آئين نامه وسايل حفاظت فردي

به منظور تامين وارتقاء سطح ايمني وحفاظت نيروي كار و همچنين صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور و در راستاي پيشرفت تكنولوژي وايمن سازي محيط كارگاه ها و به منظور پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جاني و خسارات مالي،مقررات اين آيين نامه به استناد ماده 85 قانون جمهوري اسلامي ايران تدوين گرديده است.