دوره HSE ویژه نیروهای خدمات

در راستای اجرای مواد قانونی ۸۵ و ۹۱ قانون کار، مبنی بر اهمیت و الزام آموزش موازین HSE و دستورالعمل های ایمنی و بهداشتی (مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت،درمان آموزش پزشکی) در پیشگیری از حوادث، ضروریست دوره آموزشی توجیهی HSE قبل از ورود به محل کار، برگزار گردد.

شرکت تمام نیرو ها در این دوره ضروری می‌باشد و حضور در این دوره، مجوز ورود به محل کار خواهد بود.

هدف از برپایی این دوره:

افزایش آگاهی و آمادگی نیروهای خدماتی در مواجهه با عوامل زیان آور محیط کار و آشنایی با نکات ایمنی و بهداشت محیط کار و سایر الزامات، ایمن سازی محیط و پیشگیری از حوادث شغلی در محل کار بود.

سرفصل این دوره آموزشی هم شامل:

  1. آشنایی با آئین نامه داخلی
  2. قانون مدیریت پسماندها
  3. راهنمای مواد گندزدا
  4. وسایل حفاظت فردی