روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

سازمان بین المللی کار (ILO) از سال 2003 با هدف پیشگیری از حوادث وبیماری های شغلی مراسمی را در این روز که در ایران مصادف با 8 اردیبهشت ماه است برگزار می کند. روز جهانی ایمنی وسلامت شغلی در واقع یک فعالیت سالیانه بین المللی برای نهادینه کردن کار سالم و ایمن در سرتاسر جهان است که در 28 اوریل هر سال این مراسم برگزار می شود. برگزاری این مراسم یک بخش مهم از استراتژی های جهانی سازمان بین المللی کار برای ارتقای ایمنی و سلامت شغلی در همه محیط های کاری است. که باعث ارتقای آگاهی های مردم و همچنین افزایش امنیت و سلامت در محیط کار می شود.

سازمان بین المللی کار ILO از برگزاری این مراسم توسط کلیه دولت ها، سازمان ها و بخش های خصوصی و کارفرمایان وکارخانجات حمایت و پشتیبانی می کند.