شبكه بهداشت و درمان شهرستان سامان

اعضاء كميته تخصصي سلامت، ايمني و محيط زيست شبكه بهداشت و درمان شهرستان سامان:

نام و نام خانوادگی پست سازمان سمت در کمیته
دکتر سمیه صحرانشین رئيس شبكه رئيس کمیته
مهندس فریبرز نجفی پور معاونت بهداشتی نائب رئيس
مهندس علی کوهی حبیبی دهکردی کارشناس بهداشت حرفه ای دبير كميته
مهندس برزو فرجی مسئول سلامت محیط و کار  عضو كميته
مهندس علی کوهی حبیبی دهکردی کارشناس خطر و بلایا عضو كميته
خانم فرزانه صحرانشین مسئول آموزش سلامت عضو كميته
آقاي ابراهیم فولادی مسئول امور اداری عضو كميته
آقاي شهریار اردستانی سامانی مسئول امور مالی عضو كميته

  • مصوبات جلسه درون بخشی و برون بخشی
  • اقدامات اجرایی دفتر HSE دانشگاه
  • شاخص

مصوبات جلسه درون بخشی روز شنبه مورخ 1400/12/21

كميته تخصصي HSE شبكه بهداشت و درمان شهرستان سامان در تاريخ 1400/12/21 با حضور رياست شبكه و كليه اعضاء  دردفتر مديريت شبكه برگزار گرديد. در ابتدا يك سناريوي واقعي مرتبط به يكي از حوادث سالهاي قبل دانشگاه علوم پزشكي شهركرد توسط دبيركميته مطرح و توسط اعضاء مورد بررسي تجزيه و تحليل قرار گرفت .سپس چشم انداز واحد ،اهداف كميته و چك ليست هاي مرتبط بررسي شدند و كليه اعضاء در خصوص اهميت كميته و ساير مباحث صحبت نمودند و در پايان مصوباتي با نظر كليه اعضاء به تصويب رسيد

1-در خصوص صدور ابلاغ كارشناسان مركز – مكاتبات مربوطه و ارسال دستورالعمل ها توسط دبير كميته اقدام شود.

2-مركز شبانه روزي و ستاد شبكه بعنوان مراكز پايلوت شهري و مركز خدمات جامع سلامت شوراب صغير بعنوان پايلوت روستايي اجراي برنامه انتخاب شدند.

3- توسط دبير كميته مكاتباتي با مراكز شهري و روستايي تابعه در خصوص بررسي جامع (آزمايشگاه ها –پانسيونها و خوابگاهها) از نظر ايمني مسائل مربوط به HSE انجام و جوابيه درخواست شود.

4-مقرر شد واحد آموزش سلامت در جلسات آموزشي خود با تاكيد بر HSE و همچنين در فضاهاي مجازي مرتبط مطالب آموزشي را لحاظ كند .

5-مقرر گرديد ضمن بررسي كليه نواقص و مشكلات موجود با نظر اعضا اولويت بندي لازم انجام و اقدامات مرتبط صورت پذيرد.

اقدامات اجرایی دفتر HSE دانشگاه

مجموعه اقدامات برنامه ریزی شده دفتر HSE دانشگاه برای آن مجموعه تا تاریخ 1400/12/29
اقدام اقدامات اجرایی روش مستند سازی
برگزاری مانور عملیاتی اطفاء حریق و آموزش استفاده از خاموش کننده های دستی مستند سازی به صورت عکس
بررسی سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق و نصب سیستم های هشدار مستند سازی به صورت عکس و صورتجلسه
بررسی بیمه ساختمان مستند سازی به صورت نامه کتبی از امور اداری
بررسی آسانسور های مجموعه تحت پوشش مستند سازی به صورت نصب برچسب و نامه کتبی از امور اداری
بررسی صندلی و میز کارکنان و ارباب رجوع مستند سازی به صورت صورتجلسه کمیته HSE مجموعه
کارت بهداشت نیروهی خدماتی که با مواد غذایی در ارتباط هستند مستند سازی به صورت کپی کارت بهداشت
انجام معاینات دوره ای سلامت شغلی کارکنان واحدهای تحت پوشش  

شاخص

چک لیست