جلسه HSE در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بن برگزار گردید

دكتر مهربان صادقي معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه افزود: در راستاي استقرار سيستم مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست، كارگاه آموزشي HSE با حضور رياست محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان بن آقاي مهندس فتاح پور و اعضاي كميته تخصصي HSE اين شبكه برگزار شد. در اين جلسه مهندس ياسر جليل پور و مهندس محمد رسول اسدي در خصوص آشنايي با كليات و اهداف، آئين نامه هاي اجراي، برنامه عملياتي، خط مشي HSE، سامانه HSE و پورتال دانشگاهي جهت استقرار HSE-MS مطالب لازم را ارائه نمودند.