کتاب سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

انجمن بين المللي توليد كنندگان نفت و گاز (OGP)، انجمني بين المللي متشکل از شركت های نفت و گاز است كه در سال 1947 تأسيس شد. اين انجمن به تمام جنبه های توليد و استخراج نفت و گاز كه مفاهيم بين المللي دارند و به خصوص در ارتباط با مسائل ايمني، بهداشت و حفظ محيط زيست هستند مرتبط مي باشد. اين انجمن خواسته های اعضايش را در آژانس های سازمان ملل، اتحاديه اروپا و ساير طرف های بين المللي بيان مي كند. اين خطوط راهنما برای كمک به توسعه و به كارگيری سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE-MS) در عمليات استخراج و توليد ارائه شده است. اعضای انجمن برای اينکه مطمئن شوند تجربه گروهی شان استفاده شده و اين خطوط راهنما پذيرش عمومي را به دنبال دارد، در اين كار مشاركت كرده اند.