آیین نامه اجرایی HSE دانشگاه علوم پزشکی

پرداختن به سلامتی انسان ها و رسیدگی به مسایل رفاهی و آسایش و ایمنی و همچنین بکارگیری راهکارهایی در جهت تطبیق وضعیت محیطی با شرایط جسمی و روانی آنها ، امروزه به عنوان یک امتیاز محسوب نگردیده بلکه یک وظیفه را تداعی می نماید و هر اندازه میزان رسیدگی به موضوع سلامت بالاتر باشد تاثیر گذاری بر روند رشد و توسعه جامعه و محیط زیست و متعاقباٌ بر سازمانها بیشتر خواهد بود که با توجه به سابقه موضوع ایمنی در دنیا و قوانین مرتبط با آنها در جوامع پیشرفته، سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) موجب افزایش راندمان و بازده منابع انسانی خواهد بود و رفاه و آسایش و امنیت فکری درمحیط های کاری موجب بهینه شدن وضعیت محیط شده و استفاده کنندگان نیز با آسایش خاطر بهره برداری خواهند نمود . به کار گیری این سیستم سبب جلوگیری از حوادث و کاهش خسارات مالی و صدمات جانی، حفظ منابع و محیط زیست شده و افزایش راندمان را در پی خواهد داشت. این سیستم می تواند با شناسایی ریسک ها و خطرات در سازمان ها پیاده سازی شود. سیستم مدیریت HSE، يك ابزار مديريتي است كه با ايجاد بستر سيستماتيك در راستاي توسعه پايدار، موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب و ارتقا سطح سلامت و ایمنی افراد و صيانت از محيط زيست مي گردد. در همین راستا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد ، به منظور حفظ و ارتقاء ایمنی و سلامت اساتید، کارکنان و دانشجویان و صیانت از محیط زیست، ، اقدام به برقراری نظام سلامت ،ایمنی و محیط زیست (HSE) در محیط های اداری، بهداشتی درمانی، آزمایشگاهی و کارگاهی ، مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه نموده است.