[مشخصات]
نوع بازرسیدوره ای (روتین)
نام و نام خانوادگی بازرسمرضیه شفیع زاده
نام و نام خانوادگی رئیس شبکهداروش مسعودی
نام و نام خانوادگی مسئول مرکز / پایگاه / خانه بهداشتعلیرضا خدیوی
نام شبکهشبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن
آدرسبلوار شهدا پایگاه موسی بن جعفر
سال1401
ماهاردیبهشت
روز31
تعداد کارمندان10
[عمومی در کلیه بخش ها]
آیا تاسیسات مورد تائید کارشناس HSE بوده؟ و مورد تائید کارشناسان (معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی) است؟ (بحرانی)بله
آیا ساختمان بیمه شده است؟ (بحرانی)بله
در صورت وجود آسانسور در ساختمان، توسط کارشناس HSE مجموعه مورد تائید است؟ و برچسب استاندارد در معرض دید قرار دارد؟ (بحرانی)مصداق ندارد
آیا صندلی های ارباب رجوع مورد تائید کارشناس HSE است؟ (بحرانی)بله
کلیه قسمت هاي بخش داراي روشنایی مطلوب و کافی و درخشندگی مناسب می باشد؟بله
پوسترها یا پیام هاي ایمنی مناسب در قسمت هاي مختلف نصب شده است؟بله
وسایل سرمایشی و گرمایشی مطلوب و به طور ایمن نصب شده است؟بله
گردوغبار و گاز و بخارات مواد شیمیایی در بخش موجود نمی باشد؟بله
وسایل برقی داراي سیستم ارت می باشد؟بله
کلیه کلیدها و پریزها ایمن و مجهز به سیستم ارت می باشند؟بله
تجهیزات ایمنی اطفاء حریق به تعداد کافی موجود است؟ (بحرانی)بله
وضعیت بخش از لحاظ سیم کشی برق مطلوب است؟ (فقدان سیم هاي لخت، حذف سیستم هاي موقتی، بسته بودن جعبه کلید برق) (بحرانی)بله
درب خروج اضطراری تعبیه شده است؟ (بحرانی)خیر
اطلاع رسانی کافی از لحاظ خط کشی و نصب تابلو به سمت درب خروج اضطراري انجام گرفته است؟خیر
کپسول اطفاء حریق، سالم و پر داراي تاریخ شارژ معتبر و در محل مناسب و ایمن نصب شده است؟ (بحرانی)بله
آیا کلیه بخش ها به سیستم هشدار حریق مجهز می باشند؟بله
تهویه بخش و کلیه اتاق ها در حد مطلوب و با کارایی مناسب تعبیه شده است؟بله
پنجره اتاق ها داراي حفاظ و توري مناسب و سالم می باشد؟بله
چرخ هاي وسایل چرخدار مثل ویلچر و برانکارد قبل از قرار گرفتن فرد بیمار روي آن قفل می شود؟بله
وسایل حفاظت فردي پرسنل در حد مطلوب بوده و استفاده صحیح از آن انجام می گیرد؟بله
کمدها، قفسه ها، تابلوها و سایر وسایل به طور ایمن و مناسب در جای خود محکم شده است؟خیر
قسمت هاي مختلف بخش اتاق استراحت بیماران از لحاظ وجود سر وصداي مزاحم کنترل شده است؟خیر
کلیه هشدار دهندها اعم از هشدار اعلام حریق، زنگ اعلام بیمار و ..... به تعداد کافی نصب و ازلحاظ سالم بودن مورد بازدید قرار می گیرد؟خیر
تخت ها داراي حفاظ مناسب با ارتقاع کافی و قابل تنظیم هستند؟بله
صندلی هاي پرسنل و اتاق بیماران داراي پشتی مناسب و قابل تنظیم با میز کارشان (از لحاظ رتفاع نشیمنگاه و پشتی صندلی و دسته هاي قابل تنظیم) می باشد همچنین زیر پایی مناسب جهت پرسنل پشت میز کار در نظر گرفته شده است؟بله
چراغ های اضطراري بخش سالم و به طور مرتب بررسی و کنترل می شود؟مصداق ندارد
بررسی و بازدید دوره اي از فشار سنج ها و سایر تجهیزات پزشکی انجام می گیرد؟بله
طرز چینش داروها در قفسه هاي دارو و وسایل مورد نیاز بر اساس اصول ارگونومی انجام شده است؟مصداق ندارد
زیر پایی مناسب جهت تخت هاي بیماران موجود می باشد؟خیر
برانکارها داراي حفاظ مناسب بوده و موقع حمل بیمار مورد استفاده قرار می گیرد؟بله
کف بخش از لحاظ بر آمدگی غیر ایمن بررسی شده است؟بله
بخش داراي ورودي جداگانه جهت پذیرش حالات اوژانسی، مسقف و شیب دار است؟خیر
سیستم زنگ خطر نگهبانی متصل به مرکز، سالم و در دسترس است و داخل اتاق ها سیستم زنگ خطر متصل به مرکز نگهبانی یا جایی که سریعاً جوابگو باشد، موجود است؟خیر
سطل های زباله به تفکیک عفونی و غیر عفونی در بخش موجود است؟بله
در حین حمل بیمار از البسه و پوشش مناسب جهت سرما و گرما استفاده می شود؟بله
مسیرها و قسمت هاي مختلف داخل ساختمان به وسیله نشانه ها و راه هاي مناسب قابل شناسایی اند؟بله
نگهبان در زمان مورد نیاز و در بخش اورژانس فورا در دسترس می باشد؟بله
نگهبان دوره هاي آموزشی امنیتی را گذرانده یا حداقل سال ۲ سابقه کار در این پست را دارد؟بله
توضیحات بازرس HSE: عمومی در کلیه بخش ها

-

[بخش سونوگرافی و تصویر برداری]
آیا بخش سونوگرافی و تصویر برداری در مرکز است؟خیر
[واحد استریلیزاسیون]
آیا واحد استریلیزاسیون در مرکز است؟بله
وسایل و فضاهاي فیزیکی کثیف، تمیز و استریل، به طور کامل جدا هستند؟بله
اتاقی که اتوکلاو / استریل کننده در آن قرار دارد، از محلی که سایر فعالیت هاي بخش در آن انجام می شود مجزا است؟ (بحرانی)بله
تهویه هواي قسمت بسته بندي وسایل و منطقه غیر آلوده به خارج از فضاي بخش صورت می گیرد؟بله
تجهیزات مخصوص براي تمیز کردن، ضد عفونی کردن، خشک کردن، بسته بندي و استریل کردن در دسترس است؟
  • سایر
سایر
امکان شست شوي دست در مکان هاي آلوده، غیرآلوده، مکان استریل سازي و سرویس هاي بهداشتی وجود دارد؟بله
مواد و وسایل بسته بندي کردن در دستگاه اتوکلاو دستی پارچه (یا کاغذ استریل) یک سیستم اعلام خطر نشت گاز وجود دارد؟بله
سیستم تهویه خروجی به شبکه برق اضطراري متصل است؟بله
سطل، جارو و وسایل نظافت مورد استفاده در قسمت گندزدایی و در قسمت پاك جدا از یکدیگر بوده و خاص این بخش هستند؟بله
تمام وسایل استریل شده در سطحی بالاتر از سطح زمین انبار داري می شوند؟بله
قفسه ها و جعبه هاي نگهداري داراي سطوح صاف و بدون خلل هستند که تمیز کردن آنها به سهولت انجام گیرد؟بله
تهیه محلول مایع استریل کننده و مخلوط کردن آنها، در شرایط تهویه مناسب و ایمن صورت می گیرد؟بله
رعایت مسیر عبور یکطرفه از محیط کثیف به محیط تمیز و استریل و نشانه گذاري محیط تمیز و کثیف رعایت می گردد؟بله
دستکش لاستیکی مقاوم در مقابل پاره شدن و دستکش لاتکس یکبار مصرف موجود می باشد؟بله
ماسک صورت بطوري که بینی و دهان را بپوشاند و عینک ایمنی با حافظ کامل صورت و کفش وجود دارد؟بله
وسایل حفاظت فردي استفاده می شود؟بله
در طی هر فعالیت گندزدایی دستکش پوشیده می شود؟بله
توضیحات بازرس HSE: واحد استریلیزاسیون

-

[بهداشت آشپزخانه و مواد غذایی]
آیا واحد تغذیه (آشپزخانه و مواد غذایی) در مرکز است؟بله
تمام پنجره هاي آشپزخانه توري سالم دارند؟مصداق ندارد
انبار / سردخانه اختصاصی براي نگهداري مواد غذایی موجود است و مواد غذایی به طور مناسب و بهداشتی نگهداري می شوند؟مصداق ندارد
تمام مواد و فرآورده هاي غذایی بالاتر از سطح زمین نگهداري می شوند؟بله
توالت، دستشویی و حمام اختصاصی براي کارکنان وجود دارد؟بله
رختکن و جا کفشی براي کارکنان وجود دارد و اتاق غذاخوري براي همه پرسنل مرکز موجود است؟مصداق ندارد
کارکنان امکانات لازم براي انجام وظایف مشخص شده را در اختیار دارند؟بله
در آشپزخانه یک دستشویی جدا براي شستشوي دست ها وجود دارد؟خیر
مواد شوینده جدا از مواد غذایی نگهداري می شود؟بله
تمام پرسنل درگیر با مواد غذایی کارت بهداشت دارند؟بله
توضیحات بازرس HSE: بهداشت آشپزخانه و مواد غذایی

-

[آتش نشانی]
برنامه تعمیر، نگهداري و بازرسی تجهیزات و اعلام آتش سوزي به صورت دوره اي وجود دارد؟ (بحرانی)بله
سیستم مرکزي هشدار دهنده هر هفته کنترل و ثبت می گردد؟بله
چراغ ها، علائم و تابلوهاي خروج اضطراري به طور ماهانه کنترل و ثبت می گردد؟بله
خاموش کننده هاي دستی مناسب (پودري، آبی ، گازي) به تعداد کافی در تمام بخش ها / واحدهاي مرکز موجود است؟بله
خاموش کننده ها همواره شارژ در معرض دید و در ارتفاع و محلی مناسب نصب شده است؟بله
علائم تصویري خروج اضطراري در هر بخش / واحد براي افراد بی سواد وجود دارد؟بله
علائم راهنمایی خروج اضطراري و جعبه هاي آتش نشانی به رنگ فسفري رنگ هستند؟بله
در صورت وجود آسانسور تابلوي عدم استفاده از آسانسور به هنگام آتش سوزي نصب و آسانسور ها مجهز به کلید اضطراري هستند؟بله
در فضاي عمومی مرکز و اتاق بیماران نقشه راهنماي درب هاي خروج اضطراري نصب شده است؟بله
توضیحات بازرس HSE: آتش نشانی

-

[رختشویخانه]
آیا واحد رختشویخانه در مرکز است؟خیر
[واحد تأسیسات]
برنامه زمانبندي براي سرویس کاري دستگاه ها وجود دارد؟ (بحرانی)بله
فضاي زیر بنایی تأسیسات الکتریکی – مکانیکی داراي نور و تهویه کافی است؟بله
مقاوم سازي اجزاي سازه اي و غیر سازه اي صورت گرفته است؟خیر
توضیحات بازرس HSE: واحد تأسیسات

-

[واحد کنترل عفونت]
تمام دستشویی ها مجهز به صابون مایع، دستمال توالت و سطل هاي زباله پدالدار است؟بله
دستکش ها، ماسک ها، حفاظ هاي چشم و سایر تجهیزات حفاظتی، صابون و ضد عفونی کننده ها در دسترس و مورد استفاده قرار می گیرد؟بله
امکانات و تجهیزات مناسب براي انجام وظایف مشخص شده و تأمین ایمنی بیمار در اختیار است؟بله
توضیحات بازرس HSE: واحد کنترل عفونت

-

[ساختمان]
تمام ورودي ها داراي نور کافی و به راختی قابل شناسایی می باشند؟بله
علائم راهنما براي کلیه افراد (بیماران، کارمندان و...) فراهم و در معرض دید همگان است؟بله
در مرکز، انبار هاي لازم به تفکیک کاربري با علائم راهنمایی مشخص وجود دارد؟بله
انبار لوازم کثیف از انبار لوازم تمیز جدا است؟بله
جهت نگهداري مواد قابل اشتغال، یک انبار امن خارج از ساختمان وجود دارد؟خیر
محوطه انبار قابل اشتغال بایک توضیح و تصویرگرافیکی یا علائم راهنما به وضوح مشخص شده است؟بله
در سردخانه فضایی جهت انتظار همراهان متوفی وجود دارد و مسیر خروج جسد دور از راهروهاي اصلی است؟بله
در تمام سطوح و دیوار ها نکات ایمنی رعایت شده است؟بله
نرده پلکان براي تمام راه پله ها وجود دارد؟بله
پله فرار در صورت طبقاتی بودن مرکز پیش بینی شده است؟بله
درهاي توالت از داخل قفل نمی شوند، از هر دو طرف دستگیره داشته و رو به بیرون باز می شوند؟بله
براي هر تخت و سرویس بهداشتی سیستم احضار پرستار وجود دارد؟بله
توالت فرنگی و تسهیلات لازم براي معلولین و افراد ناتوان وجود دارد؟بله
اتاق بیماران از داخل قفل نمی شود؟بله
ژنراتور برق اضطراري براي کل مرکز فراهم است؟ (دستی، اتوماتیک)بله
رعایت اصول ایمنی در ساختمان انجام شود؟بله
وجود سیستم گزارش دهی اتفاقات و حوادث ناخواسته به فرد یا کمیته مسئول مدیریت خطرات در صورت بروز چنین حوادثی وجود دارد؟بله
تشخیص و گزارش اتفاقات تکراري صورت می گیرد؟بله
براي تمام مناطق مرکز به صورت جداگانه و بخش هاي مراقبت سیستم (Earth) اتصال به زمین ویژه و اتاق عمل وجود دارد؟مصداق ندارد
سیستم پایش رایانه اي جهت کنترل فعال بودن سیستم اتصال به زمین وجود دارد؟بله
سیستم اطلاع رسانی (بلندگو / پیجر) در سراسر مرکز در دسترس است و پارازیت ندارد؟بله
یک سیستم جایگزین جهت زمانی که نقص در اطلاع رسانی است وجود دارد؟بله
توضیحات بازرس HSE: ساختمان

-

[اتاق عمل]
آیا اتاق عمل در مرکز است؟خیر
[محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان]
آیا در مرکز مواد ضد سرطان وجود دارد؟خیر
[آزمایشگاه]
آیا در این مرکز آزمایشگاه وجود دارد؟بله
خوردن و آشامیدن و نگهداري مواد غذایی در محیط آزمایشگاه ممنوع می باشد؟بله
مکانی جهت خوردن و آشامیدن کارکنان آزمایشگاه در نظر گرفته شده است؟بله
به منظور پیشگیري از ایجاد الکتریسیته ساکن کف آزمایشگاه از جنسی است که تولید الکتریسیته نکند؟بله
مواد قابل اشتغال در کابینت هاي مخصوص دور از شعله و حرارت که به این منظور تهیه شده نگهداري می شود؟بله
در صورت وجود یخچال و فریزر در آزمایشگاه از لحاظ ایجاد خطر جرقه و آتش سوزي توسط متخصصین زیربط تأیید شده می باشد؟بله
مواد اکسید کننده از قبیل (نمک هاي پرمنگنات، هالوژن ها و برخی اسیدها) دور از حلال ها در مکانی سرد و بدون رطوبت نگهداري می شوند؟ (از قرار دادن مواد زیر کاسه دستشویی خودداري شود)بله
مواد واکنش پذیر با آب در مکانی سرد و خشک نگهداري شود؟بله
شیشه هاي محتوي مواد خورنده در ظرف دیگري از جنس پلاستیک و مشابه آن در مکانی که هواي آن تهویه می شود نگهداري می گردد؟بله
به منظور پیشگیري از واکنش فلزات قلیایی با بخار آب موجود در هوا، این فلزات در روغن هاي معدنی (یا نفت) نگهداري می شوند؟بله
اشتغال زنان باردار در محیط آزمایشگاه با توجه به شرایط محیط کار و نظر پزشک معالج صورت پذیرد؟بله
در صورت اشتغال زن باردار در آزمایشگاه با هماهنگی مسئول آزمایشگاه و استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب و اقدامات پیشگیرانه کار به طور ایمن انجام گیرد؟بله
مقادیر کم محلول هاي آتش گیر در شیشه هایی که درپوش آن از جنسی می باشد و مقادیر زیاد PTFE آن در سیلندرهاي فلزي که یک سوزن مخصوص به دریچه خروجی آن وصل است و به وسیله ک سرنگ کاملا خشک هواي داخل سیلندر با یک گاز بی اثر جایگزین می شود، نگهداري می شوند؟بله
سیلندرهاي گاز آزمایشگاه یا در نگهدارنده فلزي مخصوص در کف آزمایشگاه یا به وسیله زنجیر ایمنی به دیوار ثابت شده است؟ (بحرانی)بله
سیلندر در مسیر تردد عموم قرار نمی گیرد؟ (بحرانی)بله
سیلندرهاي حاوي گازهاي قابل اشتغال در مکانی دور از شعله چراغ (بونزن) و حرارت گذاشته نمی شود؟بله
براي اطمینان از نوع گاز بایستی علاوه بر رنگ سیلندر حتما بر چسب آن مطالعه شود؟بله
شیرهاي خروجی در زمان عدم استفاده بسته می باشد؟بله
توضیحات بازرس HSE: آزمایشگاه

-

[بهداشت و نظافت]
آیا در این مرکز کمیته بهداشت و کنترل عفونت فعالیت دارد؟بله
آیا این مرکز سمبل پاکیزگی و الگوي نظافت و آئینه تمام نماي بهداشت می باشد؟بله
آیا در این مرکز به آیه شریفه "النظافه من الایمان" عمل می گردد؟بله
آیا این مرکز مروج موازین بهداشتی و پیام رسان دستورات سلامتی و مبلغ پاکیزگی، طراوت و نظافت براي مردم می باشد؟بله
آیا کارکنان این مرکز از رفتار بهداشتی و سطح پاکیزگی و نظافت مطلوب و شایسته اي برخوردارند؟بله
آیا آموزش هاي بهداشتی به کارکنان توسط کمیته بهداشت و کنترل عفونت و یا سایر شیوه هاي مؤثر کافی و مستمر است؟بله
آیا برنامه هاي منظم براي واکسیناسیون هاي ضروري پرسنل مرکز اجرا می گردد و در این زمینه در مرکز برنامه اي وجود دارد؟بله
آیا براي پرسنل خدماتی مرکز کارت بهداشتی صادر شده است؟بله
آیا پرسنل آشپزخانه اختصاصا مورد معاینه و آزمایشات لازم دوره اي قرار می گیرند؟بله
آیا فعالیت هاي مرکز با سیاست هاي بهداشتی دانشگاه متبوع و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هماهنگ است؟بله
آیا پرسنل پزشکی و فنی مرکز از وسایل و تجهیزات ایمنی در زمان اقدامات تشخیصی و درمانی استفاده می نمایند؟بله
آیا پرسنل فنی و پزشکی از لباس هاي مناسب و نظیف در زمان کار استفاده می نمایند؟بله
آیا البسه آغشته به مواد دفعی، جداگانه و به طرز بهداشتی جمع آوري، ضد عفونی و شستشو می شوند؟بله
آیا کف کلیه بخش ها سالم، قابل شستشو، غیر قابل نفوذ به آب و بدون ترك خوردگی می باشد؟بله
آیا کلیه دیوارها سالم، فاقد شکستگی و ترك خوردگی، تمیز، روشن و تا ارتفاع 1/8 متر قابل شستشو می باشد؟بله
آیا سقف کلیه قسمت ها سالم، فاقد شکستگی و ترك خوردگی، تمیز و به رنگ روشن مزین شده است؟بله
آیا در اتاق هاي بیش از دو تخته، دستشویی مناسب و بهداشتی با اطراف کاشی کاري شده نصب گردیده است؟بله
آیا کلیه پنجره هاي باز شو اتاق ها به توري سیمی ضد زنگ مجهز میباشند و از ورود حشرات به طور موثر جلوگیري به عمل می آید؟بله
آیا میزان نور طبیعی و مصنوعی اتاق هاي بستري بیماران مناسب می باشد؟بله
آیا کلیه تختخواب هاي بیماران سالم، بهداشتی، رنگ آمیزي شده یا استیل و مناسب می باشند؟بله
آیا کلیه وسائل تخت بیماران واجد شرایط بهداشتی بوده، بطور مرتب تعویض می گردد؟بله
آیا پنجره هاي مشرف به خیابان مجهز به شیشه هاي دو جداره هستند و آسایش بیماران تضمین شده است؟بله
توضیحات بازرس HSE: بهداشت و نظافت

-

[مدیریت پسماند]
ارزیابی از نحوه و تسهیلات دفع بهداشتی زباله هاي بیمارستانی صورت می گیرد؟بله
ارزیابی از شبکه آب مصرفی مرکز از نظر تأمین کلیه نیازهاي بهداشتی و جاري و اضطراري مرکز انجام می شود؟بله
نحوه جمع آوري زباله هاي عفونی و غیر عفونی، جداسازي در مبدا تولید صورت می گیرد؟بله
استفاده از زباله دان هاي سالم، در دار، ضد زنگ، قابل شستشو، با حجم و تعداد مناسب، مجهز به کیسه زباله محکم در اماکن مختلف مرکز وجود دارد؟بله
دفع روزانه زباله به روش بهداشتی، شستشو روزانه زباله دان ها انجام می شود؟بله
دفع زباله هاي عفونی بطور مجزا در کیسه ها و ظروف نگهداري موقت همرنگ و متمایز از سایر کیسه ها و ظروف نگهداري صورت می گیرد؟بله
جمع آوري سرسوزن، تیغ جراحی، اشیاء فلزي و غیرفلزي تیز و سایر اشیاء برنده در ظرف هاي مخصوص و دفع آنها با زباله هاي عفونی انجام می شود؟بله
شرایط محل هاي موقت نگهداري زباله ها (اتاقک در دار ، مسقف، قابل شستشو، با شیب مناسب به طرف کف شوئی ، داراي شیر آب گرم و سرد، تهویه مناسب، غیرقابل نفوذ به حشرات موذي و موش....) وجود دارد؟بله
تجهیزات پرتاب زباله(Shooting) در مراکز بیش از سه طبقه ، با شرایط فنی و بهداشتی وجود دارد؟بله
توضیحات بازرس HSE: مدیریت پسماند

-

آیا در این مرکز موتورخانه وجود دارد؟بله
[موتورخانه]
آیا ژنراتور اضطراري به نحو مناسبی در جاي خود محکم است؟بله
آیا ژنراتور اضطراري روي فنرهاي ضربه گیر و ارتعاش گیر نصب شده است؟بله
آیا دیگ هاي بخار گواهی آزمایش هیدورستاتیک هر سال یکبار را دارد؟بله
آیا لوله اتصال ها، فلنج ها، سوپاپ ها و محکم ... در جاي خود نصب شده اند؟بله
آیا مسیر رفت و آمد مناسب در محل موتورخانه براي خروج اضطراري پیش بینی شده است؟بله
آیا در محیط نصب الکتروموتورها مواد قابل اشتعال، گازها و گرد وغبار قابل انفجار و ضد اشتعال است؟بله
آیا ترانسفورماتورها به نحو مناسبی به کف یا دیواره ثابت شده اند؟بله
آیا تابلوهاي برق موتورخانه، کاملا به دیوار محکم گردیده اند؟بله
آیا لوله هاي آب سرد و گرم، آب داغ برگشتی و لوله هاي فاضلاب در فواصل مطمئن مهار شده اند؟بله
آیا لوله ها در محل اتصال به بویلرها داراي اتصالات قابل انعطاف هستند؟بله
آیا لوله هاي آب گرم، سرد، بخار گاز و گازوئیل داراي رنگ بندي استاندارد هستند؟بله
آیا لوله هاي آب گرم، سرد، بخار، گاز و گازوئیل به نحو مناسبی نشت گیري شده اند؟بله
آیا کابل هاي برق به نحو مطمئن از لوله هاي حاوي گاز، بخار و آب فاصله گرفته اند؟بله
آیا دیواره اتاق موتورخانه داراي گچ با ضخامت استاندارد می باشد؟ (حدود 3 اینچ)بله
آیا فاصله دیگ بخار از سقف و کف زمین در حد استاندارد است؟بله
آیا دیگ هاي بخار در مکان مناسب و به طور ثابت قرار گرفته اند؟ (به طوریکه در مقابل لرزش مقاومت نمایند)بله
آیا لوله ها بدون آز بست هستند؟بله
آیا آبگرمکن به دیوار یا سقف محکم شده اند؟بله
آیا محل قرار گرفتن لوله هاي داخل دیوار، به اندازه کافی فضا براي حرکت ناشی از ارتعاش دارد؟بله
آیا لوله گاز و یا کابل الکتریکی متصل به آبگرمکن ها داراي اتصالات قابل انعطاف می باشند؟بله
آیا پمپ هاي توزیع به خوبی مهارشده اند و یا طوري نصب شده اند که در مقابل ارتعاش مقاومت کنند؟بله
آیا چیلرها به نحو مناسبی مهار شده اند و یا روي پاهاي فنردار و ضد ارتعاش قرار گرفته اند؟بله
آیا دیگ هاي بخار در مسیر ورودي آب داراي دریچه هاي مخصوص هستند که در صورت قطع آب و بالا یا رفتن فشار و یا دما باعث خاموش شدن دیگ بخار شوند؟بله
آیا بر روي هر دیگ بخار لوحه مشخصات آن نصب شده است؟بله
آیا بازرسی و کنترل تجهیزات نصب شده بر روي دیگ بخار (فشارسنج، دماسنج و...) به طور مرتب انجام می گیرد؟بله
آیا Plan فنی موتورخانه موجود می باشد؟بله
آیا وسایل اطفاء حریق مناسب موجود می باشد؟ (از نوع CO2) (بحرانی)بله
آیا چیدمان وسایل مناسب است؟بله
آیا سیستم مجزا (دستی، اتوماتیک) براي قطع به موقع گاز، برق و آب وجود دارد؟بله
در صورت موجود بودن آیا دسترسی مناسبی به آنها وجود دارد؟بله
آیا مسیر مشخصی جهت تخلیه فاضلاب موتورخانه موجود می باشد؟بله
آیا سیستم اعلام حریق مناسب در موتورخانه نصب شده است؟بله
آیا سیستم روشنایی اضطراري وجود دارد؟بله
آیا سیستم ارت موجود است؟بله
آیا محل نگهداري سوخت مناسب است؟بله
آیا دیگ هاي بخار داراي سختیگیري است؟بله
آیا در تابلوي برق، فیوزکش مناسب نصب است؟بله
آیا این تابلو در ارتفاع مناسبی نصب شده است؟بله
آیا در موتورخانه سیم ارتینگ وجود دارد؟بله
آیا سیستم ارتینگ موتورخانه به صورت دوره اي هر سال یکبار تست می گردد؟بله
آیا تابلوهاي موجود در موتورخانه متصل به سیم ارت می باشد؟بله
راه هاي خروج اضطراري و پله ها
آیا در مرکز راه هاي خروج اضطراري وجود دارد؟ (بحرانی)خیر
[ایمنی در مقابل حریق]
آیا سیستم اطفاء حریق مناسب نصب می باشد؟ (بحرانی)*بله
آیا سیستم به طور اثر بخش کار می کند؟بله
آیا همه مواد قابل احتراق و مایعات و گازهاي قابل اشتعال به طور ایمن نگهداري می شوند؟بله
آیا همه هیترها با حفاظ هاي مناسب حفاظت شده و دور از مواد قابل احتراق در محل ثبت گردیده اند؟بله
آیا همه اقلام مربوط به تجهیزات الکتریکی قابل حمل به طور منظم بازرسی شده و به فیوزهایی که به طور صحیح درجه بندي شده اند مجهز شده اند؟بله
آیا سیم کشی تأسیسات الکتریکی به صورت دوره اي توسط یک فرد صلاحیت دار بازرسی می شود؟بله
آیا سیستم هاي روکش دار از جایی گذرانده شده اند که آسیب نبیند؟بله
آیا پوشش و رویه قابل اشتعال تجهیزات در وضعیت خوبی قرار دارند؟بله
آیا محل کار عاري از زباله و مواد زائد قابل احتراق می باشد؟بله
آیا مکان ویژه استعمال دخانیات وجود دارد؟بله
آیا اقدامات مناسب جهت حفاظت در برابر ریسک حریق عمدي صورت گرفته است؟بله
آیا سیستم خودکار کشف و هشدار حریق وجود دارد؟بله
آیا سیستم هشدار حریق در وضعیت کاري خوبی قرار دارد؟بله
آیا به تعداد کافی خاموش کننده هاي مناسب حریق تدارك دیده شده اند؟بله
آیا همه وسایل گرمایشی ایمن هستند؟بله
آیا خاموش کننده هاي قابل حمل حتی بدون ملاحظه علائم مقتضی قابل تشخیص است؟بله
آیا سیستم اطفاء حریق مرکزي وجود دارد؟بله
آیا اطلاعات لازم در خصوص ایستگاه هاي آتش نشانی شهري در مرکز وجود دارد؟بله
آیا سیستم اعلام خطر حریق در همه بخش هاي مربوطه قابل درك و شنیدن می باشد؟بله
آیا کلیه پرسنل آموزش هاي لازم در خصوص نحوه مقابله با حریق و استفاده از کپسول هاي اطفاء حریق را گذرانده اند؟بله
آیا نحوه خروج و تخلیه بیماران بستري به کلیه پرسنل مرتبط آموزش داده شده است؟بله
یا خدمه بخش هاي مختلف در خصوص جمع آوري مواد قابل اشتعال از جمله کاغذ ، کارتن و ... در بخش ها آموزش دیده اند؟بله
آیا کلیه تجهیزات مربوط به اطفاء حریق اعم از کپسول Box Fire در زمان بازدید سالم و قابل استفاده می باشند؟بله
آیا Plan مربوط به سیستم اطفاء حریق مرکزي و همچنین محل هاي نصب کپسول هاي اطفاء حریق و کپسول هاي پرتابل موجود است؟بله
آیا کپسول هاي اطفاء حریق اعم از قابل نصب به دیوار و پرتابل طوري قرار گرفته اند که در مواقع حوادث غیرمترقبه عامل مسدود شدن مسیر نباشند؟بله
آیا تا کنون در این مرکز حریق رخ داده است؟خیر
توضیحات بازرس HSE: ایمنی در مقابل حریق

-

[استرس و مشکلات روانی در محیط کار]
فضاي اتاق و محیط کار به اندازه اي بزرگ است که فرد به راحتی بتواند وظیفه خود را انجام دهد؟بله
فضاي خصوصی در محل کار پرسنل جهت امور شخصی وجود دارد؟بله
جهت کاهش فشار روانی اتاق داراي رطوبت، دماي مناسب و نور کافی می ماند؟بله
افراد از جایگاه خود در کار مورد نظر اطلاعات کافی دارند؟بله
اجبار براي اجراي نوبت کاري اعمال نمی گردد؟بله
روابط صمیمی و خوب بین کارکنان برقرار می باشد؟بله
توضیحات بازرس HSE: استرس و مشکلات روانی در محیط کار

-

توضیحات بازرس

-