نگهداری مواد شیمیایی و توضیحات برگه ایمنی

علائم هشدار دهنده، نمادهای شناخته شده ای هستند که برای هشدار دادن به افراد درباره‌ی مواد شيميایی، مکان‌ها، اجسام و سایر چيزهای پرخطر، توسط سازمان های استاندارد دررنگ‌ها، پس زمينه‌ها و کادرهای مختلفی طراحی شده‌اند تا اطلاعات جامع تری از انواع خطرات در اختيار افراد قرار دهند.

برای اینکه بتوانيم در برخورد با مواد خطرناک، به خوبی از برچسب‌های ایمنی الصاق شده بر روی آنها استفاده کنيم باید با مفهوم شکل‌ها و حروف نشان داده شده آشنا شویم.