دستور عمل اجرایی ماده 13

مقدمه:

در راستاي اجراي ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ابلاغ شده مورخ 92/03/13 توسط مقام محترم وزارت، بدین وسیله دستور عمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداري، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی ابلاغ می گردد. معاونت هاي بهداشتی دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکی موظفند در زمینه نظارت بر بهداشت مراکز مذکور و تکمیل چک لیست هاي مربوطه بر اساس این دستور عمل اقدام نمایند.