مخاطرات بیمارستان

 

 

اتاق های جراحی
ردیف فعالیت خطر پیامد خطر
1 اتاق‌های جراحی گازهای هوشبری  
2 اتاق‌های جراحی آنتی سپتیک  
3 اتاق‌های جراحی متیل متااکریلات  
4 اتاق‌های جراحی گازهای فشرده  
5 اتاق‌های جراحی گازهای استریل کننده  
6 اتاق‌های جراحی عفونت  
7 اتاق‌های جراحی الکتریسیته  
8 اتاق‌های جراحی ابزار برنده  
9 اتاق‌های جراحی حمل بار