شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل

اعضاء كميته تخصصي سلامت، ايمني و محيط زيست شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل:

نام و نام خانوادگی پست سازمان سمت در کمیته
آقای علیرضا رئیسی رئيس شبكه رئيس کمیته
آقای قربانعلی حیدری معاونت بهداشتی نائب رئيس
خانم عاطفه سلیمانی پور کارشناس بهداشت حرفه ای  دبير كميته
خانم زبیده طاهری مسئول سلامت محیط و کار عضو كميته
آقاي مسلم صالحی کارشناس خطر و بلایا عضو كميته
خانم منیژه تاجی مسئول آموزش سلامت عضو كميته
خانم مریم امیدی مسئول امور مالی عضو كميته
آقاي سعید گنجی مسئول ستاد گسترش عضو كميته
آقای سجاد رئیسی
مسئول امور اداری عضو كميته

  • مصوبات جلسه درون بخشی و برون بخشی
  • اقدامات اجرایی دفتر HSE دانشگاه
  • شاخص

مصوبات جلسه درون بخشی روز شنبه مورخ 1400/06/13

1- مقرر گرديد مطابق آيين نامه اجرائي سلامت ايمني و محيط زيست (HSE) يك نسخه از صورتجلسه كميته به دبيرخانه شورا ارسال گردد.

2- مقرر گرديد نسبت به صدور ابلاغ جهت اعضاء كميته اقدام شود.

3- پيگيري مستندات (جوابيه آزمايشات/نوار قلب) معاينات شغلي پرسنل شبكه بهداشت و درمان شهرستان اردل و مراكز خدمات جامع سلامت پيرو اهميت پايش سلامت كاركنان.

4- پيگيري انجام معاينات پرسنل مراكز خدمات جامع سلامت منطقه ميانكوه.

5- شناسايي نقاط حادثه خيز و استخراج تمامي موارد خطرآفرين در مراكز خدمات جامع سلامت/خانه هاي بهداشت.

6- پيگيري در خصوص خريد كپسول اطفاء حريق و تامين اعتبار كارپرداز از طريق سامانه.

7- استخراج مراكز خدمات جامع سلامت/خانه هاي بهداشت داراي سيم هاي رها شده و فاقد داكت كشي برق.

8- نصب كليه كپسول هاي اطفاء حريق و شارژ كپسول هاي اطفاء حريق.

9- پيگيري خريداري و نصب راهنماي خروج اضطراري.

10- پيگيري و خريداري ترمز پله جهت جلوگيري از ليزخوردن در پله ها.

11- مانور واكنش در شرايط اضطراري با هماهنگي نيروی شهرداري(خروج اضطراري-اطفاءحريق و نحوه ي استفاده از كپسول).

12- تجهيز جعبه كمك هاي اوليه در شبكه بهداشت و درمان شهرستان اردل.

مصوبات جلسه درون بخشی روز دوشنبه مورخ 1400/07/12

1- مقرر گرديد مطابق آيين نامه اجرائي سلامت ايمني و محيط زيست (HSE) يك نسخه از صورتجلسه كميته به دبيرخانه شورا ارسال گردد.

2- مقرر گرديد اندازه گيري ميزان روشنايي محيط كار شبكه بهداشت و درمان در اسرع وقت سنجش گردد.

3- مقرر گرديد جلسات آموزشي در خصوص استرس شغلي (سلامت روان) برگزار گردد.

4- برگزاري جلسات آموزشي در خصوص انتقال و دفع بهداشتي پسماند هاي خطرناك آزمايشگاهي صورت گيرد.

5- پيگيري و خريداري ترمز پله جهت جلوگيري از ليزخوردن در پله ها در اسرع وقت صورت گيرد.

مصوبات جلسه درون بخشی روز دوشنبه مورخ 1400/09/01

1- مقرر گرديد مطابق آيين نامه اجرائي سلامت ايمني و محيط زيست (HSE) يك نسخه از صورتجلسه كميته به دبيرخانه شورا ارسال گردد.

2- مقرر گرديد پيگيري بند 2 كميته قبلي مبني براندازه گيري ميزان روشنايي محيط كار شبكه بهداشت و درمان در اسرع وقت انجام شود.

3- بند آخر كميته قبلي مبني بر خريداري و نصب ترمز پله در حال پيگيري مي باشد.

4- مقررگرديد پيگيري لازم جهت فيكس كردن كپسول هاي اكسيژن ،نصب دستورالعمل نحوه استفاده از كپسول در مراكز خدمات جامع سلامت و تست نشتي كپسول هاي اكسيژن انجام شود.

5- پيگيري لازم جهت تهيه كارتكس در موتورخانه ها و نظارت بر عملكرد موتورخانه ها به منظور جلوگيري از بروز حادثه انجام گيرد.

6- پيگيري لازم در خصوص تهيه و نصب كپسول هاي اطفاء حريق در موتورخانه ها انجام شود.

7- مقرر گرديد پيگيري لازم در خصوص انجام آزمايش تيترآنتي بادي هپاتيت ب پرسنل در معرض خطر در دستور كار قرار گيرد.

8- مقرر گرديد پيگيري لازم در خصوص لزوم اشعه گذاري آزمايشگاه ها انجام شود.

9- پيگيري خريداري تي نخي جهت تفكيك تي آبدارخانه و سرويس بهداشتي از قسمت هاي اداري شبكه بهداشت و درمان اردل انجام گيرد.

مصوبات جلسه درون بخشی روز سه شنبه مورخ 1400/09/30

1- مقرر گرديد مطابق آيين نامه اجرائي سلامت ايمني و محيط زيست (HSE) يك نسخه از صورتجلسه كميته به دبيرخانه شورا ارسال گردد.

2- مقرر شد جهت صحت ايمني كپسولهاي اكسيژن تست نشتي كپسول هاي اكسيژن با همكاري واحد درمان صورت گيرد.

3- در خصوص بند آخر صورت جلسه كميته مهر ماه ،مبني بر خريداري و نصب ترمز پله موضوع مجددا مطرح شد و در حال پيگيري مي باشد.

4- مقررگرديد پيگيري لازم جهت نصب كمربندهاي خريداري شده كپسول هاي اكسيژن ،در مراكز خدمات جامع سلامت انجام گيرد.

5- مقرر شد پيگيري لازم در خصوص تهيه و نصب كپسول هاي اطفاء حريق در موتورخانه ها و نقاط حساس شبكه صورت گيرد.

مصوبات جلسه درون بخشی روز سه شنبه مورخ 1400/10/07

1- مقرر گرديد مطابق آيين نامه اجرائي سلامت ايمني و محيط زيست (HSE) يك نسخه از صورتجلسه كميته به دبيرخانه شورا ارسال گردد.

2- مقررگرديد با توجه به اندازه گيري روشنايي موضعي محيط اداري شبكه بهداشت و درمان،اقدام اصلاحي در دستور كار قرار گيرد.

3- مقرر گرديد پيگيري لازم در خصوص لزوم اشعه گذاري آزمايشگاه ها توسط مسئول آزمايشگاه مركزي صورت گيرد.

4- ساختمان شبكه بهداشت و درمان/مراكز خدمات جامع سلامت/خانه هاي بهداشت از نظر بيمه ساختمان و حوادث مورد بررسي قرار گرفت و كليه ساختمان هاي مذكور داراي بيمه حوادث مي باشند.

5- مقرر گرديد در صورت بكارگيري كارگر جهت امور خدماتي اطلاعات كارگران روز مزد ،به صورت روزانه جهت ثبت بيمه كارگران براي مسئول امور حقوقي استان ارسال شوند.

6- مقرر گرديد به منظور افزايش انگيزه كاري و تقويت روحيه پرسنل، زيباسازي و رنگ آميزي محوطه شبكه بهداشت و درمان در دستور كار قرار گيرد.

اقدامات اجرایی دفتر HSE دانشگاه

مجموعه اقدامات برنامه ریزی شده دفتر HSE دانشگاه برای آن مجموعه تا تاریخ 1400/12/29
اقدام اقدامات اجرایی روش مستند سازی
برگزاری مانور عملیاتی اطفاء حریق و آموزش استفاده از خاموش کننده های دستی مستند سازی به صورت عکس
بررسی سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق و نصب سیستم های هشدار مستند سازی به صورت عکس و صورتجلسه
بررسی بیمه ساختمان مستند سازی به صورت نامه کتبی از امور اداری
بررسی آسانسور های مجموعه تحت پوشش مستند سازی به صورت نصب برچسب و نامه کتبی از امور اداری
بررسی صندلی و میز کارکنان و ارباب رجوع مستند سازی به صورت صورتجلسه کمیته HSE مجموعه
کارت بهداشت نیروهی خدماتی که با مواد غذایی در ارتباط هستند مستند سازی به صورت کپی کارت بهداشت
انجام معاینات دوره ای سلامت شغلی کارکنان واحدهای تحت پوشش  

شاخص

چک لیست آزمایشگاه آب شهرستان اردل

جواب بازرسنظر دفتر HSEسوالمحل بازرسی
1تعداد کارمندان
مطلوبفضاي كار به لحاظ ارگونومي به نحوي طراحي شده باشند كه باعث خستگي مفرط افراد در حين كار نگردد.ارگونومی
مطلوبايجاد سيستم اتوماسيون در آزمايشگاه براي جلوگيري از حركات تكراري الزامي است.ارگونومی
مطلوببراي جلوگيري از عوارض ارگونوميك بايد مواد - امكانات - ابزار آلات و تجهيزات به نحو مناسب در دسترس باشند.ارگونومی
مطلوبابزار آلات معيوب و غير استاندارد نبايد مورد استفاده قرار گيرند.ارگونومی
مطلوبصفحات نمايشگر بايد هم سطح چشم بوده و از نظر درخشندگي قابل تنظيم باشند.ارگونومی
مطلوباز صندلی هايی كه مطابق اصول ارگونوميك طراحي شده استفاده گردد.ارگونومی
توضیحات بازرس HSE: ارگونومیارگونومی
نامطلوبآیا تاسیسات مورد تائید کارشناس HSE بوده؟ و مورد تائید کارشناسان (معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی) است؟ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبآیا ساختمان بیمه شده است؟ساختمان و انبار آزمايشگاه
مصداق ندارددر صورت وجود آسانسور در ساختمان، توسط کارشناس HSE مجموعه مورد تائید است؟ و برچسب استاندارد در معرض دید قرار دارد؟ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوباتاق ها و محل كار آزمايشگاهي، بايد حداقل 3 متر از كف تا سقف ارتفاع داشته و فضاي مفيد بايد براي هر نفر از 12 متر مكعب كمتر نباشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبدر فضای آزمايشگاه نصب تجهيزات و يا قرار دادن اشياء و محصولات نبايد مزاحمتي براي عبور و مرور كاركنان ايجاد نمايد و در اطراف هر دستگاه بايد فضاي كافي براي انجام آزمايش، نظافت و در صورت لزوم اصلاحات و تعميرات منظور شود.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبكف اتاق ها و قسمت هايي كه محل عبور يا حمل و نقل مواد است بايد صاف و هموار بوده و عاري از حفره و سوراخ، برآمدگي ناشي از پوشش بي تناسب مجاري، پيچ و مهره و لوله، دريچه يا برجستگي و هرگونه مانعي كه ممكن است موجب گير كردن و يا لغزيدن اشخاص شود، باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبكف، ديوار و سقف آزمايشگاه و انبار بايد قابل شست‌و‌شو بوده و در موارد ريخته شدن مايعات بايد كف داراي شيب كافي باشد تا مواد به طرف مجاري فاضلاب هدايت گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبجنس لوله هاي فاضلاب آزمايشگاهي بايد از نوع مقاوم در برابر اسيد ها و بازها باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبديوار اتاق هاي آزمايشگاهي بايد حداقل از كف تا ارتفاع 60/1 متر قابل شست‌و شو بوده و از نفوذ آب و رطوبت جلوگيري كند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبدر احداث ساختمان آزمايشگاه شرايط جوي و اقليمي مد نظر قرار گيرد و از مصالح نسوز و ضد حريق استفاده شود.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوببراي هر اتاق حداقل دو در خروجي تعبيه شود و درها به طرف بيرو ن اتاق باز شده و به طور اتوماتيك بسته گردد، بدون منفذ باشد و در هنگام كار كاركنان قفل نگردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبتهويه محل كار در هر حالت بايد طوري باشد كه كاركنان آزمايشگاه هميشه هواي سالم تنفس نمايند و همواره آلاينده هاي شيميايي به طور موثر به خارج از محيط هدايت شساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبشرايط جوي و نور در انبار و آزمايشگاه بايد متناسب با نوع فعاليت و مواد آن بوده و مجهز به روشنايي اضطراري باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبپلكان، نردبان و نرده‌هاي حفاظتي در ساختمان آزمايشگاه و انبار مي بايست براساس آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار احداث گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبدستگاه‌هاي شست‌و‌شوي خودكار اضطراري براي چشم، دست و بدن بايد در دسترس كاركنان قرارگيرد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبدرهاي آزمايشگاه و انبار بايد داراي قفل و كليد مجزا بوده و فقط افراد صلاحيت دار مجاز به ورود باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبدر هر آزمايشگاه و انبار بايد لوازم اعلام و اطفاي حريق سيار و ثابت متناسب با نوع كار نصب گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبلوازم آتش نشاني و كمك هاي اوليه در محل ‌هاي مناسب، مشخص و در دسترس كاركنان نصب گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبكليه آزمايشگاه‌ها بايد داراي وسايل و تجهيزات كافي جهت پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي بوده ودر تمام ساعات شبانه روز، اشخاصي كه از آموزش لازم برخوردار بوده و به طريقه صحيح كاربرد وسايل و تجهيزات مربوطه آشنا مي‌باشند، در آزمايشگاه حضور يابند. ضمناً كاركنان آزمايشگاه نيز بايد آموزش‌هاي لازم اطفاي حريق را ديده باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبدر واحدهايي كه مركز آتش نشاني و اورژانس وجود دارد آزمايشگاه و انبار بايد وسيله ارتباطي مانند يك تلفن اضطراري مستقيم با مركز مزبور را در اختيار داشته باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبنصب يك نقشه يا طرح (Floor Plan) در آزمايشگاه كه به طور واضح و آشكار شامل موارد زير باشد، ضروري است: نقشه فيزيكي اتاق، راهروها و مسيرهاي ورودي و خروجي. ابعاد اتاق ها، محل ورود و خروج‌هاي اضطراري محل تجهيزات و لوازم ايمني و آتش نشاني و جعبه كمك هاي اوليه‌، تلفن اضطراري و ... ، محل تهويه‌، سيستم‌هاي گرمايشي و سرمايشي محل نگهداري مواد شيميايي و خطرناك.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبشبكه هاي تأسيساتي آزمايشگاه شامل آب، گاز، فاضلاب و برق به شكلي طراحي شده باشند كه داراي بالاترين ضريب ايمني باشند. ضمناً نقشه‌هاي تأسيساتي مربوطه در محل مناسبي نگهداري شود.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبسيم كشي برق حتي الامكان ساده و كليه سيم‌هاي برق به طور مناسب عايق و در كانال قرار گرفته و تعقيب مسير آن آسان و داراي نقشه باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبدر كليه آزمايشگاه ها بايد رختكن و سرويس بهداشتي در محل مناسب وجود داشته باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبمحل خوردن و آشاميدن بايد خارج از محيط آزمايشگاه باشد .ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبساختمان آزمايشگاه بايد به صورتي مناسب از فضاي اداري تفكيك شده باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبتجهيزات محافظت از تابش اشعه خورشيد بايد در قسمت خارجي پنجره نصب گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوباگر آزمايشگاه داراي پنجره‌هايي است كه باز مي‌شوند يا داراي ساير منافذ مي‌باشد، بايد براي جلوگيري از نفوذ آب، گردوغبار و ساير عوامل جوي ، مجهز به حفاظي مناسب بوده و لبه پنجره‌ها نيز دراي شيب مناسب باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبكف، ديوار و سقف آزمايشگاه بايد قابل شست‌وشو بوده و الزاماً بدون زاويه و در مقابل مواد شيميايي و ضد عفوني كننده ها مقاوم باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبدرها بايد داراي سطوحي صاف، غير جاذب، قابل شست‌و‌شو و مقاوم در برابر مواد شيميايي باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبميزهاي كار آزمايشگاهي بايد از وسعت مناسب برخوردار بوده و مجهز به شير خلاء ، شيرگاز، شير هوا، شير آب (سرد و گرم)، فاضلاب و پريزبرق ايمن باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبسطوح ميز كار آزمايشگاهي بايد قابل شست‌وشو، يكپارچه و مقاوم به مواد شيميايي و حرارت باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبشست‌وشوي روپوش‌هاي آزمايشگاهي بايد در محل كار انجام گيرد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مصداق نداردآزمايشگاه بيولوژيك بايد مجهز به سيستم شستشوي اتوماتيك دست باشد ونزديك در خروجي آزمايشگاه تعبيه گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبساختمان و طبقات نگهدارنده در انبارهاي مواد شيميايي بايد از مصالح نسوز و مقاوم ساخته شود و انبار جداگانه‌اي به مواد شيميايي قابل اشتعال و انفجار اختصاص يابد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبآزمايشگاه و انبار بايد مجهز به تجهيزات تهويه عمومي و در صورت لزوم تهويه موضعي ضد جرقه باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبانبار آزمايشگاه بايد كمترين در و پنجره را داشته و در صورت لزوم از پنجره با شيشه مات و مقاوم در برابر شكستگي استفاده شود.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبكف انبار بايست صاف و بالاتر از سطح زمين اطراف آن بوده و لغزنده نباشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبانبار و آزمايشگاه بايد ضمن دسترسي آسان، مجزا باشند تا از انتقال خطرات احتمالي به يكديگر جلوگيري به عمل آيد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبقفسه بندي و نحوه چيدمان بايد به گونه اي باشد كه فضاي مناسب جهت دسترسي آسان و حمل و نقل ايمن فراهم گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبسيستم الكتريكي مي‌بايست ضد جرقه در نظر گرفته شود و حتماً مجهز به سيستم اتصال به زمين باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبمحل استقرار كاركنان انبار بايد در محلي مناسب و مشرف به انبار و مجزا از محوطه انبار باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
توضیحات بازرس HSE: ساختمان و انبار آزمايشگاهساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبهنگام کار با تجهیزات گرما زا و اجسام داغ باید همواره از ابزار و پوشش مناسب و مقاوم در برابر گرما استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مطلوببرای کار طولانی مدت در محیط های سرد باید از پوشش های مناسب و گرم استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مصداق ندارددر کار با تجهیزات سرمازا و اجسام سرد همواره می بایست از دستکش های عایق به منظور حفاظت از دستها و بازوها استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مصداق نداردهنگام کار با نیتروژن مایع همواره از پوشش های حفاظتی از قبیل دستکش ، حفاظ و چکمه مناسب استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مصداق نداردبه منظور پیشگیری از صدمات ناشی از سرما ، درهای ورود و خروج سردخانه ها باید به اهرمهایی که از داخل قابلیت باز شدن دارند مجهز شوند.خطرات فيزيكی
مصداق نداردکلیه تجهیزات سرمازا و سردخانه ها باید به سیستم های هشدار دهنده دستی واتوماتیک مجهز باشند.خطرات فيزيكی
مطلوببه منظور کار در محیط هایی که سرو صدای بالاتر از حد مجاز دارند باید از گوش های مناسب حفاظتی استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبدستگاه هایی که سر و صدای زیادی ایجاد می کنند همواره باید توسط عایق صوتی مناسب مهار گردند.خطرات فيزيكی
مطلوبتنظیم ، نگهداری و سرویس مستمر دستگاه ها به منظور جلوگیری از تشدید سر و صدا در محیط الزامی است.خطرات فيزيكی
مطلوبتجهیزات و لوازمی که به سیستم خلاء متصل هستند برای جلوگیری از پرتاب شدن باید به نحو صحیح مهر گردند.خطرات فيزيكی
مطلوبدر آزمایشگاه هایی که با مواد رادیواکتیو کار می کنند رعایت کلیه موازین و مقررات انتشار یافته از سوی سازمان انرژی اتمی ایران ضروری می باشد.خطرات فيزيكی
مطلوبکلیه افرادی که به نوعی در معرض تشعشعات زیان آور میباشند باید همواره به وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع اشعه و فیلم بج مجهز گردند.خطرات فيزيكی
مطلوبجهت کاهش مواجهه با موارد رادیواکتیو در آزمایشگاه ها باید از تکنیکهای علمی و عملی مناسب استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبانبارداری ، حمل و نقل و دفع ضایعات مواد رادیواکتیو باید ایمن بوده و از بروز هرگونه انتشار جلوگیری گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبدر محل هایی که از مواد رادیواکتیو استفاده می گرددنصب علائم هشدار دهنده الزامی است.خطرات فيزيكی
مطلوبانبارداری ، حمل و نقل و دفع ضایعات موارد رادیواکتیو باید ایمن بوده و از بروز هرگونه انتشار جلوگیری گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبدر محل هایی که از مواد رادیواکتیو استفاده می گردد نصب علائم هشدار دهنده الزامی است.خطرات فيزيكی
مطلوببه هنگام استفاده از لیزر ، باید از وسایل حفاظتی چشم و پوست متناسب با نوع لیزر و انرژی آن استفاده شود.خطرات فيزيكی
مطلوبدسترسی به آزمایشگاه ها مخصوصاً در زمان کار با لیزر باید محدود گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبدر هنگام کار با لیزر بایستی برای کلیه خطرات الکتریکی ، انفجار ، اتش سوزی ، خطرات ناشی از کار با گازهای فشرده ، مایعات برودتی ، فیوم های سمی و موارد رادیواکتیویته تدابیری اتخاذ گردد.خطرات فيزيكی
مطلوببازدید از اجزاء مختلف دستگاه ها از جمله میکرو ویو به لحاظ حصول اطمینان از نظر عدم نشتی الزامی است.خطرات فيزيكی
مطلوبهنگام کار در محیط آزمایشگاه باید حتماً لامپ UV خاموش باشد.خطرات فيزيكی
مطلوبکلیه تجهیزات برقی سیار و ثابت باید به نحو مناسب به سیستم اتصال به زمین مجهز گردند.خطرات فيزيكی
مطلوبکلیه ادوات و ابزار انتقال برق نظیر کابل ها و اتصالات مربوطه باید سالم و پوشش عایق داشته باشد.خطرات فيزيكی
مطلوبحتی الامکان سعی شود از سیم های رابط برای انتقال برق استفاده نگردد.خطرات فيزيكی
مطلوبتجهیزات معیوب با علائم هشدار دهنده مشخص گردیده و توسط افراد آگاه و متخصص رفع نقص شود.خطرات فيزيكی
مطلوبدر محیط های مرطوب به جز و وسایل الکتریکی ضد آب استفاده از دیگر وسایل الکتریکی ممنوع می باشد.خطرات فيزيكی
مطلوبدر محل هایی که احتمال وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار وجود دارد استفاده از ادوات برقی ضد جرقه الزامی است.خطرات فيزيكی
مطلوبکلیه تابلو های برق باید در محل مناسب استقرار یافته و مجهز به کفپوش عایق در پیرامون آن باشد و در مواقع اضطراری فقط توسط افراد ذیصلاح کنترل گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبدر آتش سوزی های ناشی از برق فقط از دی اکسید کربن (CO2) و یا خاموش کننده های شیمیایی خشک استفاده گرددخطرات فيزيكی
مطلوبسیلندرهای گاز اعم از پر یا خالی باید در محل مناسب وبه حالت عموی با استفاده از تسمه ، زنجیر یا بست به طور ایمن مهار گردند.خطرات فيزيكی
نامطلوببه هنگام جابجایی سیلندرهای گاز باید رگلاتور از شیر جدا شده و توسط درپوش محافظت گردند.خطرات فيزيكی
نامطلوببرای حمل سیلندرهای گاز باید از چرخ دستی های مناسب استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبرنگ بدنه سیلندر گاز بایستی بر اساس استاندارد و متناسب با نوع گاز داخلی آن بوده و برچسب شناسایی نوع گاز روی آن نصب گردد.خطرات فيزيكی
توضیحات بازرس HSE: خطرات فيزيكیخطرات فيزيكی
مطلوبكليه مواد شيميایی بايد برچسب های اطلاعاتی لازم را داشته باشند.خطرات شيميایی
مطلوباطلاعات ايمني مواد (MSDS) براي كليه مواد شيميايي بايد در دسترس باشد.خطرات شيميایی
مطلوبجابجايي و حمل و نقل مواد شيميايي بايد مطابق با دستور العمل ها انجام گيرد.خطرات شيميایی
مطلوباز انباشتن مواد شيميايي مازاد در آزمايشگاه خودداري شود.خطرات شيميایی
مطلوبظروف مواد شيميايي بايد در مكان هايي نگهداري گردد كه احتمال برخور افراد با آن ها وجود نداشته باشد.خطرات شيميایی
مطلوبمواد شيميايي بايد دور از منابع حرارت و نور مستقيم خورشيد قرار گيرند.خطرات شيميایی
مطلوباز قفسه بندي هاي ضد زنگ و مقاوم به مواد شيميايي با لبه هاي حفاظتي و قدرت تحمل بار كافي با اتصالات مناسب استفاده گردد.خطرات شيميایی
مطلوبمواد قابل اشتعال و خورنده بايد در كابينت هاي مخصوص ضد اشتعال و خوردگي و مجهز به سيستم تهويه مناسب و دور از مواد اكسيد كننده نگهداري گردند.خطرات شيميایی
مطلوباسيدهاي اكسيد كننده بايد از اسيدهاي آلي جداگانه نگهداري گردند.خطرات شيميایی
مطلوباسيد ها بايد جدا از قلياها - سيانيدها و سولفيدها نگهداري شوند.خطرات شيميایی
مطلوبقلياها بايد در جاي خشك نگهداري گردند.خطرات شيميایی
مطلوبمواد واكنش پذير بايد دور از حرارت - ضربه و اصطكاك نگهداري شوند.خطرات شيميایی
مطلوبگازهای فشرده اكسيد كننده و غير اكسيد كننده به طور مجزا نگهداري شوند.خطرات شيميایی
مطلوبمواد سمي در محل هاي مناسب و با تهويه موضعي نگهداري شوند.خطرات شيميایی
مطلوبمواد جامد غير فرار و غير واكنش پذير در كابينت ها يا فقسه هاي باز لبه دار نگهداري گردند.خطرات شيميایی
مطلوبمايعات يا مواد خطرناك نبايد در قفسه هايي كه بالاتر از سطح چشم هستند، نگهداري شوند.خطرات شيميایی
مطلوبجهت برخورد با ريختگي هاي شيميايي بايد دستور العمل خاصي وجود داشته و لوازم و تجهيزات لازم شامل پوشش هاي حفاظتي چشم - پوست و سيستم تنفسي - دستكش مقاوم به مواد شيميايي - ماده جاذب يا خنثي كننده - كيسه پلاستيكي و جاروب و خاك انداز مناسب موجود باشد.خطرات شيميایی
مطلوبپسماندهاي حلال هاي شيميايي بايد مطابق دستور العمل ها تفكيك و در ظروف مناسب و مقاوم به نشت و داراي برچسب مواد شيميايي جمع آوري شده و دور از حرارت - جرقه - شعله و نور مستقيم خورشيد و در محلي با تهويه مناسب نگهداري گردند.خطرات شيميایی
توضیحات بازرس HSE: خطرات شيمياییخطرات شيميایی
مصداق نداردمحل آزمایشگاه بیولوژیک باید دور از سایر آزمایشگاه ها و فضای اداری باشد.خطرات بیولوژیک
مصداق نداردتردد افراد ذیصلاح به آزمایشگاه های بیولوژیک ممنوع می باشد.خطرات بیولوژیک
مصداق ندارداز علائم هشداردهنده مناسب استفاده گردد.خطرات بیولوژیک
مصداق ندارددستگاه های ضدعفونی کننده نظیر اتوکلاو باید در نزدیکترین محل دسترسی آزمایشگاه قرار گیرند.خطرات بیولوژیک
مصداق ندارداستفاده از هودهای بیولوژیک برای کنترل عملیاتی که به نحوی ذرات معلق ایجاد می نمایند ضروری بوده وباید به طور مستمر سرویس گردند.خطرات بیولوژیک
مصداق نداردجهت جلوگیری از انتشار وکنترل آلودگی در شرایط اضطراری، برنامه سیستماتیک تدوین شده ودر دسترس باشد.خطرات بیولوژیک
مصداق نداردبرای جلوگیری از انتشار آلودگی درمحیط ، لوله های مکنده که در رابطه با عوامل عفونی مورد استفاده قرار می گیرند باید به فیلترهای مناسب مجهز گردند.خطرات بیولوژیک
مصداق ندارددر فعالیت های بیولوژیک روپوش های آزمایشگاهی باید فقط درمحیط آزمایشگاه مورد استفاده قرار گیرند.خطرات بیولوژیک
توضیحات بازرس HSE: خطرات بیولوژیکخطرات بیولوژیک
مطلوبقبل از استفاده از تجهيزات و دستگاه هاي آزمايشگاهي بايستي افراد در خصوص بهره برداري ايمن و بهينه آموزش لازم را از طريق مراجع ذيصلاح كسب نمايند.ايمنی تجهيزات
مطلوبنگهداري و سرويس دوره اي براي كليه تجهيزات بايد انجام گيرد.ايمنی تجهيزات
مطلوبقبل از سرويس و تعمير بايد آلودگي زدايي دقيق از كليه دستگاه ها به عمل آيد.ايمنی تجهيزات
مطلوبكليه دستگاه ها بايد به صورت دوره اي توسط افراد ذيصلاح كاليبره گردند.ايمنی تجهيزات
مطلوبكليه تجهيزات گرمازاي آزمايشگاهي بايد مجهز به ترموستات - فيوزهاي پشتيبان - در موارد لزوم درهاي قفل شونده و همچنين عايق حرارتي مناسب باشند.ايمنی تجهيزات
مطلوبكليه سيستم هاي حرارت زايي كه در روند كاري توليد گاز مي نمايند بايد جهت تخليه گازهاي ايجاد شده مجهز به سيستم تهويه مناسب بوده و يا داخل هود قرار بگيرند.ايمنی تجهيزات
مصداق نداردانواع سانتريفوژها و مخلوط كن ها و ليوفيليزرها به هنگام استفاده از مواد بيولوژيك و حلال هاي آلي بايد زير هود مناسب قرارگيرند.ايمنی تجهيزات
مطلوبكليه دستگاههاي گرمازا بايد در مكان مقاوم به حرارت و دور از تجهيزات حساس به حرارت قرار گيرند.ايمنی تجهيزات
مطلوبقفل ،فشار سنج و دماسنج اتوكلاو بايد روزانه كنترل شود واز قرار دادن مواد شيميايي و آتش زا در آن خودداري گردد.ايمنی تجهيزات
مطلوبمحل استقرار دستگاه اتوكلاو حتي المقدور توسط اتاقكي از ساير تجهيزات آزمايشگاه مجزا گرددايمنی تجهيزات
مطلوبلوازم شيشه اي بايد قبل از استفاده از نظر وجود شكستگي و ترك مورد بازرسي قرار گيرند لوازم شيشه اي شكسته يا غير قابل استفاده بايد در محفظه اي مجزا و مقاوم جمع آوري شوند.ايمنی تجهيزات
مطلوببر روي دستگاه الكترفورز بايد علائم هشدار دهنده ويژه ولتاژ بالا نصب گردد.ايمنی تجهيزات
مطلوببدنه تانك الكتروفورز بايد فاقد هرگونه شكاف و نشتي باشد.ايمنی تجهيزات
مطلوبدر صورت شكستن لوله ها در داخل سانتريفوژ بايد قسمت هاي داخلي دستگاه با روش و ابزار مناسب پاكسازي گردد.ايمنی تجهيزات
مطلوبالزاما از لوله هاي در دار در سانتريفوژها استفاده گردد.ايمنی تجهيزات
مطلوبهنگام به كاربردن ليوفيليزر استفاده از اتصالات O-Ring وفيلترهاي هوا براي لوله هاي خلاء بايد كنترل گردند تا معيوب نباشند. براي تعويض لوازم شيشه اي دستگاه بايد از قطعات مخصوص خلاء استفاده شود.ايمنی تجهيزات
مطلوبانواع سانتريفوژها و مخلوط كن ها و ليوفيليزرها به هنگام استفاده از مواد بيولوژيك و حلال هاي آلي بايد زير هود مناسب قرارگيرند.ايمنی تجهيزات
توضیحات بازرس HSE: ايمنی تجهيزاتايمنی تجهيزات
مطلوبآیا دستشویی ها به موقع تمیز می شوند؟ (حداقل روزانه دو بار)امکانات بهداشتی
مطلوبآیا مایع صابون، صابون و دستمال کاغذی در دستشویی ها موجود است؟امکانات بهداشتی
مطلوبآیا در دستشویی ها چراغ های اضطراری در نظر گرفته شده است؟امکانات بهداشتی
مطلوبآیا مایع صابون، صابون و دستمال کاغذی در دستشویی ها وجود دارد؟امکانات بهداشتی
مطلوبآیا در دستشویی ها چراغ اضطراری در نظر گرفته شده است؟امکانات بهداشتی
مطلوبآیا محوطه آبدار خانه تمیز می باشد؟امکانات بهداشتی
مطلوبآیا مسئول آبدار خانه به موقع ظروف را مورد شستشو قرار می دهد؟امکانات بهداشتی
مطلوبآیا تمهیداتی برای جلوگیری از شیوع بیماری ها، در نظر گرفته شده است؟امکانات بهداشتی
توضیحات بازرس HSE: امکانات بهداشتیامکانات بهداشتی
مطلوبآیا رفلکتور لامپ ها تمیز است؟مدیریت پسماند
مطلوبآیا لامپ های سوخته تعویض نشده وجود دارد؟مدیریت پسماند
مطلوبآیا محوطه تاریک وجود دارد؟مدیریت پسماند
مطلوبآیا پسماندهای شیمیایی یا دارویی به نحوه صحیح ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ می شوند؟مدیریت پسماند
مطلوبآیا پسماندهای عفونی به نحوه صحیح ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ می شوند؟مدیریت پسماند
مطلوبآیا پسماندهای تیز و برنده به نحوه صحیح ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ می شوند؟مدیریت پسماند
مطلوبآیا پسماندهای خانگی به نحوه صحیح ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ می شوند؟مدیریت پسماند
توضیحات بازرس HSE: مدیریت پسماندمدیریت پسماند
شبکه جمع اوری فاضلاباز کدام گزینه برای دفع فاضلاب استفاده می گردد؟
توضیحات بازرس HSE: سیستم جمع آوری فاضلاب
ساختمان آزمایشگاه بدلیل قدمت بیش از 30 سال نیاز به بهسازی کف و دیوارها دارد.توضیحات کلی بازرس

چک لیست ساختمان مرکز بهداشت و درمان شهرستان اردل

جواب بازرسنظر دفتر HSEسوالمحل بازرسی
45تعداد کارمندان
بلهآیا تمیز و قایل خواندن هستند؟تابلو اعلانات و علائم ویژه
بلهآیا مطالب مرتبا تعویض می شوند؟تابلو اعلانات و علائم ویژه
بلهآیا شعار ها، و پوستر ها و پیام های ایمنی و بهداشتی در تابلو نصب می شوند؟تابلو اعلانات و علائم ویژه
خیرآیا اشغال و خرده ریز وجود ندارد؟کف اطاق ها
خیرکف اطاق لغزنده، روغنی و مرطوب نمی باشد؟کف اطاق ها
بلهآیا پرسنل خدماتی به موقع اطاق ها را تمیز می کنند؟ (کف اطاق را طی می کشند)کف اطاق ها
بلهآیا مسئول ایمنی سازمان کنترل بر نحوه نظارت اتاق ها توسط پرسنل خدماتی دارد؟کف اطاق ها
بلهآیا تمیز و غیر مسدود می باشند؟راهروها و راه پله ها
آیا نظم و نظافت سالن ها به خوبی انجام می گیرد؟راهروها و راه پله ها
آیا سطح کف ساختمان صاف و فاقد شرایط خطرناك است که باعث لغزش و یا سقوط کارمندان و ارباب رجوع نگردد؟راهروها و راه پله ها
بلهآیا راه پله ها از روشنایی مناسب برخوردار هستند؟راهروها و راه پله ها
خیرآیا راهروها دارای علامت خروج اضطراری می باشند؟راهروها و راه پله ها
بلهآیا پرسنل خدماتی راهروها را تی می کشند و به موقع تمیز می کنند؟راهروها و راه پله ها
آیا راه پله ها دارای ترمز پله هستند؟ (بحرانی)راهروها و راه پله ها
آیا ساختمان راه های خروج اضطراری دارد؟راهروها و راه پله ها
آیا صندلی های ارباب رجوع مورد تائید کارشناس HSE است؟ (بحرانی)راهروها و راه پله ها
بلهآیا حفاظ، حائل و وسایل مانع صدا در محیط کار وجود دارد و از کارایی مناسب برخوردار می باشند؟ساختمان
بلهآیا اسباب و وسایل ایمن می باشند؟ساختمان
بلهآیا صندلی ها دارای طراحی مناسب (ارگونومی) می باشند؟ساختمان
خیرآیا میزها و قفسه ها دارای لبه های تیز نمی باشند؟ساختمان
بلهآیا تجمع وسایل و تجهیزات به شکل مناسب می باشند؟ساختمان
بلهآیا نردبان ها ایمن می باشند و به خوبی نگهداری شده و جایگاه آنها محکم می باشد؟ساختمان
آیا نمای شیشه ای ساختمان به گونه ای است که در صورت ریزش یا شکستن، معابر عمومی مورد تهدید قرار نگیرد؟ساختمان
آیا فضاسازی لازم جهت تردد معلولین صورت پذیرفته است؟ (رمپ ویژه معلولین، باالبر، آسانسور، ویلچر و ...)ساختمان
آیا دهانه ها و پرتگاه های موجود در ساختمان که احتمال سقوط اشخاص در آنها وجود دارد حفاظ گذاری شده است؟ساختمان
بلهآیا وسایل اطفای حریق به شکل مداوم کنترل می شود؟ (بحرانی)وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
بلهآیا وسایل اطفاء حریق با توجه به نوع حریق احتمالی، مناسب اطفای حریق می باشند؟ (بحرانی)وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
خیرآیا در سازمان سیستم اعلام حریق وجود دارد؟وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
مصداق نداردآیا سیستم اعلام حریق کنترل شده و به خوبی کار می کند؟وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
بلهآیا وسایل روشنایی اضطراری موجود بوده و متوالیا کنترل می شوند؟ (چراغ قوه، چراغ اضطراری و ...)وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
بلهآیا تجهیزات جانبی واکنش در شرایط اضطراری در سازمان وجود دارد؟ (طناب، تبر، دیلم و ....)وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
بلهآیا ساختمان بیمه شده است؟ (بحرانی)ساختمان
آیا تاسیسات مورد تائید کارشناس HSE بوده؟ و مورد تائید کارشناسان (معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی) است؟ (بحرانی)ساختمان
آیا ساختمان از نظر کاربرد، استقرار وسایل، سرویس ها و لوله کشی مناسب است و استاندارد های مربوط رعایت شده است؟ساختمان
بلهآیا بخش های زیر در ساختمان ایمن می باشند؟ (درهای چرخان، نرده های محافظ راه پله ها، شکاف ها و محل های باز موجود در کف و دیوار، آسانسورها و تجهیزات و وسایل مربوطه، نردبان ها، راه پله ها و پلکان متحرک و ...)ساختمان
بلهآیا ساختمان سیستم اتصال به زمین (ارت) مناسبی دارد؟ساختمان
بلهآیا مقاومت چاه ارت اندازه گیری می شود و آیا از مقاومت مطلوب مطابق با استاندارد برخوردار است؟ساختمان
در صورت وجود آسانسور در ساختمان، توسط کارشناس HSE مجموعه مورد تائید است؟ و برچسب استاندارد در معرض دید قرار دارد؟ساختمان
مصداق نداردآیا ترمز اضطراری و سیستم الکترونیکیدر آسانسورها فعال بوده و به خوبی کار می کند؟ساختمان
مصداق نداردآیا آژیر خطر و اعلام شرایط اضطراری در آسانسور به خوبی کار می کند؟ساختمان
بلهآیا سرعت جابجایی هوا مطابق با شرایط استاندارد است؟سیستم جابجایی هوا
بلهآیا سیستم، عاری از منابع آلودگی (آزبست، میکروارگانیسم ها و ذرات فیوم) می باشد؟سیستم جابجایی هوا
بلهآیا دما و رطوبت محیط کار مناسب می باشد؟سیستم جابجایی هوا
مصداق نداردآیا در اتاق ها دماسنج کالیبره بوده و دمای محیط کار را به درستی نشان می دهد؟سیستم جابجایی هوا
مصداق نداردآیا در اتاق ها سرعت سنج وجود داشته و به خوبی کار می کند؟سیستم جابجایی هوا
مصداق نداردآیا فاکتورهای ذیل در مورد کلیه مواد خطرناک تعین شده است؟مواد خطرناک
مصداق نداردآیا آزمایشات لازم جهت تشخیص ماهیت حقیقی این مواد توسط مراجع ذیصلاح انجام می گیرد؟مواد خطرناک
مصداق نداردآیا نتایج این آزمایشات قابل دسترس تمامی اعضای کمیته ایمنی و بهداشت می باشد؟مواد خطرناک
مصداق نداردآیا مواد جایگزین جهت مصرف درخواست شده است؟مواد خطرناک
مصداق نداردآیا مواد خطرناک به شکل مناسب برچسب گذاری شده است؟مواد خطرناک
بلهآیا دستشویی ها به موقع تمیز می شوند؟ (حداقل روزانه دو بار)امکانات بهداشتی
بلهآیا مایع صابون، صابون و دستمال کاغذی در دستشویی ها موجود است؟امکانات بهداشتی
بلهآیا در دستشویی ها آب گرم و سرد وجود دارد؟امکانات بهداشتی
بلهآیا مایع صابون، صابون و دستمال کاغذی در دستشویی ها وجود دارد؟امکانات بهداشتی
بلهآیا در دستشویی ها چراغ اضطراری در نظر گرفته شده است؟امکانات بهداشتی
بلهآیا محوطه آبدار خانه تمیز می باشد؟امکانات بهداشتی
بلهآیا مسئول آبدار خانه به موقع ظروف را مورد شستشو قرار می دهد؟امکانات بهداشتی
بلهآیا تمهیداتی برای جلوگیری از شیوع بیماری ها، در نظر گرفته شده است؟امکانات بهداشتی
بلهآیا تشریفات ورود و خروخ به شکلی است که امنیت شخصی کامندان را در شب تامین نماید؟تدابیر ایمنی
بلهآیا تمهیداتی جهت موقع اضطراری نظیر انتقال افراد و تخلیه فوری محل در هنگام آتش سوزی، زلزله و ...وجود دارد؟تدابیر ایمنی
بلهآیا از ورود افراد بیگانه به سازمان خودداری می شود؟ (در صورت ورود به شیوه صحیح با آنها برخورد می شود)تدابیر ایمنی
بلهآیا بعد از پایان وقت اداری و تعطیل شدن سازمان، درب ورودی (اصلی) و درب پارکینگ قفل می شود؟تدابیر ایمنی
بلهآیا رفلکتور لامپ ها تمیز است؟روشنایی
خیرآیا لامپ های سوخته تعویض نشده وجود ندارد؟روشنایی
بلهدر مجموعه، محوطه تاریک وجود ندارد؟روشنایی
بلهآیا مواد به شکل مناسب و ایمن روی هم انبار شده اند؟انبار مواد
بلهآیا در راهروها و محوطه های کاری انبار موانع مزاحم رفت و آمد افراد وجود ندارد؟انبار مواد
خیرآیا تعداد سیم های اتصال به برق مورد تائید کارشناس HSE است؟ (بحرانی)شرایط عمومی
خیرسیم های برق و تلفن در محل های رفت و آمد کارکنان قرار ندارد؟ (بحرانی)شرایط عمومی
بلهآیا دستگاه ها حفاظ مناسب دارند؟شرایط عمومی
بلهآیا سیم های برق دارای پوشش مناسب می باشند؟شرایط عمومی
خیرآیا وسایل دارای قسمت های بیرون زده و تیز نمی باشد؟شرایط عمومی
بلهآیا چیدمان صندلی های محیط کار به خوبی انجام شده است؟شرایط عمومی
خیرآیا وسایل اضافی و غیر ضروری در محدوده فعالیت کارکنان وجود ندارد؟شرایط عمومی
خیرآیا تابلوهای خروج اضطراری در ورودی طبقات نصب شده است؟شرایط عمومی
بلهآیا تابلوی خط مشی در طبقات نصب شده و کارکنان از مفاد آن اطلاع دارند؟شرایط عمومی
بلهآیا در داخل ساختمان سیستم پیچینگ (بلند گوی صوتی) وجود دارد؟شرایط عمومی
بلهآیا در مواقع بروز شرایط اضطراری می توان از سیستم پیچینگ استفاده نمود؟شرایط عمومی
بلهآیا کارکنان بطور مستمر در محل خود می نشینند و یا در فواصل مشخصی ورزش و نرمش و استراحت می کنند؟شرایط عمومی
علیرضا رئیسی رئیس کمیته قربانعلی حیدری نایب رئیس عاطفه سلیمانی پور دبیر کمیته عضو کمیته: زبیده طاهری مسئول بهداشت محیط مسلم صالحی مسئول سلامت خطر و بلایا منیژه تاجی مسئول آموزش سلامت مریم امیدی مسئول امور مالی سعید گنجی مسئول ستاد گسترش سجاد رئیسی مسئول امور اداریاعضاء كميته تخصصي
توضیحات بازرس

چک لیست مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان اردل

سوالمرکز خدمات جامع سلامت دشتک/شهر دشتک/شهرستان اردلشهرستان اردل روستای آلیکوه مرکز خدمات جامع سلامت الیکوهشهر سرخونروستای عزیزآبادروستای گرد پینهشهر اردل،خیابان شهرداری، جنب فلکه عشایر،مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اردلمنطقه ی دیناران-مرکز خدمات جامع سلامت روستایی لیرابی
تعداد کارمندان20133065614عمومی در کلیه بخش ها
آیا تاسیسات مورد تائید کارشناس HSE بوده؟ و مورد تائید کارشناسان (معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی) است؟ (بحرانی)بلهبلهبلهبلهبلهخیرخیرعمومی در کلیه بخش ها
آیا ساختمان بیمه شده است؟ (بحرانی)بلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
در صورت وجود آسانسور در ساختمان، توسط کارشناس HSE مجموعه مورد تائید است؟ و برچسب استاندارد در معرض دید قرار دارد؟ (بحرانی)مصداق نداردبلهمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردعمومی در کلیه بخش ها
آیا صندلی های ارباب رجوع مورد تائید کارشناس HSE است؟ (بحرانی)بلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
کلیه قسمت هاي بخش داراي روشنایی مطلوب و کافی و درخشندگی مناسب می باشد؟بلهخیربلهبلهبلهخیربلهعمومی در کلیه بخش ها
پوسترها یا پیام هاي ایمنی مناسب در قسمت هاي مختلف نصب شده است؟بلهبلهبلهبلهبلهخیربلهعمومی در کلیه بخش ها
وسایل سرمایشی و گرمایشی به طور ایمن نصب شده است؟بلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
گرد و غبار و گاز و بخارات مواد شیمیایی در بخش موجود نمی باشد؟بلهبلهمصداق نداردبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
وسایل برقی داراي سیستم ارت می باشد؟خیرخیربلهبلهبلهخیربلهعمومی در کلیه بخش ها
کلیه کلیدها و پریزها ایمن و مجهز به سیستم ارت می باشند؟بلهبلهبلهبلهبلهخیربلهعمومی در کلیه بخش ها
وضعیت بخش از لحاظ سیم کشی برق مطلوب است؟ (فقدان سیم هاي لخت، حذف سیستم هاي موقتی، بسته بودن جعبه کلید برق) (بحرانی)بلهخیربلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
تجهیزات ایمنی اطفاء حریق به تعداد کافی موجود است؟خیرخیربلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
درب خروج اضطراری تعبیه شده است؟ (بحرانی)خیرخیربلهبلهبلهبلهمصداق نداردعمومی در کلیه بخش ها
اطلاع رسانی کافی از لحاظ خط کشی و نصب تابلو به سمت درب خروج اضطراري انجام گرفته است؟خیربلهخیربلهبلهخیرمصداق نداردعمومی در کلیه بخش ها
کپسول اطفاء حریق، سالم و پر داراي تاریخ شارژ معتبر و در محل مناسب و ایمن نصب شده است؟ (بحرانی)بلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
آیا کلیه بخش ها به سیستم هشدار حریق مجهز می باشند؟ (بحرانی)خیربلهبلهبلهبلهخیرخیرعمومی در کلیه بخش ها
تهویه بخش و کلیه اتاق ها در حد مطلوب و با کارایی مناسب تعبیه شده است؟خیربلهبلهبلهبلهخیرخیرعمومی در کلیه بخش ها
پنجره اتاق ها داراي حفاظ و توري مناسب و سالم می باشد؟بلهبلهبلهبلهبلهخیرخیرعمومی در کلیه بخش ها
چرخ هاي وسایل چرخدار مثل ویلچر و برانکارد قبل از قرار گرفتن فرد بیمار روي آن قفل می شود؟بلهبلهبلهبلهبلهمصداق نداردخیرعمومی در کلیه بخش ها
وسایل حفاظت فردي پرسنل در حد مطلوب بوده و استفاده صحیح از آن انجام می گیرد؟بلهبلهبلهبلهبلهبلهخیرعمومی در کلیه بخش ها
کمدها، قفسه ها، تابلوها و سایر وسایل به طور ایمن و مناسب در جای خود محکم شده است؟خیربلهبلهبلهبلهبلهخیرعمومی در کلیه بخش ها
قسمت هاي مختلف از لحاظ وجود سر وصداي مزاحم کنترل شده است؟بلهبلهبلهبلهبلهبلهخیرعمومی در کلیه بخش ها
کلیه هشدار دهندها اعم از هشدار اعلام حریق و ..... به تعداد کافی نصب و ازلحاظ سالم بودن مورد بازدید قرار می گیرد؟خیرخیرخیربلهبلهخیرخیرعمومی در کلیه بخش ها
تخت ها داراي حفاظ مناسب با ارتقاع کافی و قابل تنظیم هستند؟خیربلهخیربلهبلهبلهخیرعمومی در کلیه بخش ها
صندلی هاي پرسنل داراي پشتی مناسب و قابل تنظیم با میز کارشان (از لحاظ ارتفاع نشیمنگاه و پشتی صندلی و دسته هاي قابل تنظیم) می باشد همچنین زیر پایی مناسب جهت پرسنل پشت میز کار در نظر گرفته شده است؟ (بحرانی)خیربلهخیربلهبلهخیرخیرعمومی در کلیه بخش ها
چراغ های اضطراري بخش سالم و به طور مرتب بررسی و کنترل می شود؟خیرخیربلهبلهبلهخیربلهعمومی در کلیه بخش ها
بررسی و بازدید دوره اي از فشار سنج ها و سایر تجهیزات پزشکی انجام می گیرد؟بلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
طرز چینش داروها در قفسه هاي دارو و وسایل مورد نیاز بر اساس اصول ارگونومی انجام شده است؟بلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
برانکارها داراي حفاظ مناسب بوده و موقع حمل بیمار مورد استفاده قرار می گیرد؟بلهبلهبلهبلهبلهمصداق نداردمصداق نداردعمومی در کلیه بخش ها
کف بخش از لحاظ بر آمدگی غیر ایمن بررسی شده است؟خیربلهبلهبلهبلهبلهخیرعمومی در کلیه بخش ها
بخش داراي ورودي جداگانه جهت پذیرش حالات اوژانسی، مسقف و شیب دار است؟بلهبلهبلهبلهبلهمصداق نداردبلهعمومی در کلیه بخش ها
سیستم زنگ خطر نگهبانی متصل به مرکز، سالم و در دسترس است و داخل اتاق ها سیستم زنگ خطر متصل به مرکز نگهبانی یا جایی که سریعاً جوابگو باشد، موجود است؟خیربلهمصداق نداردخیربلهخیرمصداق نداردعمومی در کلیه بخش ها
سطل های زباله به تفکیک عفونی و غیر عفونی در بخش موجود است؟بلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
مسیرها و قسمت هاي مختلف داخل ساختمان به وسیله نشانه ها و راه هاي مناسب قابل شناسایی اند؟خیربلهبلهبلهبلهخیرمصداق نداردعمومی در کلیه بخش ها
نگهبان در زمان مورد نیاز و در بخش اورژانس فورا در دسترس می باشد؟بلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
نگهبان دوره هاي آموزشی امنیتی را گذرانده یا حداقل سال 2 سابقه کار در این پست را دارد؟بلهبلهبلهبلهبلهخیربلهعمومی در کلیه بخش ها
توضیحات بازرس HSE: عمومی در کلیه بخش ها1-پاگرد مرکز فاقد حفاظ میباشد. 2-محوطه مرکز فاقد آسفالت میباشد. 3-اتاق مخصوص نمونه گیری کووید19 فاقد تهویه میباشد. لازم است در صورت امکان نسبت به تهیه کانکس مخصوص نمونه گیری مجهز به لامپ uv جهت اشعه گذاری و استریله کردن اقدام شود.ساختمان دارای قدمت بیش از 30سال می باشد و تاکنون 3بار بازسازی شده است و هم اکنون نیز نیاز به بازسازی و بهسازی دارد.عمومی در کلیه بخش ها
آیا بخش سونوگرافی و تصویر برداری در بیمارستان است؟مصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردبخش سونوگرافی و تصویر برداری
دیوارهاي بخش هاي مربوط به اشعه، سرب کوبی شده است؟ (بحرانی)بخش سونوگرافی و تصویر برداری
درب ها و اتاقک هاي کنترل وجود دارد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
به صورت منظم ایمنی پرتویی ثبت و مستند می گردد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
در قسمت اتاق تاریکخانه/تهیه فیلم یک هواکش با کارایی خوب براي تهویه هوا وجود دارد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
چراغ های هشدار دهنده بالاي درب ورودي اتاق هاي تصویر برداري وجود دارد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
چراغ هاي هشدار دهنده هماهنگ با تابش دستگاه ها عمل می نماید؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
شواهد پایش منظم پزشکان و کارکنان شامل آزمایش خون 6 ماهه و عکس قفسه سینه سالیانه وجوددارد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
کلیه کارکنان داراي پرونده بهداشتی می باشند؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
درب هاي مخصوص سربکوبی شده از لحاظ عدم نشتی و صحت مورد بررسی قرار گیرد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
فضای انتظار بیماران از اتاق هاي تولید اشعه دور می باشد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
هواکش اتاق رادیولوژی سالم و دارای کارایی مناسب براي آن قسمت است؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
از قفل هاي خودکار برروي اتاق درمان جهت جلوگیري از پرتوگیري ناخواسته در هنگام باز شدن درب اتاق درمان استفاده شده است؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
تجهیز هر دستگاه درمان از راه دور با یک مونیتور و با یک لامپ هشدار دهنده در داخل اتاق صورت گرفته است؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
قبل از درمان با دستگاه هاي درمان از راه دور دکمه قطع اضطراري، لامپ هاي نشانگر ، وسایل تنظیم کننده بیمار نظیر لیزرها ، قرائت دستگاه هاي درمان نظیر زاویه گانتري ، ابعاد میدان و زاویه تخت بررسی می شود؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
در صورت اشکال در بررسی هاي انجام شده بلافاصله مسئول فیزیک پزشکی اطلاع داده می شود؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
از خوردن، آشامیدن، آرایش کردن در محل هاي کار با مواد پرتوزا و قراردادن مواد خوراکی در یخچال ویژه مواد پرتوزا خوداري می شود؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
جابه جایی ظروف سربی فقط توسط کارکنانی که بدین منظور انتخاب می شود انجام می گردد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
قبل از شروع درمان، زمان تنظیم شده بر روي صفحه کنترل بررسی می شود؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
توسط تلویزیون مدار بسته حرکات بیمار در طول زمان درمان تحت نظارت بوده و از صحت انجام عمل دستگاه اطمینان حاصل می شود؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
دستگاه داراي دکمه خاموش اضطراري جهت مواقع اشکال هنگام خاموش کردن دستگاه می باشد؟بخش سونوگرافی و تصویر برداری
توضیحات بازرس HSE: بخش سونوگرافی و تصویر برداریبخش سونوگرافی و تصویر برداری
آیا واحد استریلیزاسیون در مرکز / پایگاه / خانه بهداشت است؟مصداق نداردمصداق نداردبلهمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردواحد استریلیزاسیون
وسایل و فضاهاي فیزیکی کثیف، تمیز و استریل، به طور کامل جدا هستند؟بله