی سليمان نژاد معاونت پژوهشي دانشكده دبیر کمیته
دكتر مهدي رضايی عضو هيات علمي مسئول ایمنی
دكتر مهرداد شهراني معاون اداری ومالی مجتمع آموزشی رحمتيه عضو كميته
خانم سودابه فاضلي كارشناس امور آزمايشگاه هاي دانشكده عضو كميته

جلسات درون بخشی:

شاخص: