مشاهده مراکز بهداشتی و درمانی

نمایش 21 - 40 از 213

نام شبکهآدرسسالماهوضعیت تاییدنمایش چک لیست
شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرکردبلوار آزادی1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگانمرکز جامع سلامت منج1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهرنگبازفت مرکز بهداشتی درمانی مورز1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهرنگمرکز خدمات جامع سلامت شهریاری1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهرنگخویه و سرآقاسید، مرکز خدمات جامع سلامت خویه1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهرنگمرکز خدمات جامع سلامت فریدون آباد1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگانلردگان _سرقلعه_خانه بهداشت آبیدک1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگانلردگان_سرقلعه_خانه بهداشت پل بریده1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگانلردگان_سرقلعه_خانه بهداشت سید محمد1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگانلردگان_مرکز سرقلعه_خانه بهداشت چیگو1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگانلردگان_سرقلعه _خانه بهداشت سرقلعه1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگانلردگان. مرکز سرقلعه1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگانلردگان روستای دارجونه1401فروردینتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگانلردگان -روستای برافتاب شهیدان1401فروردینتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگانلرگان -روستای کینک خانه ببهداشت کینک1401فروردینتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگانلرگان -شیرانی -پایگاه شیرانی1401فروردینتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگانشهرستان لردگان -خاردان-مرکز بهداشتی خاردان1401فروردینتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگانلردگان. ناغان_خانه بهداشت دره شور1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگانلردگان. خانه بهداشت ناغان سفلی1401اردیبهشتتایید شدهنمایش جزییات
شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگانروستای انجو میلاس1401فروردینتایید شدهنمایش جزییات
نام شبکهآدرسسالماهوضعیت تاییدنمایش چک لیست