آشنایی با آئین نامه داخلی

آیین نامه اجرایی سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد

مقدمه:
پرداختن به سلامتی انسان ها و رسیدگی به مسایل رفاهی و آسایش و ایمنی و همچنین بکارگیری راهکارهایی در جهت تطبیق وضعیت محیطی با شرایط جسمی و روانی آنها ، امروزه به عنوان یک امتیاز محسوب نگردیده بلکه یک وظیفه را تداعی می نماید و هر اندازه میزان رسیدگی به موضوع سلامت بالاتر باشد تاثیر گذاری بر روند رشد و توسعه جامعه و محیط زیست و متعاقباٌ بر سازمانها بیشتر خواهد بود که با توجه به سابقه موضوع ایمنی در دنیا و قوانین مرتبط با آنها در جوامع پیشرفته، سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE) موجب افزایش راندمان و بازده منابع انسانی خواهد بود و رفاه و آسایش و امنیت فکری درمحیط های کاری موجب بهینه شدن وضعیت محیط شده و استفاده کنندگان نیز با آسایش خاطر بهره برداری خواهند نمود . به کار گیری این سیستم سبب جلوگیری از حوادث و کاهش خسارات مالی و صدمات جانی، حفظ منابع و محیط زیست شده و افزایش راندمان را در پی خواهد داشت. این سیستم می تواند با شناسایی ریسک ها و خطرات در سازمان ها پیاده سازی شود. سیستم مدیریت HSE ، يك ابزار مديريتي است كه با ايجاد بستر سيستماتيك در راستاي توسعه پايدار، موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب و ارتقا سطح سلامت و ایمنی افراد و صيانت از محيط زيست مي گردد. در همین راستا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد ، به منظور حفظ و ارتقاء ایمنی و سلامت اساتید، کارکنان و دانشجویان و صیانت از محیط زیست، ، اقدام به برقراری نظام سلامت ،ایمنی و محیط زیست (HSE) در محیط ¬های اداری، بهداشتی درمانی، آزمایشگاهی و کارگاهی ، مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه نموده است.

ماده ۱: اهداف

1-1 هدف کلی

ارتقای ضریب سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه در جهت جلو گیری و پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از انجام فعالیت های مختلف فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی و بیولوژیکی و حفظ سلامت و ایمنی افراد و صیانت از محیط زیست با به کار بستن شیوه های علمی و استانداردهای لازم در سطح ملی و بین المللی در کلیه محیط ¬های اداری، بهداشتی ، درمانی، آزمایشگاهی و کارگاهی ، مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد.

1-2 اهداف اختصاصی

1-2-1 کاهش میزان حوادث ناشی از کار

1-2-2 کاهش مخاطرات زیست محیطی

1-2-3 بالابردن سطح فرهنگ و اطلاعات سلامت ایمنی و محیط زیست

1-2-4 اعمال و اجرای مقررات و استاندارهای سلامت ایمنی و محیط زیست

1-2-5 کاهش موارد ابتلا به بیماری های شغلی

1-2-6 کاهش هزینه های درمانی پرسنل و دانشجویان

1-2-7 شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات بالقوه مرتبط با سلامت، ایمنی و محیط زیست

1-2-8 کاهش بار مالی مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث و بیماریهای شغلی و مخاطرات زیست محیطی

ماده 2: تعاریف

2-1 دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد و کلیه مراکز وابسته به آن اطلاق می شود.

2-2 واحد های محیطی: کلیه معاونت ها، دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها ، شبکه های بهداشت و درمان و بیمارستان ها و کلیه واحد های تابعه اطلاق می شود.

2-3 دفتر HSE دانشگاه: یک واحد سازمانی زیر مجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه بوده و در راستای حفظ و ارتقای سلامت و ایمنی کارکنان و صیانت از محیط زیست در همه واحد های محیطی انجام وظیفه می نماید.

2-4 HSE : منظور سلامت (Health)، ایمنی(Safety) و محیط زیست(Environment) که به اختصار HSE نامیده می شود.

2-5 شورای HSE : شورای سلامت، ایمنی و محیط زیست می باشد که ریاست آن بر عهده رییس دانشگاه می باشد.

2-6 کارگروه اجرایی HSE : کارگروه اجرایی سلامت، ایمنی و محیط زیست می باشد که ریاست آن بر عهده معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه می باشد.

2-7 کمیته HSE : کمیته سلامت، ایمنی و محیط زیست می باشد که ریاست آن بر عهده روسای واحد های محیطی می باشد.

ماده 3: ساختار سازمانی

به منظور اجرایی شدن اهداف ایمنی، سلامت و محیط زیست در دانشگاه، شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست ، کارگروه اجرایی ایمنی، سلامت و محیط زیست و کمیته های تخصصی ایمنی، سلامت و محیط زیست تشکیل شده اند که به اختصار شورا، کارگروه و کمیته نامیده می شوند و در مواد بعدی آیین نامه سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE) به جزییات آنها اشاره خواهد شد.

ماده 4: وظایف شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست

4-1 تدوین خط مشی سلامت ،ایمنی و محیط زیست دانشگاه

4-2 تدوین و تصویب دستور العمل های مرتبط برای بخش های تابعه دانشگاه

4-3 برنامه ریزی و هماهنگی لازم با سازمان ها ملی و بین المللی جهت اخذ گواهینامه های معتبر سلامت، ایمنی و محیط زیست

4-4 تدوین و راه اندازی دوره های آموزشی سلامت، ایمنی و محیط زیست برای گروه های مختلف دانشگاه متناسب با فعالیت ها اجرایی آنها

4-5 صدور گواهینامه دوره های آموزشی

4-6 نظارت بر اجرای آیین نامه های مصوب شورا و نظارت مستمر

4-7 انجام امور مربوط به ارتقای دانشگاه در زمینه های سلامت ،ایمنی و محیط زیست

4-8 تایید گواهینامه صلاحیت HSE پیمانکاران طرف قرارداد با دانشگاه بر اساس الزامات ایمنی پیمانکاران در کلیه حوزه های کاری

4-9 تأیید ساختار فیزیکی ساختمان ها ،آزمایشگاه ها و کارگاه های جدید از نظر رعایت اصول HSE قبل از شروع فعالیت در آن ها

4-10 تأیید و بررسی برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه از لحاظ رعایت دستور العمل ها و الزامات مربوط به دوره های نظام HSE و سنجش توانمندی ورود به آزمایشگاه و کارگاه

4-11 تصویب اعتبارات برای اجرای نظام HSE در دانشگاه

4-12 تعیین فواصل زمانی مناسب جهت بررسی دوره ای سلامت کارکنان شاغل در کلیه واحد های محیطی دانشگاه

ماده 5: ترکیب اعضاء شورای سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه

5-1 رئیس دانشگاه (رئیس شورا)

5-2 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ( نایب رئیس شورا)

5-3 مدیر HSE دانشگاه (دبیر شورا)

5-4 معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه (عضو شورا)

5-5 معاون بهداشتی دانشگاه (عضو شورا)

5-6 معاون اموزشی دانشگاه (عضو شورا)

5-7 معاون درمان دانشگاه (عضو شورا)

5-8 معاون غذا و دارو دانشگاه (عضو شورا)

5-9 معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه (عضو شورا)

5-10 مدیر حراست دانشگاه (عضو شورا)

5-11 مدیر حقوقی دانشگاه (عضو شورا)

ماده 6: وظایف و اختیارات رئیس شورای سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه

6-1 صدور احکام اعضای شورا

6-2 نظارت بر اجرای مصوبات شورا

6-3 عزل و نصب اعضاء شورا

ماده 7: وظایف دبیر شورای سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه

7-1 تهیه برنامه مناسب جهت نظارت و ارزیابی سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE دانشگاه بر طبق استانداردهای مصوب

7-2 هماهنگی با سازمان های محیط زیست، شهرداری، آتش نشانی، استاندارد و …. به منظور ارتقای سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE در دانشگاه وآزمایشگاه ها و کارگاه ها

7-3 پیگیری و اجرای مصوبات شورا وارایه گزارش به رییس و نایب رییس شورا

7-4 تدوین برنامه های مربوط به سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE دانشگاه و ارائه آن به شورا

7-5 مستند سازی کلیه گزارشات و صورتجلسات شورا ،کارگروه و کمیته های تخصصی HSE

7-6 ارسال گزارش عملکرد شورا به رییس و نایب رییس شورا

ماده 8: وظایف کارگروه اجرایی سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه

8-1 تهیه و پیشنهاد دستور العمل های لازم نظام سلامت، ایمنی و محیط زیست به منظور طرح موضوع در شورای سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه

8-2 تدوین برنامه آموزش نیروی انسانی مرتبط با آزمایشگاه ها و کارگاه ها

8-3 تدوین برنامه های مربوط به سلامت، ایمنی و محیط زیست آزمایشگاه ها و کارگاه ها و کلیه واحد های محیطی دانشگاه.

8-4 برنامه ریزی جهت امحاء یا تصفیه پسماندهای آزمایشگاهی

8-5 بررسی و جمع بندی صورتجلسات و گزارشات کمیته های تخصصی جهت طرح شورای سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه

ماده 9: ترکیب اعضاء کارگروه اجرایی سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه

9-1 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه (رئیس کارگروه)

9-2 مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE) دانشگاه ( نایب رئیس کارگروه)

9-3 کارشناس دفتر HSE دانشگاه (دبیر کارگروه)

9-4 رییس دانشکده بهداشت (عضو کارگروه)

9-5 رییس دانشکده پزشکی (عضو کارگروه)

9-6 رییس دانشکده دندانپزشکی (عضو کارگروه)

9-7 رییس دانشکده پیراپزشکی (عضو کارگروه)

9-8 رییس دانشکده پرستاری و مامایی (عضو کارگروه)

9-9 رییس دانشکده پرستاری و مامایی بروجن(عضو کارگروه)

9-10 رییس دانشکده فناوری های نوین (عضو کارگروه)

9-11 مدیر حقوقی دانشگاه (عضو کارگروه)

9-12 مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه(عضو کارگروه)

9-13 مدیر امور مالی دانشگاه(عضو کارگروه)

9-14 مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه(عضو کارگروه)

9-15 رییس آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه(عضو کارگروه)

9-16 مدیر گروه سلامت کار معاونت بهداشتی دانشگاه(عضو کارگروه)

9-17 مدیر گروه سلامت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه(عضو کارگروه)

9-18 مسئول سلامت خطر و بلایا معاونت بهداشتی دانشگاه(عضو کارگروه)

9-19 دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه با نظر معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه به عنوان عضو تخصصی کارگروه

9-19 نمایندگان معاونت های درمان، غذا و دارو، آموزشی و دانشجویی و فرهنگی دانشگاه (عضو کارگروه)

ماده 10: وظایف کمیته های تخصصی سلامت، ایمنی و محیط زیست

10-1 سياست گذاري، برنامه ريزي آموزشي و نظارت بر بهداشت و ايمني آزمايشگاه ها و ساير محيط هاي کاري در واحد هاي محیطی

10-2 نظارت مستقيم بر جمع آوري- انتقال و دفع بهداشتي پسماندهاي خطرناک آزمايشگاهي

10-3 ايجاد هماهنگي درون واحد های محیطی و بيرون از آن براي جلب مشارکت فعال و همکاري عوامل موثر در ارتقاء و اجراي برنامه هاي بهداشت و سالم سازي محيط آزمايشگاه ها و و محیط های کاری

10-4 ايجاد ارتباط و هماهنگي و مشارکت فعال در برنامه ها با ساير واحد هاي بهداشت حرفه اي دانشگاه، مراکز بهداشت و حفاظت محيط زيست منطقه براي همسو نمودن فعاليت هاي سالم سازي واحد های محیطی با برنامه هاي منطقه اي و ملي

10-5 مطالعه، جمع آوري و بررسي و تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نياز جهت سياست گذاري و برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي سالم سازي در واحد های محیطی و انجام مراقبت هاي بهداشت حرفه اي و محيط کار و آزمايشگاه براي دانشجويان و پرسنل

10-6 ايجاد ارتباط با رابطين ايمني در گروه ها/واحدها و برنامه ريزي جهت بازديد و بررسي منظم مطابق با برنامه از قبل تدوين شده از آزمايشگاه ها و واحد هاي مختلف واحد های محیطی جهت اطلاع از وضعيت سلامت و ايمني و اتخاذ تصميمات براي رفع مشکلات موجود

10-7 برنامه ريزي و نظارت در جهت شناسائي، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و ارگونومیکی)به نحوي که سلامت جسمي و رواني -اجتماعي همه افراد اعم از دانشجویان، پرسنل و يا محيط زيست را مورد تهديد قرار دهد

10-8 بررسي، جمع آوري و ثبت صحيح اطلاعات و تجزيه و تحليل حوادث احتمالي که در واحد های محیطی اتفاق مي افتد و اعلام به رییس کمیته سلامت، ایمنی و محیط زیست

10-9 بررسي و ارزیابی عوامل ارگونوميک و ارائه راه حل هاي مناسب جهت انجام صحيح کارها و يا تغييرات لازم در فعاليتهای مورد نظر و ارائه پيشنهادات در خصوص مناسب بودن مواد و ابزار و وسايل مورد استفاده در محيط کار و آزمايشگاه ها
تبصره- در صورتي که دانشکده فاقد دستگاه ها/ متخصصين ذيربط جهت پايش عوامل زيان آور و ارزشيابي باشد هماهنگي هاي لازم جهت فراهم آوردن امکانات مورد نياز از بخش دولتي يا خصوصي جهت انجام اين نوع پايش ها به عمل خواهد آمد

10-10 ارائه راه حل هاي علمي فني و اجرايي مناسب در جهت کاهش مواجهه و تماس دانشجويان و کارکنان با عوامل زيان آور موجود

10-11 برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي ضوابط کمي و کيفي مصوبه توسط کميته

کميته مي تواند از فعاليتهايي در واحدهاي تابعه دانشکده که مغاير بهداشت و ايمني بوده و ايجاد خطرات حاد براي سلامتي افراد و يا محيط زيست مي نمايد ممانعت نموده و پس از دادن تذکرات و اخطارهاي لازم از فعاليت هاي واحدهايي که ضوابط کميته را رعايت ننموده و از آنها تخطي کنند با هماهنگي مديريت دانشکده جلوگيري کند

10-12 برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي جهت سرپرستان آزمايشگاه هاي تحقيقاتي، کارشناسان، دانشجويان و ساير پرسنل به نحوي که علاوه بر ارتقاء سطح آگاهي، موجب تغيير در نگرش باورها و عملکرد رفتارهاي بهداشتي محققين و پرسنل شده تا در اجراي سالم سازي محيط کار مشارکت فعال قرار گیرند

10-13 گردآوري استاندارهاي ايمني محيط کار و تهيه، تدوين و تنظيم وسايل کمک آموزشي اعم از پوستر، پمفلت، مقاله، فيلم، اسلايد جهت آگاه سازی و فرهنگ سازی درگروهاي هدف

10-14 همکاري و مشارکت فعال در برگزاري گردهمائي ها، سمينارها در زمينه بهداشت وايمني و محیط زیست

10-15 ارائه راهکارهای هاي مناسب در جهت رفع نواقص اعلام شده از طرف گروه هاي آموزشي و ساير واحد هاي تابعه

10-16 بررسي فعاليت ها و پروژه هاي تحقيقاتي که امکان خطرزا بودن آن وجود دارد جهت پيشگيري و کنترل هر گونه مواجهه مخاطره آميز افراد با عوامل زيان آور احتمالي و ارئه گزارش لازم به رییس کمیته سلامت، ایمنی و محیط زیست

*طرح هاي تحقيقاتي که در آن از عوامل عفونت زا، حيوانات آزمايشگاهي و يا DNA نوترکيب استفاده مي شود و يا دستکاري ژنتيکي در آن انجام مي گيرد بايد ثبت شده و به تائيد کمیته سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشکده برسند.

10-17 مطرح نمودن سريع هر گونه عامل زيان آور براي سلامتي افراد شاغل در دانشکده و محيط زيست جهت رفع سريع معضل

10-18 نظارت و کنترل فني و مهندسي بر سيستم هاي آب، برق، گاز و اطفاء حريق با هماهنگي تاسيسات

10-19 تهيه دستور العمل هاي بهداشتي لازم براي کار در آزمايشگاه ها، و پيگيري جهت اجراي دقيق آنها و نظارت بر کيفيت آب و نحوه دفع پسماندهاي توليدي با همکاری گروه آموزشی بهداشت محیط

10-20 نظارت بر عملکرد شرکت های خدماتی از نظر رعایت اصول سلامت و ایمنی و محیط زیست

ماده 11: ترکیب اعضاء کمیته تخصصی سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشکده

11-1 رییس دانشکده (رییس کمیته)

11-2 معاون پژوهشی دانشکده(دبیر کمیته)

11-3 معاون اداری مالی دانشکده(عضو کمیته)

11-4 یکی از کارشناسان ازمایشگاه دانشکده(به پیشنهاد معاونت پژوهشی دانشکده و تایید رییس دانشکده)

11-5 یک نفر کارشناس ایمنی دانشکده(به پیشنهاد معاونت پژوهشی دانشکده و تایید رییس دانشکده)

ماده 12: ترکیب اعضاء کمیته تخصصی سلامت، ایمنی و محیط زیست شبکه بهداشت و درمان

12-1 مدیر شبکه(رییس کمیته)

12-2 معاون بهداشتی شبکه(نایب رییس)

12-3 مسئول بهداشت حرفه ای شبکه(دبیر کمیته)

12-4 مسئول بهداشت محیط شبکه(عضو کمیته)

12-5 مسئول سلامت خطر و بلایا شبکه(عضو کمیته)

12-6 مسئول آموزش سلامت شبکه(عضو کمیته)

12-7 مسئول امورمالی شبکه(عضو کمیته)

12-8 مسئول امور اداری شبکه(عضو کمیته)

12-9 مسئول ستاد گسترش شبکه(عضو کمیته)

ماده 13: ترکیب اعضاء کمیته تخصصی سلامت، ایمنی و محیط زیست بیمارستان

13-1 رییس بیمارستان(رییس کمیته)

13-2 مدیر بیمارستان(نایب رییس)

13-3 مسئول بهداشت حرفه ای بیمارستان(دبیر کمیته)

13-4 مسئول بهداشت محیط بیمارستان(عضو کمیته)

13-5 سوپروایزر آموزشی بیمارستان(عضو کمیته)

13-6 مسئول امورمالی بیمارستان (عضو کمیته)

13-7 مسئول امور اداری بیمارستان (عضو کمیته)

ماده 14: نحوه برگزاری جلسات

14-1 جلسات شورا حداکثر هر4 ماه یکبار برگزار می¬شود.

14-2 جلسات کارگروه اجرایی هر 3 ماه یکبار برگزار می شود.

14-3 جلسات کمیته های تخصصی به صورت ماهیانه برگزار می گردد و یک نسخه از صورتجلسه به دبیرخانه شورا ارسال می گردد.

14-4 جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت یافته وکلیه موارد با اکثریت آراء به تصویب می¬رسد.

14-5 جلسات کارگروه اجرایی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت یافته وکلیه موارد با اکثریت آراء به بررسی و جهت تصویب نهایی به شورا ارجاع می شود.

تبصره 1: حسن اجرای به موقع و دقیق مصوبات کمیته های تخصصی بر عهده روسای کمیته های واحد های محیطی می باشد.

تبصره 2: در مواقع ضروری با پیشنهاد دبیر شورا جلسه اضطرای تشکیل خواهد شد.

ماده 15: دوره فعالیت شورای سلامت، ایمنی و محیط زیست

15-1 هر دوره فعالیت شورا 2 سال می باشد.

15-2 عضویت مجدد اعضاء در دوره های بعد بلا مانع است.

15-3 در پایان هر دوره بنا به پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، احکام اعضاء جدید شورا توسط رئیس دانشگاه صادر
می شود.

تبصره 1: در صورت استعفا و یا غیبت غیر موجه هر یک از اعضا شورا در جلسات (به تعداد 3 جلسه تداومی ویا 5 جلسه متناوب) فرد جدید به پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری جایگزین وی خواهد شد.

تبصره 2: ابلاغ اعضای شورای سلامت، ایمنی و محیط زیست توسط رییس دانشگاه صادر می شود.

تبصره 3: ابلاغ اعضای کارگروه اجرایی سلامت، ایمنی و محیط زیست و روسای کمیته تخصصی توسط معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه صادر می گردد.

تبصره 4: ابلاغ اعضای کمیته های تخصصی سلامت، ایمنی و محیط زیست توسط رییس واحد محیطی(رییس کمیته) صادر می گردد.

ماده 16: دبیر خانه شورای سلامت، ایمنی و محیط زیست در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مستقر می شود.

ماده17: مسئولیت نظارت و اجرای این دستورالعمل با رئیس دانشگاه می باشد.

این دستورالعمل اجرایی در 17ماده و 6 تبصره در تاریخ 1400/03/31 طبق بند6 صورتجلسه شماره 65695/1400/18/پ/د هیات رئیسه محترم دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تصویب و تایید گردیده است. این آیین نامه از تاریخ فوق الذکر لازم الاجرا است.