گارگاه آموزشی HSE در شبكه بهداشت و درمان شهرستان اردل برگزار گرديد.

دكتر مهربان صادقي معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه افزود: در راستاي استقرار سيستم مديريت سلامت، ايمنی و محيط زيست، كارگاه آموزشي HSE با حضور رياست محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان اردل آقای مهندس رئيسی، اعضاي كميته تخصصي HSE اين شبكه و اعضاي كميته تخصصي HSE بيمارستان امام رضا اردل برگزار شد.

در ابتداي جلسه مهندس رئيسی ار مجموعه فعاليت های انجام شده در اين شبكه، از جمله برگزاری مانور آموزشی، بررسي طب كار پرسنل و بررسي ايمنی ساختمان گزارشی ارائه كردند.

در اين گارگاه آموزشی مهندس ياسر جليل پور و مهندس محمد رسول اسدي در خصوص آشنايی با كليات و اهداف، آئين نامه های اجرای، برنامه عملياتی، خط مشي HSE، سامانه HSE و پورتال دانشگاهی جهت استقرار HSE-MS مطالب لازم را ارائه نمودند.