بهداشت حرفه ای و ایمنی در آزمایشگاه ها

كاركردن در آزمایشگاه بسته به ماهيت نمونه‌های مورد آزمايش، مواد به كار رفته در روش آزمايش، و ابزارهای مورد استفاده می‌تواند متضمن خطرات مختلفی باشد. اين خطرات می‌تواند فقط متوجه شخص آزمايش كننده باشد، يا سلامت كاركنان ديگر و يا حتی ساير افراد جامعه را از طريق آلودگی‌هاي زيست محيطي به خطربيندازد. آگاهی و شناخت اين عوامل خطرآفرين و تهديد كننده سلامت، و انديشيدن تمهيدات و شيوه‌های پيشگيری از بروز مخاطرات مقدمه‌ای برای برقراری نظام ايمنی در آزمایشگاه می‌‌باشد.

هدف از برقراری سيستم ايمنی در آزمایشگاه‌ها فراهم ساختن شرايط محيط كار به صورتی است كه همه كاركنان بتوانند تحت آن شرايط با حداكثر ايمنی ممكن به كار خود ادامه دهند و آزمایشگاه و تجهيزات و مواد موجود در آن وضعيت مطلوب خود را داشته و دچار خسارات مختلف نگردند.

PPE به معنی تجهيزات محافظتی شخصی است كه جهت محافظت افراد در محيط كارشان در مقابل جراحت و يا بيماری‌های ناشی از تماس با خطرات شيميايی، تشعشعی، فيزيكی، الكتريكی، مكانيكی طراحی شده است.

دركنار محافظ‌های صورت، عينك‌های ايمن، كلاه و كفش‌های ايمن، اين تجهيزات شامل لوازم ديگري كه حتی يكبار مصرف هستند نيز می‌باشد كه شامل البسه محافظتی مانند پيش‌بند، دستكش، محافظ پا، محافظ سر، كت و يا روپوش‌هايی دارای آستين بلند دارای ضخامت، محافظ گوش، محافظ‌های تنفسی و كمك تنفسی است. در ژانويه سال ۱۹۹۳ به قوانين اجباری كار، تجهيزات ايمنی شخصی نيز اضافه شد. در حقيقت PPE جهت افزايش سطح ايمنی افراد بوده كه براساس وقايع و رويدادهای قبل از آن گرفته است. كليه افراد مشغول به كار بايد از تمامي اين وسايل بر حسب نوع كارشان استفاده كنند.

دانلود ویدیو بهداشت حرفه ای و ایمنی در آزمایشگاه ها