شبكه بهداشت و درمان شهرستان کیار

اعضاء كميته تخصصي سلامت، ايمني و محيط زيست شبكه بهداشت و درمان شهرستان کیار:

نام و نام خانوادگی پست سازمان سمت در کمیته
خانم دکتر ندا صیفی رئيس شبکه رئيس کمیته
آقای شهریار ندافی معاون بهداشتی نائب رئيس
مهندس عباس الله یاری کارشناس بهداشت حرفه ای دبير كميته
آقای مجید کاظم پور کارشناس ستاد گسترش عضو كميته
مهندس مجتبی محمدی مسئول امور مالی عضو كميته
مهندس داود سلطانی کارشناس خطر و بلایا عضو كميته
مهندس داریوش مهربانی مسئول سلامت محیط و کار عضو كميته
مهندس اصغر نوروززاده مسئول امور اداری عضو كميته
خانم لیلا غلامی مسئول آموزش سلامت عضو كميته

  • مصوبات جلسه درون بخشی و برون بخشی
  • اقدامات اجرایی دفتر HSE دانشگاه
  • شاخص

مصوبات جلسه درون بخشی روز یک شنبه مورخ 1400/07/18

1- مقرر گردید چک لیست های مربوط به واحد های اداری، آزمایشگاه توسط اعضاء گروه در بازدید های کارشناسی تکمیل و نواقص آن به رویت مدیریت شبکه رسانده شود.

2- مقرر گردید در خصوص اعتبارات جهت انجام معاینات شغلی (طب کار) همکاران توسط امور مالی پیگیری و نسبت به عقد قرارداد با طب کار اقدام شود (با هماهنگی دبیر جلسه).

3- مقرر گردید با هماهنگی واحد آموزش بهداشت نسبت آموزش های لازم در خصوص HSE به همکاران در قسمت ستادی و محیطی اقدام گردد.

اقدامات اجرایی دفتر HSE دانشگاه

مجموعه اقدامات برنامه ریزی شده دفتر HSE دانشگاه برای آن مجموعه تا تاریخ 1400/12/29
اقدام اقدامات اجرایی روش مستند سازی
برگزاری مانور عملیاتی اطفاء حریق و آموزش استفاده از خاموش کننده های دستی مستند سازی به صورت عکس
بررسی سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق و نصب سیستم های هشدار مستند سازی به صورت عکس و صورتجلسه
بررسی بیمه ساختمان مستند سازی به صورت نامه کتبی از امور اداری
بررسی آسانسور های مجموعه تحت پوشش مستند سازی به صورت نصب برچسب و نامه کتبی از امور اداری
بررسی صندلی و میز کارکنان و ارباب رجوع مستند سازی به صورت صورتجلسه کمیته HSE مجموعه
کارت بهداشت نیروهی خدماتی که با مواد غذایی در ارتباط هستند مستند سازی به صورت کپی کارت بهداشت
انجام معاینات دوره ای سلامت شغلی کارکنان واحدهای تحت پوشش  

شاخص

چک لیست آزمایشگاه شهرستان کیار

جواب بازرسنظر دفتر HSEسوالمحل بازرسی
1تعداد کارمندان
نامطلوبرفع نقصفضاي كار به لحاظ ارگونومي به نحوي طراحي شده باشند كه باعث خستگي مفرط افراد در حين كار نگردد.ارگونومی
مطلوبرفع نقصايجاد سيستم اتوماسيون در آزمايشگاه براي جلوگيري از حركات تكراري الزامي است.ارگونومی
مطلوبرفع نقصبراي جلوگيري از عوارض ارگونوميك بايد مواد - امكانات - ابزار آلات و تجهيزات به نحو مناسب در دسترس باشند.ارگونومی
مطلوبرفع نقصابزار آلات معيوب و غير استاندارد نبايد مورد استفاده قرار گيرند.ارگونومی
مطلوبرفع نقصصفحات نمايشگر بايد هم سطح چشم بوده و از نظر درخشندگي قابل تنظيم باشند.ارگونومی
مطلوبرفع نقصاز صندلی هايی كه مطابق اصول ارگونوميك طراحي شده استفاده گردد.ارگونومی
توضیحات بازرس HSE: ارگونومیارگونومی
نامطلوبرفع نقصآیا تاسیسات مورد تائید کارشناس HSE بوده؟ و مورد تائید کارشناسان (معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی) است؟ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصآیا ساختمان بیمه شده است؟ساختمان و انبار آزمايشگاه
مصداق ندارددر صورت وجود آسانسور در ساختمان، توسط کارشناس HSE مجموعه مورد تائید است؟ و برچسب استاندارد در معرض دید قرار دارد؟ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصاتاق ها و محل كار آزمايشگاهي، بايد حداقل 3 متر از كف تا سقف ارتفاع داشته و فضاي مفيد بايد براي هر نفر از 12 متر مكعب كمتر نباشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصدر فضای آزمايشگاه نصب تجهيزات و يا قرار دادن اشياء و محصولات نبايد مزاحمتي براي عبور و مرور كاركنان ايجاد نمايد و در اطراف هر دستگاه بايد فضاي كافي براي انجام آزمايش، نظافت و در صورت لزوم اصلاحات و تعميرات منظور شود.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصكف اتاق ها و قسمت هايي كه محل عبور يا حمل و نقل مواد است بايد صاف و هموار بوده و عاري از حفره و سوراخ، برآمدگي ناشي از پوشش بي تناسب مجاري، پيچ و مهره و لوله، دريچه يا برجستگي و هرگونه مانعي كه ممكن است موجب گير كردن و يا لغزيدن اشخاص شود، باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصكف، ديوار و سقف آزمايشگاه و انبار بايد قابل شست‌و‌شو بوده و در موارد ريخته شدن مايعات بايد كف داراي شيب كافي باشد تا مواد به طرف مجاري فاضلاب هدايت گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصجنس لوله هاي فاضلاب آزمايشگاهي بايد از نوع مقاوم در برابر اسيد ها و بازها باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصديوار اتاق هاي آزمايشگاهي بايد حداقل از كف تا ارتفاع 60/1 متر قابل شست‌و شو بوده و از نفوذ آب و رطوبت جلوگيري كند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصدر احداث ساختمان آزمايشگاه شرايط جوي و اقليمي مد نظر قرار گيرد و از مصالح نسوز و ضد حريق استفاده شود.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصبراي هر اتاق حداقل دو در خروجي تعبيه شود و درها به طرف بيرو ن اتاق باز شده و به طور اتوماتيك بسته گردد، بدون منفذ باشد و در هنگام كار كاركنان قفل نگردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصتهويه محل كار در هر حالت بايد طوري باشد كه كاركنان آزمايشگاه هميشه هواي سالم تنفس نمايند و همواره آلاينده هاي شيميايي به طور موثر به خارج از محيط هدايت شساختمان و انبار آزمايشگاه
مصداق نداردشرايط جوي و نور در انبار و آزمايشگاه بايد متناسب با نوع فعاليت و مواد آن بوده و مجهز به روشنايي اضطراري باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مصداق نداردپلكان، نردبان و نرده‌هاي حفاظتي در ساختمان آزمايشگاه و انبار مي بايست براساس آيين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار احداث گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصدستگاه‌هاي شست‌و‌شوي خودكار اضطراري براي چشم، دست و بدن بايد در دسترس كاركنان قرارگيرد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصدرهاي آزمايشگاه و انبار بايد داراي قفل و كليد مجزا بوده و فقط افراد صلاحيت دار مجاز به ورود باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصدر هر آزمايشگاه و انبار بايد لوازم اعلام و اطفاي حريق سيار و ثابت متناسب با نوع كار نصب گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصلوازم آتش نشاني و كمك هاي اوليه در محل ‌هاي مناسب، مشخص و در دسترس كاركنان نصب گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصكليه آزمايشگاه‌ها بايد داراي وسايل و تجهيزات كافي جهت پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي بوده ودر تمام ساعات شبانه روز، اشخاصي كه از آموزش لازم برخوردار بوده و به طريقه صحيح كاربرد وسايل و تجهيزات مربوطه آشنا مي‌باشند، در آزمايشگاه حضور يابند. ضمناً كاركنان آزمايشگاه نيز بايد آموزش‌هاي لازم اطفاي حريق را ديده باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مصداق ندارددر واحدهايي كه مركز آتش نشاني و اورژانس وجود دارد آزمايشگاه و انبار بايد وسيله ارتباطي مانند يك تلفن اضطراري مستقيم با مركز مزبور را در اختيار داشته باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصنصب يك نقشه يا طرح (Floor Plan) در آزمايشگاه كه به طور واضح و آشكار شامل موارد زير باشد، ضروري است: نقشه فيزيكي اتاق، راهروها و مسيرهاي ورودي و خروجي. ابعاد اتاق ها، محل ورود و خروج‌هاي اضطراري محل تجهيزات و لوازم ايمني و آتش نشاني و جعبه كمك هاي اوليه‌، تلفن اضطراري و ... ، محل تهويه‌، سيستم‌هاي گرمايشي و سرمايشي محل نگهداري مواد شيميايي و خطرناك.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصشبكه هاي تأسيساتي آزمايشگاه شامل آب، گاز، فاضلاب و برق به شكلي طراحي شده باشند كه داراي بالاترين ضريب ايمني باشند. ضمناً نقشه‌هاي تأسيساتي مربوطه در محل مناسبي نگهداري شود.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصسيم كشي برق حتي الامكان ساده و كليه سيم‌هاي برق به طور مناسب عايق و در كانال قرار گرفته و تعقيب مسير آن آسان و داراي نقشه باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصدر كليه آزمايشگاه ها بايد رختكن و سرويس بهداشتي در محل مناسب وجود داشته باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصمحل خوردن و آشاميدن بايد خارج از محيط آزمايشگاه باشد .ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصساختمان آزمايشگاه بايد به صورتي مناسب از فضاي اداري تفكيك شده باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصتجهيزات محافظت از تابش اشعه خورشيد بايد در قسمت خارجي پنجره نصب گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصاگر آزمايشگاه داراي پنجره‌هايي است كه باز مي‌شوند يا داراي ساير منافذ مي‌باشد، بايد براي جلوگيري از نفوذ آب، گردوغبار و ساير عوامل جوي ، مجهز به حفاظي مناسب بوده و لبه پنجره‌ها نيز دراي شيب مناسب باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصكف، ديوار و سقف آزمايشگاه بايد قابل شست‌وشو بوده و الزاماً بدون زاويه و در مقابل مواد شيميايي و ضد عفوني كننده ها مقاوم باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصدرها بايد داراي سطوحي صاف، غير جاذب، قابل شست‌و‌شو و مقاوم در برابر مواد شيميايي باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصميزهاي كار آزمايشگاهي بايد از وسعت مناسب برخوردار بوده و مجهز به شير خلاء ، شيرگاز، شير هوا، شير آب (سرد و گرم)، فاضلاب و پريزبرق ايمن باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصسطوح ميز كار آزمايشگاهي بايد قابل شست‌وشو، يكپارچه و مقاوم به مواد شيميايي و حرارت باشند.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصشست‌وشوي روپوش‌هاي آزمايشگاهي بايد در محل كار انجام گيرد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مصداق نداردآزمايشگاه بيولوژيك بايد مجهز به سيستم شستشوي اتوماتيك دست باشد ونزديك در خروجي آزمايشگاه تعبيه گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مصداق نداردساختمان و طبقات نگهدارنده در انبارهاي مواد شيميايي بايد از مصالح نسوز و مقاوم ساخته شود و انبار جداگانه‌اي به مواد شيميايي قابل اشتعال و انفجار اختصاص يابد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مصداق نداردآزمايشگاه و انبار بايد مجهز به تجهيزات تهويه عمومي و در صورت لزوم تهويه موضعي ضد جرقه باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مصداق نداردانبار آزمايشگاه بايد كمترين در و پنجره را داشته و در صورت لزوم از پنجره با شيشه مات و مقاوم در برابر شكستگي استفاده شود.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مصداق نداردكف انبار بايست صاف و بالاتر از سطح زمين اطراف آن بوده و لغزنده نباشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصانبار و آزمايشگاه بايد ضمن دسترسي آسان، مجزا باشند تا از انتقال خطرات احتمالي به يكديگر جلوگيري به عمل آيد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
مطلوبرفع نقصقفسه بندي و نحوه چيدمان بايد به گونه اي باشد كه فضاي مناسب جهت دسترسي آسان و حمل و نقل ايمن فراهم گردد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصسيستم الكتريكي مي‌بايست ضد جرقه در نظر گرفته شود و حتماً مجهز به سيستم اتصال به زمين باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصمحل استقرار كاركنان انبار بايد در محلي مناسب و مشرف به انبار و مجزا از محوطه انبار باشد.ساختمان و انبار آزمايشگاه
توضیحات بازرس HSE: ساختمان و انبار آزمايشگاهساختمان و انبار آزمايشگاه
نامطلوبرفع نقصهنگام کار با تجهیزات گرما زا و اجسام داغ باید همواره از ابزار و پوشش مناسب و مقاوم در برابر گرما استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصبرای کار طولانی مدت در محیط های سرد باید از پوشش های مناسب و گرم استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصدر کار با تجهیزات سرمازا و اجسام سرد همواره می بایست از دستکش های عایق به منظور حفاظت از دستها و بازوها استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مصداق نداردهنگام کار با نیتروژن مایع همواره از پوشش های حفاظتی از قبیل دستکش ، حفاظ و چکمه مناسب استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مصداق نداردبه منظور پیشگیری از صدمات ناشی از سرما ، درهای ورود و خروج سردخانه ها باید به اهرمهایی که از داخل قابلیت باز شدن دارند مجهز شوند.خطرات فيزيكی
مصداق نداردکلیه تجهیزات سرمازا و سردخانه ها باید به سیستم های هشدار دهنده دستی واتوماتیک مجهز باشند.خطرات فيزيكی
مصداق نداردبه منظور کار در محیط هایی که سرو صدای بالاتر از حد مجاز دارند باید از گوش های مناسب حفاظتی استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مصداق ندارددستگاه هایی که سر و صدای زیادی ایجاد می کنند همواره باید توسط عایق صوتی مناسب مهار گردند.خطرات فيزيكی
نامطلوبتنظیم ، نگهداری و سرویس مستمر دستگاه ها به منظور جلوگیری از تشدید سر و صدا در محیط الزامی است.خطرات فيزيكی
مصداق نداردتجهیزات و لوازمی که به سیستم خلاء متصل هستند برای جلوگیری از پرتاب شدن باید به نحو صحیح مهر گردند.خطرات فيزيكی
مصداق ندارددر آزمایشگاه هایی که با مواد رادیواکتیو کار می کنند رعایت کلیه موازین و مقررات انتشار یافته از سوی سازمان انرژی اتمی ایران ضروری می باشد.خطرات فيزيكی
مصداق نداردکلیه افرادی که به نوعی در معرض تشعشعات زیان آور میباشند باید همواره به وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع اشعه و فیلم بج مجهز گردند.خطرات فيزيكی
مصداق نداردجهت کاهش مواجهه با موارد رادیواکتیو در آزمایشگاه ها باید از تکنیکهای علمی و عملی مناسب استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مصداق نداردانبارداری ، حمل و نقل و دفع ضایعات مواد رادیواکتیو باید ایمن بوده و از بروز هرگونه انتشار جلوگیری گردد.خطرات فيزيكی
مصداق ندارددر محل هایی که از مواد رادیواکتیو استفاده می گرددنصب علائم هشدار دهنده الزامی است.خطرات فيزيكی
مصداق نداردانبارداری ، حمل و نقل و دفع ضایعات موارد رادیواکتیو باید ایمن بوده و از بروز هرگونه انتشار جلوگیری گردد.خطرات فيزيكی
مصداق ندارددر محل هایی که از مواد رادیواکتیو استفاده می گردد نصب علائم هشدار دهنده الزامی است.خطرات فيزيكی
مصداق نداردبه هنگام استفاده از لیزر ، باید از وسایل حفاظتی چشم و پوست متناسب با نوع لیزر و انرژی آن استفاده شود.خطرات فيزيكی
مصداق ندارددسترسی به آزمایشگاه ها مخصوصاً در زمان کار با لیزر باید محدود گردد.خطرات فيزيكی
مصداق ندارددر هنگام کار با لیزر بایستی برای کلیه خطرات الکتریکی ، انفجار ، اتش سوزی ، خطرات ناشی از کار با گازهای فشرده ، مایعات برودتی ، فیوم های سمی و موارد رادیواکتیویته تدابیری اتخاذ گردد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصبازدید از اجزاء مختلف دستگاه ها از جمله میکرو ویو به لحاظ حصول اطمینان از نظر عدم نشتی الزامی است.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصهنگام کار در محیط آزمایشگاه باید حتماً لامپ UV خاموش باشد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصکلیه تجهیزات برقی سیار و ثابت باید به نحو مناسب به سیستم اتصال به زمین مجهز گردند.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصکلیه ادوات و ابزار انتقال برق نظیر کابل ها و اتصالات مربوطه باید سالم و پوشش عایق داشته باشد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصحتی الامکان سعی شود از سیم های رابط برای انتقال برق استفاده نگردد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصتجهیزات معیوب با علائم هشدار دهنده مشخص گردیده و توسط افراد آگاه و متخصص رفع نقص شود.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصدر محیط های مرطوب به جز و وسایل الکتریکی ضد آب استفاده از دیگر وسایل الکتریکی ممنوع می باشد.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصدر محل هایی که احتمال وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار وجود دارد استفاده از ادوات برقی ضد جرقه الزامی است.خطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصکلیه تابلو های برق باید در محل مناسب استقرار یافته و مجهز به کفپوش عایق در پیرامون آن باشد و در مواقع اضطراری فقط توسط افراد ذیصلاح کنترل گردد.خطرات فيزيكی
مصداق ندارددر آتش سوزی های ناشی از برق فقط از دی اکسید کربن (CO2) و یا خاموش کننده های شیمیایی خشک استفاده گرددخطرات فيزيكی
مصداق نداردسیلندرهای گاز اعم از پر یا خالی باید در محل مناسب وبه حالت عموی با استفاده از تسمه ، زنجیر یا بست به طور ایمن مهار گردند.خطرات فيزيكی
مصداق نداردبه هنگام جابجایی سیلندرهای گاز باید رگلاتور از شیر جدا شده و توسط درپوش محافظت گردند.خطرات فيزيكی
مصداق نداردبرای حمل سیلندرهای گاز باید از چرخ دستی های مناسب استفاده گردد.خطرات فيزيكی
مصداق نداردرنگ بدنه سیلندر گاز بایستی بر اساس استاندارد و متناسب با نوع گاز داخلی آن بوده و برچسب شناسایی نوع گاز روی آن نصب گردد.خطرات فيزيكی
توضیحات بازرس HSE: خطرات فيزيكیخطرات فيزيكی
مطلوبرفع نقصكليه مواد شيميایی بايد برچسب های اطلاعاتی لازم را داشته باشند.خطرات شيميایی
نامطلوبرفع نقصاطلاعات ايمني مواد (MSDS) براي كليه مواد شيميايي بايد در دسترس باشد.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصجابجايي و حمل و نقل مواد شيميايي بايد مطابق با دستور العمل ها انجام گيرد.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصاز انباشتن مواد شيميايي مازاد در آزمايشگاه خودداري شود.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصظروف مواد شيميايي بايد در مكان هايي نگهداري گردد كه احتمال برخور افراد با آن ها وجود نداشته باشد.خطرات شيميایی
مطلوبرفع نقصمواد شيميايي بايد دور از منابع حرارت و نور مستقيم خورشيد قرار گيرند.خطرات شيميایی
نامطلوبرفع نقصاز قفسه بندي هاي ضد زنگ و مقاوم به مواد شيميايي با لبه هاي حفاظتي و قدرت تحمل بار كافي با اتصالات مناسب استفاده گردد.خطرات شيميایی
مصداق نداردمواد قابل اشتعال و خورنده بايد در كابينت هاي مخصوص ضد اشتعال و خوردگي و مجهز به سيستم تهويه مناسب و دور از مواد اكسيد كننده نگهداري گردند.خطرات شيميایی
مصداق ندارداسيدهاي اكسيد كننده بايد از اسيدهاي آلي جداگانه نگهداري گردند.خطرات شيميایی
مصداق ندارداسيد ها بايد جدا از قلياها - سيانيدها و سولفيدها نگهداري شوند.خطرات شيميایی
مصداق نداردقلياها بايد در جاي خشك نگهداري گردند.خطرات شيميایی
مصداق نداردمواد واكنش پذير بايد دور از حرارت - ضربه و اصطكاك نگهداري شوند.خطرات شيميایی
مصداق نداردگازهای فشرده اكسيد كننده و غير اكسيد كننده به طور مجزا نگهداري شوند.خطرات شيميایی
مصداق نداردمواد سمي در محل هاي مناسب و با تهويه موضعي نگهداري شوند.خطرات شيميایی
مصداق نداردمواد جامد غير فرار و غير واكنش پذير در كابينت ها يا فقسه هاي باز لبه دار نگهداري گردند.خطرات شيميایی
مصداق نداردمايعات يا مواد خطرناك نبايد در قفسه هايي كه بالاتر از سطح چشم هستند، نگهداري شوند.خطرات شيميایی
نامطلوبرفع نقصجهت برخورد با ريختگي هاي شيميايي بايد دستور العمل خاصي وجود داشته و لوازم و تجهيزات لازم شامل پوشش هاي حفاظتي چشم - پوست و سيستم تنفسي - دستكش مقاوم به مواد شيميايي - ماده جاذب يا خنثي كننده - كيسه پلاستيكي و جاروب و خاك انداز مناسب موجود باشد.خطرات شيميایی
نامطلوبرفع نقصپسماندهاي حلال هاي شيميايي بايد مطابق دستور العمل ها تفكيك و در ظروف مناسب و مقاوم به نشت و داراي برچسب مواد شيميايي جمع آوري شده و دور از حرارت - جرقه - شعله و نور مستقيم خورشيد و در محلي با تهويه مناسب نگهداري گردند.خطرات شيميایی
توضیحات بازرس HSE: خطرات شيمياییخطرات شيميایی
مصداق نداردمحل آزمایشگاه بیولوژیک باید دور از سایر آزمایشگاه ها و فضای اداری باشد.خطرات بیولوژیک
مصداق نداردتردد افراد ذیصلاح به آزمایشگاه های بیولوژیک ممنوع می باشد.خطرات بیولوژیک
مصداق ندارداز علائم هشداردهنده مناسب استفاده گردد.خطرات بیولوژیک
مطلوبرفع نقصدستگاه های ضدعفونی کننده نظیر اتوکلاو باید در نزدیکترین محل دسترسی آزمایشگاه قرار گیرند.خطرات بیولوژیک
مصداق ندارداستفاده از هودهای بیولوژیک برای کنترل عملیاتی که به نحوی ذرات معلق ایجاد می نمایند ضروری بوده وباید به طور مستمر سرویس گردند.خطرات بیولوژیک
مصداق نداردجهت جلوگیری از انتشار وکنترل آلودگی در شرایط اضطراری، برنامه سیستماتیک تدوین شده ودر دسترس باشد.خطرات بیولوژیک
مصداق نداردبرای جلوگیری از انتشار آلودگی درمحیط ، لوله های مکنده که در رابطه با عوامل عفونی مورد استفاده قرار می گیرند باید به فیلترهای مناسب مجهز گردند.خطرات بیولوژیک
مصداق ندارددر فعالیت های بیولوژیک روپوش های آزمایشگاهی باید فقط درمحیط آزمایشگاه مورد استفاده قرار گیرند.خطرات بیولوژیک
توضیحات بازرس HSE: خطرات بیولوژیکخطرات بیولوژیک
مطلوبرفع نقصقبل از استفاده از تجهيزات و دستگاه هاي آزمايشگاهي بايستي افراد در خصوص بهره برداري ايمن و بهينه آموزش لازم را از طريق مراجع ذيصلاح كسب نمايند.ايمنی تجهيزات
نامطلوبرفع نقصنگهداري و سرويس دوره اي براي كليه تجهيزات بايد انجام گيرد.ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصقبل از سرويس و تعمير بايد آلودگي زدايي دقيق از كليه دستگاه ها به عمل آيد.ايمنی تجهيزات
نامطلوبرفع نقصكليه دستگاه ها بايد به صورت دوره اي توسط افراد ذيصلاح كاليبره گردند.ايمنی تجهيزات
نامطلوبرفع نقصكليه تجهيزات گرمازاي آزمايشگاهي بايد مجهز به ترموستات - فيوزهاي پشتيبان - در موارد لزوم درهاي قفل شونده و همچنين عايق حرارتي مناسب باشند.ايمنی تجهيزات
نامطلوبرفع نقصكليه سيستم هاي حرارت زايي كه در روند كاري توليد گاز مي نمايند بايد جهت تخليه گازهاي ايجاد شده مجهز به سيستم تهويه مناسب بوده و يا داخل هود قرار بگيرند.ايمنی تجهيزات
مصداق نداردرفع نقصانواع سانتريفوژها و مخلوط كن ها و ليوفيليزرها به هنگام استفاده از مواد بيولوژيك و حلال هاي آلي بايد زير هود مناسب قرارگيرند.ايمنی تجهيزات
نامطلوبرفع نقصكليه دستگاههاي گرمازا بايد در مكان مقاوم به حرارت و دور از تجهيزات حساس به حرارت قرار گيرند.ايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصقفل ،فشار سنج و دماسنج اتوكلاو بايد روزانه كنترل شود واز قرار دادن مواد شيميايي و آتش زا در آن خودداري گردد.ايمنی تجهيزات
نامطلوبرفع نقصمحل استقرار دستگاه اتوكلاو حتي المقدور توسط اتاقكي از ساير تجهيزات آزمايشگاه مجزا گرددايمنی تجهيزات
مطلوبرفع نقصلوازم شيشه اي بايد قبل از استفاده از نظر وجود شكستگي و ترك مورد بازرسي قرار گيرند لوازم شيشه اي شكسته يا غير قابل استفاده بايد در محفظه اي مجزا و مقاوم جمع آوري شوند.ايمنی تجهيزات
مصداق نداردبر روي دستگاه الكترفورز بايد علائم هشدار دهنده ويژه ولتاژ بالا نصب گردد.ايمنی تجهيزات
مصداق نداردبدنه تانك الكتروفورز بايد فاقد هرگونه شكاف و نشتي باشد.ايمنی تجهيزات
مصداق ندارددر صورت شكستن لوله ها در داخل سانتريفوژ بايد قسمت هاي داخلي دستگاه با روش و ابزار مناسب پاكسازي گردد.ايمنی تجهيزات
مصداق نداردالزاما از لوله هاي در دار در سانتريفوژها استفاده گردد.ايمنی تجهيزات
مصداق نداردهنگام به كاربردن ليوفيليزر استفاده از اتصالات O-Ring وفيلترهاي هوا براي لوله هاي خلاء بايد كنترل گردند تا معيوب نباشند. براي تعويض لوازم شيشه اي دستگاه بايد از قطعات مخصوص خلاء استفاده شود.ايمنی تجهيزات
مصداق نداردانواع سانتريفوژها و مخلوط كن ها و ليوفيليزرها به هنگام استفاده از مواد بيولوژيك و حلال هاي آلي بايد زير هود مناسب قرارگيرند.ايمنی تجهيزات
توضیحات بازرس HSE: ايمنی تجهيزاتايمنی تجهيزات
نامطلوبرفع نقصآیا دستشویی ها به موقع تمیز می شوند؟ (حداقل روزانه دو بار)امکانات بهداشتی
مطلوبرفع نقصآیا مایع صابون، صابون و دستمال کاغذی در دستشویی ها موجود است؟امکانات بهداشتی
نامطلوبرفع نقصآیا در دستشویی ها چراغ های اضطراری در نظر گرفته شده است؟امکانات بهداشتی
مطلوبرفع نقصآیا مایع صابون، صابون و دستمال کاغذی در دستشویی ها وجود دارد؟امکانات بهداشتی
نامطلوبرفع نقصآیا در دستشویی ها چراغ اضطراری در نظر گرفته شده است؟امکانات بهداشتی
نامطلوبرفع نقصآیا محوطه آبدار خانه تمیز می باشد؟امکانات بهداشتی
مطلوبرفع نقصآیا مسئول آبدار خانه به موقع ظروف را مورد شستشو قرار می دهد؟امکانات بهداشتی
مطلوبرفع نقصآیا تمهیداتی برای جلوگیری از شیوع بیماری ها، در نظر گرفته شده است؟امکانات بهداشتی
توضیحات بازرس HSE: امکانات بهداشتیامکانات بهداشتی
مطلوبرفع نقصآیا رفلکتور لامپ ها تمیز است؟مدیریت پسماند
نامطلوبرفع نقصآیا لامپ های سوخته تعویض نشده وجود دارد؟مدیریت پسماند
مصداق نداردآیا محوطه تاریک وجود دارد؟مدیریت پسماند
مطلوبرفع نقصآیا پسماندهای شیمیایی یا دارویی به نحوه صحیح ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ می شوند؟مدیریت پسماند
مطلوبرفع نقصآیا پسماندهای عفونی به نحوه صحیح ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ می شوند؟مدیریت پسماند
مطلوبرفع نقصآیا پسماندهای تیز و برنده به نحوه صحیح ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ می شوند؟مدیریت پسماند
مطلوبرفع نقصآیا پسماندهای خانگی به نحوه صحیح ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ می شوند؟مدیریت پسماند
توضیحات بازرس HSE: مدیریت پسماندمدیریت پسماند
رها سازی در محیطرفع نقصاز کدام گزینه برای دفع فاضلاب استفاده می گردد؟
توضیحات بازرس HSE: سیستم جمع آوری فاضلاب
اتاق فعلی موجود برای آزمایشگاه از نظرذ فضای مفید، شرایط ساختمانی، تهویه، نور دارای شرایط خوبی نیستتوضیحات کلی بازرس

چک لیست ساختمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کیار

جواب بازرسنظر دفتر HSEسوالمحل بازرسی
60تعداد کارمندان
بلهرفع نقصآیا تمیز و قایل خواندن هستند؟تابلو اعلانات و علائم ویژه
بلهرفع نقصآیا مطالب مرتبا تعویض می شوند؟تابلو اعلانات و علائم ویژه
بلهرفع نقصآیا شعار ها، و پوستر ها و پیام های ایمنی و بهداشتی در تابلو نصب می شوند؟تابلو اعلانات و علائم ویژه
خیررفع نقصآیا اشغال و خرده ریز وجود ندارد؟کف اطاق ها
خیررفع نقصکف اطاق لغزنده، روغنی و مرطوب نمی باشد؟کف اطاق ها
بلهرفع نقصآیا پرسنل خدماتی به موقع اطاق ها را تمیز می کنند؟ (کف اطاق را طی می کشند)کف اطاق ها
بلهرفع نقصآیا مسئول ایمنی سازمان کنترل بر نحوه نظارت اتاق ها توسط پرسنل خدماتی دارد؟کف اطاق ها
بلهرفع نقصآیا تمیز و غیر مسدود می باشند؟راهروها و راه پله ها
بلهرفع نقصآیا نظم و نظافت سالن ها به خوبی انجام می گیرد؟راهروها و راه پله ها
خیررفع نقصآیا سطح کف ساختمان صاف و فاقد شرایط خطرناك است که باعث لغزش و یا سقوط کارمندان و ارباب رجوع نگردد؟راهروها و راه پله ها
بلهرفع نقصآیا راه پله ها از روشنایی مناسب برخوردار هستند؟راهروها و راه پله ها
خیررفع نقصآیا راهروها دارای علامت خروج اضطراری می باشند؟راهروها و راه پله ها
بلهرفع نقصآیا پرسنل خدماتی راهروها را تی می کشند و به موقع تمیز می کنند؟راهروها و راه پله ها
خیررفع نقصآیا راه پله ها دارای ترمز پله هستند؟ (بحرانی)راهروها و راه پله ها
خیررفع نقصآیا ساختمان راه های خروج اضطراری دارد؟راهروها و راه پله ها
بلهرفع نقصآیا صندلی های ارباب رجوع مورد تائید کارشناس HSE است؟ (بحرانی)راهروها و راه پله ها
خیررفع نقصآیا حفاظ، حائل و وسایل مانع صدا در محیط کار وجود دارد و از کارایی مناسب برخوردار می باشند؟ساختمان
بلهرفع نقصآیا اسباب و وسایل ایمن می باشند؟ساختمان
بلهرفع نقصآیا صندلی ها دارای طراحی مناسب (ارگونومی) می باشند؟ساختمان
خیررفع نقصآیا میزها و قفسه ها دارای لبه های تیز نمی باشند؟ساختمان
بلهرفع نقصآیا تجمع وسایل و تجهیزات به شکل مناسب می باشند؟ساختمان
خیررفع نقصآیا نردبان ها ایمن می باشند و به خوبی نگهداری شده و جایگاه آنها محکم می باشد؟ساختمان
بلهرفع نقصآیا نمای شیشه ای ساختمان به گونه ای است که در صورت ریزش یا شکستن، معابر عمومی مورد تهدید قرار نگیرد؟ساختمان
بلهرفع نقصآیا فضاسازی لازم جهت تردد معلولین صورت پذیرفته است؟ (رمپ ویژه معلولین، باالبر، آسانسور، ویلچر و ...)ساختمان
مصداق نداردآیا دهانه ها و پرتگاه های موجود در ساختمان که احتمال سقوط اشخاص در آنها وجود دارد حفاظ گذاری شده است؟ساختمان
بلهرفع نقصآیا وسایل اطفای حریق به شکل مداوم کنترل می شود؟ (بحرانی)وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
خیررفع نقصآیا وسایل اطفاء حریق با توجه به نوع حریق احتمالی، مناسب اطفای حریق می باشند؟ (بحرانی)وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
بلهرفع نقصآیا در سازمان سیستم اعلام حریق وجود دارد؟وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
بلهرفع نقصآیا سیستم اعلام حریق کنترل شده و به خوبی کار می کند؟وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
خیررفع نقصآیا وسایل روشنایی اضطراری موجود بوده و متوالیا کنترل می شوند؟ (چراغ قوه، چراغ اضطراری و ...)وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
خیررفع نقصآیا تجهیزات جانبی واکنش در شرایط اضطراری در سازمان وجود دارد؟ (طناب، تبر، دیلم و ....)وسایل نقلیه و تجهیزات اضطراری
بلهرفع نقصآیا ساختمان بیمه شده است؟ (بحرانی)ساختمان
بلهرفع نقصآیا تاسیسات مورد تائید کارشناس HSE بوده؟ و مورد تائید کارشناسان (معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی) است؟ (بحرانی)ساختمان
بلهرفع نقصآیا ساختمان از نظر کاربرد، استقرار وسایل، سرویس ها و لوله کشی مناسب است و استاندارد های مربوط رعایت شده است؟ساختمان
بلهرفع نقصآیا بخش های زیر در ساختمان ایمن می باشند؟ (درهای چرخان، نرده های محافظ راه پله ها، شکاف ها و محل های باز موجود در کف و دیوار، آسانسورها و تجهیزات و وسایل مربوطه، نردبان ها، راه پله ها و پلکان متحرک و ...)ساختمان
بلهرفع نقصآیا ساختمان سیستم اتصال به زمین (ارت) مناسبی دارد؟ساختمان
بلهرفع نقصآیا مقاومت چاه ارت اندازه گیری می شود و آیا از مقاومت مطلوب مطابق با استاندارد برخوردار است؟ساختمان
بلهرفع نقصدر صورت وجود آسانسور در ساختمان، توسط کارشناس HSE مجموعه مورد تائید است؟ و برچسب استاندارد در معرض دید قرار دارد؟ساختمان
بلهرفع نقصآیا ترمز اضطراری و سیستم الکترونیکیدر آسانسورها فعال بوده و به خوبی کار می کند؟ساختمان
بلهرفع نقصآیا آژیر خطر و اعلام شرایط اضطراری در آسانسور به خوبی کار می کند؟ساختمان
بلهرفع نقصآیا سرعت جابجایی هوا مطابق با شرایط استاندارد است؟سیستم جابجایی هوا
بلهرفع نقصآیا سیستم، عاری از منابع آلودگی (آزبست، میکروارگانیسم ها و ذرات فیوم) می باشد؟سیستم جابجایی هوا
خیررفع نقصآیا دما و رطوبت محیط کار مناسب می باشد؟سیستم جابجایی هوا
خیررفع نقصآیا در اتاق ها دماسنج کالیبره بوده و دمای محیط کار را به درستی نشان می دهد؟سیستم جابجایی هوا
خیررفع نقصآیا در اتاق ها سرعت سنج وجود داشته و به خوبی کار می کند؟سیستم جابجایی هوا
مصداق نداردآیا فاکتورهای ذیل در مورد کلیه مواد خطرناک تعین شده است؟مواد خطرناک
مصداق نداردآیا آزمایشات لازم جهت تشخیص ماهیت حقیقی این مواد توسط مراجع ذیصلاح انجام می گیرد؟مواد خطرناک
مصداق نداردآیا نتایج این آزمایشات قابل دسترس تمامی اعضای کمیته ایمنی و بهداشت می باشد؟مواد خطرناک
مصداق نداردآیا مواد جایگزین جهت مصرف درخواست شده است؟مواد خطرناک
مصداق نداردآیا مواد خطرناک به شکل مناسب برچسب گذاری شده است؟مواد خطرناک
بلهرفع نقصآیا دستشویی ها به موقع تمیز می شوند؟ (حداقل روزانه دو بار)امکانات بهداشتی
بلهرفع نقصآیا مایع صابون، صابون و دستمال کاغذی در دستشویی ها موجود است؟امکانات بهداشتی
خیررفع نقصآیا در دستشویی ها آب گرم و سرد وجود دارد؟امکانات بهداشتی
بلهرفع نقصآیا مایع صابون، صابون و دستمال کاغذی در دستشویی ها وجود دارد؟امکانات بهداشتی
خیررفع نقصآیا در دستشویی ها چراغ اضطراری در نظر گرفته شده است؟امکانات بهداشتی
بلهرفع نقصآیا محوطه آبدار خانه تمیز می باشد؟امکانات بهداشتی
بلهرفع نقصآیا مسئول آبدار خانه به موقع ظروف را مورد شستشو قرار می دهد؟امکانات بهداشتی
بلهرفع نقصآیا تمهیداتی برای جلوگیری از شیوع بیماری ها، در نظر گرفته شده است؟امکانات بهداشتی
بلهرفع نقصآیا تشریفات ورود و خروخ به شکلی است که امنیت شخصی کامندان را در شب تامین نماید؟تدابیر ایمنی
بلهرفع نقصآیا تمهیداتی جهت موقع اضطراری نظیر انتقال افراد و تخلیه فوری محل در هنگام آتش سوزی، زلزله و ...وجود دارد؟تدابیر ایمنی
بلهرفع نقصآیا از ورود افراد بیگانه به سازمان خودداری می شود؟ (در صورت ورود به شیوه صحیح با آنها برخورد می شود)تدابیر ایمنی
بلهرفع نقصآیا بعد از پایان وقت اداری و تعطیل شدن سازمان، درب ورودی (اصلی) و درب پارکینگ قفل می شود؟تدابیر ایمنی
بلهرفع نقصآیا رفلکتور لامپ ها تمیز است؟روشنایی
بلهرفع نقصآیا لامپ های سوخته تعویض نشده وجود ندارد؟روشنایی
بلهرفع نقصدر مجموعه، محوطه تاریک وجود ندارد؟روشنایی
بلهرفع نقصآیا مواد به شکل مناسب و ایمن روی هم انبار شده اند؟انبار مواد
بلهرفع نقصآیا در راهروها و محوطه های کاری انبار موانع مزاحم رفت و آمد افراد وجود ندارد؟انبار مواد
بلهرفع نقصآیا تعداد سیم های اتصال به برق مورد تائید کارشناس HSE است؟ (بحرانی)شرایط عمومی
بلهرفع نقصسیم های برق و تلفن در محل های رفت و آمد کارکنان قرار ندارد؟ (بحرانی)شرایط عمومی
بلهرفع نقصآیا دستگاه ها حفاظ مناسب دارند؟شرایط عمومی
بلهرفع نقصآیا سیم های برق دارای پوشش مناسب می باشند؟شرایط عمومی
بلهرفع نقصآیا وسایل دارای قسمت های بیرون زده و تیز نمی باشد؟شرایط عمومی
بلهرفع نقصآیا چیدمان صندلی های محیط کار به خوبی انجام شده است؟شرایط عمومی
بلهرفع نقصآیا وسایل اضافی و غیر ضروری در محدوده فعالیت کارکنان وجود ندارد؟شرایط عمومی
بلهرفع نقصآیا تابلوهای خروج اضطراری در ورودی طبقات نصب شده است؟شرایط عمومی
بلهرفع نقصآیا تابلوی خط مشی در طبقات نصب شده و کارکنان از مفاد آن اطلاع دارند؟شرایط عمومی
خیررفع نقصآیا در داخل ساختمان سیستم پیچینگ (بلند گوی صوتی) وجود دارد؟شرایط عمومی
خیررفع نقصآیا در مواقع بروز شرایط اضطراری می توان از سیستم پیچینگ استفاده نمود؟شرایط عمومی
بلهرفع نقصآیا کارکنان بطور مستمر در محل خود می نشینند و یا در فواصل مشخصی ورزش و نرمش و استراحت می کنند؟شرایط عمومی
خانم دکتر نداصیفی-رئیس شبکه آقای ندافی-معاون شبکه آقای عباس الله یاری- دبیر کمیته HSE آقای داریوش مهربانی- عضو کمیته آقای اصغر نوروززاده و مهندس هاشم حمزه- عضو کمیته آقای مجتبی محمدی- عضو کمیته آقای مجید کاظم پور- عضو کمیته آقای داود سلطانی- عضو کمیته خانم لیلا غلامی- عضو کمیتهاعضاء كميته تخصصي
تهیه دماسنج و رطوبت سنج و سرعت سنج چراغ اضطراری وسیستم پیجینگ اندازه گیری سالیانه چاه ارترفع نقصتوضیحات بازرس

چک لیست مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان کیار

سوالمرکز خدمات جامع سلامت روستایی دورکمرکز شبانه روزی شلمزارمرکز خدمات جامع سلامت شلمزارروستای دزک شهرستان کیارمرکز دزک خانه بهداشت ضمیمهمرکز دزک خانه بهداشت قلعه سلیممرکز دزک خانه بهداشت گشنیزجانمرکز خدمات جامع سلامت دستناخانه بهداشت سلممرکز جامع خدمات سلامت روستایی خراجیخدمات جامع سلامت گهروپایگاه ضمیمه گهروخانه بهداشت جعفر ابادخانه بهداشت حاجی ابادخانه بهداشت قلعه ممکاخانه بهداشت زوردگانمرکز خدمات جامع سلامت ناغانخانه بهداشت دمابخانه بهداشت باجگیراخانه بهداشت جهماپایگاه ضمیمه دستناخانه بهداشت آبشارانخانه بهداشت ضمیمه دورکخانه بهداشت برنجگانروستای دره یاسروستای معدنشهرستان کیار شهر دستنا پایگاه ضمیمهخاه بهداشت ضمیمه روستای خراجیخانه بهداشت روستای تشنیزخانه بهداشت روستای امیر آبادخانه بهداشت روستای قلعه تکمرکزخدمات جامع سلامت سرتشنیزپایگاه بهداشت مرکز سرتشنیزخانه بهداشت موسی آبادمرکز خدمات جامع سلامت جغدانپایگاه بهداشت مرکز جغدانخانه بهداشت روستای چهرازخانه بهداشت روستای حیدرآبادخانه بهداشت روستای چهارطاقمحل بازرسی
تعداد کارمندان1020 نفر171641314211244111118111411112۳4321113191۱۱۱عمومی در کلیه بخش ها
آیا تاسیسات مورد تائید کارشناس HSE بوده؟ و مورد تائید کارشناسان (معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی) است؟ (بحرانی)بلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیرخیرخیرخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
آیا ساختمان بیمه شده است؟ (بحرانی)بلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
در صورت وجود آسانسور در ساختمان، توسط کارشناس HSE مجموعه مورد تائید است؟ و برچسب استاندارد در معرض دید قرار دارد؟ (بحرانی)مصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردبلهبلهمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردعمومی در کلیه بخش ها
آیا صندلی های ارباب رجوع مورد تائید کارشناس HSE است؟ (بحرانی)بلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
کلیه قسمت هاي بخش داراي روشنایی مطلوب و کافی و درخشندگی مناسب می باشد؟بلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
پوسترها یا پیام هاي ایمنی مناسب در قسمت هاي مختلف نصب شده است؟بلهخیرخیربلهبلهبلهبلهخیرخیرخیربلهخیربلهبلهبلهبلهخیربلهبلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیرخیرخیرعمومی در کلیه بخش ها
وسایل سرمایشی و گرمایشی به طور ایمن نصب شده است؟بلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
گرد و غبار و گاز و بخارات مواد شیمیایی در بخش موجود نمی باشد؟مصداق نداردخیرمصداق نداردبلهبلهبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردمصداق نداردبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
وسایل برقی داراي سیستم ارت می باشد؟خیربلهخیربلهبلهبلهبلهخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیربلهخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهعمومی در کلیه بخش ها
کلیه کلیدها و پریزها ایمن و مجهز به سیستم ارت می باشند؟خیربلهبلهبلهبلهبلهبلهخیرخیرخیربلهخیرخیرخیربلهخیرخیر