تصویب آئین نامه اجرایی سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE) دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از تصویب آیین نامه HSE خبر داد.

دکتر مهربان صادقی افزود: آیین نامه اجرایی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد در هیات رئیسه محترم دانشگاه تصویب و تائید گردید.
‌آیین نامه فوق مشتمل بر ۱۷ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ طبق بند ۶ صورتجلسه شماره ۶۵۶۹۵/۱۴۰۰/۱۸/پ/د هیات رئیسه محترم دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تصویب و تایید گردیده است. این آئین نامه از تاریخ فوق الذکر لازم الاجرا است.