مشاهده مراکز بهداشتی و درمانی

نمایش 1 - 20 از 213

نام شبکهآدرسسالماهوضعیت تاییدنمایش چک لیست
شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردلستان چهارمحال و بختیاری شهرستان اردل روستای سرچاه1401خردادتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردلشهرکرد-اردل-میانکوه روستای شلیل1401خردادتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگانروستای شهرک فجر،مرکز خدمات جامع سلامت شهرک1401فروردینتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگانروستای شهرک فجر،مرکز خدمات جامع سلامت شهرک1401فروردینتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرکردروستای مرغملک1401فروردینتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرکردروستای مرغملک1401فروردینتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجنکردشامی1401خردادتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرکردسودجان1401فروردینتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرکرداشکفتک1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجنبلوار شهدا پایگاه موسی بن جعفر1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجنامام قیس خیابان اصلی1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان بنبارده1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجنسفید دشت1401فروردینتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجنروستای دهنو1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان بنشیخ شبان خیابان اصلی1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان بنیانچشمه خیابان اصلی1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرکرداشکفتک1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرکردگلوگرد مرکز بهداشت1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرکردمرکز بهداشت اورگان1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرکردچهارمجال و بختیاری شهرستان شهرکرد بخش فرخشهر میدان بسیج1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
نام شبکهآدرسسالماهوضعیت تاییدنمایش چک لیست