[مشخصات]
نوع بازرسیدوره ای (روتین)
نام و نام خانوادگی بازرسآسیه محمدی کهیانی
نام و نام خانوادگی رئیس شبکهدکتر فریبرز جباری فرد
نام و نام خانوادگی مسئول مرکز / پایگاه / خانه بهداشتدکتر حمیده دهقان نیری
نام شبکهشبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان
آدرسروستای شهرک فجر،مرکز خدمات جامع سلامت شهرک
سال1401
ماهفروردین
روز1
تعداد کارمندان15
[عمومی در کلیه بخش ها]
آیا تاسیسات مورد تائید کارشناس HSE بوده؟ و مورد تائید کارشناسان (معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی) است؟ (بحرانی)بله
آیا ساختمان بیمه شده است؟ (بحرانی)بله
در صورت وجود آسانسور در ساختمان، توسط کارشناس HSE مجموعه مورد تائید است؟ و برچسب استاندارد در معرض دید قرار دارد؟ (بحرانی)مصداق ندارد
آیا صندلی های ارباب رجوع مورد تائید کارشناس HSE است؟ (بحرانی)بله
کلیه قسمت هاي بخش داراي روشنایی مطلوب و کافی و درخشندگی مناسب می باشد؟بله
پوسترها یا پیام هاي ایمنی مناسب در قسمت هاي مختلف نصب شده است؟بله
وسایل سرمایشی و گرمایشی مطلوب و به طور ایمن نصب شده است؟بله
گردوغبار و گاز و بخارات مواد شیمیایی در بخش موجود نمی باشد؟بله
وسایل برقی داراي سیستم ارت می باشد؟بله
کلیه کلیدها و پریزها ایمن و مجهز به سیستم ارت می باشند؟بله
تجهیزات ایمنی اطفاء حریق به تعداد کافی موجود است؟ (بحرانی)بله
وضعیت بخش از لحاظ سیم کشی برق مطلوب است؟ (فقدان سیم هاي لخت، حذف سیستم هاي موقتی، بسته بودن جعبه کلید برق) (بحرانی)بله
درب خروج اضطراری تعبیه شده است؟ (بحرانی)بله
اطلاع رسانی کافی از لحاظ خط کشی و نصب تابلو به سمت درب خروج اضطراري انجام گرفته است؟بله
کپسول اطفاء حریق، سالم و پر داراي تاریخ شارژ معتبر و در محل مناسب و ایمن نصب شده است؟ (بحرانی)بله
آیا کلیه بخش ها به سیستم هشدار حریق مجهز می باشند؟بله
تهویه بخش و کلیه اتاق ها در حد مطلوب و با کارایی مناسب تعبیه شده است؟بله
پنجره اتاق ها داراي حفاظ و توري مناسب و سالم می باشد؟بله
چرخ هاي وسایل چرخدار مثل ویلچر و برانکارد قبل از قرار گرفتن فرد بیمار روي آن قفل می شود؟بله
وسایل حفاظت فردي پرسنل در حد مطلوب بوده و استفاده صحیح از آن انجام می گیرد؟بله
کمدها، قفسه ها، تابلوها و سایر وسایل به طور ایمن و مناسب در جای خود محکم شده است؟بله
قسمت هاي مختلف بخش اتاق استراحت بیماران از لحاظ وجود سر وصداي مزاحم کنترل شده است؟بله
کلیه هشدار دهندها اعم از هشدار اعلام حریق، زنگ اعلام بیمار و ..... به تعداد کافی نصب و ازلحاظ سالم بودن مورد بازدید قرار می گیرد؟بله
تخت ها داراي حفاظ مناسب با ارتقاع کافی و قابل تنظیم هستند؟بله
صندلی هاي پرسنل و اتاق بیماران داراي پشتی مناسب و قابل تنظیم با میز کارشان (از لحاظ رتفاع نشیمنگاه و پشتی صندلی و دسته هاي قابل تنظیم) می باشد همچنین زیر پایی مناسب جهت پرسنل پشت میز کار در نظر گرفته شده است؟بله
چراغ های اضطراري بخش سالم و به طور مرتب بررسی و کنترل می شود؟بله
بررسی و بازدید دوره اي از فشار سنج ها و سایر تجهیزات پزشکی انجام می گیرد؟بله
طرز چینش داروها در قفسه هاي دارو و وسایل مورد نیاز بر اساس اصول ارگونومی انجام شده است؟بله
زیر پایی مناسب جهت تخت هاي بیماران موجود می باشد؟مصداق ندارد
برانکارها داراي حفاظ مناسب بوده و موقع حمل بیمار مورد استفاده قرار می گیرد؟بله
کف بخش از لحاظ بر آمدگی غیر ایمن بررسی شده است؟بله
بخش داراي ورودي جداگانه جهت پذیرش حالات اوژانسی، مسقف و شیب دار است؟بله
سیستم زنگ خطر نگهبانی متصل به مرکز، سالم و در دسترس است و داخل اتاق ها سیستم زنگ خطر متصل به مرکز نگهبانی یا جایی که سریعاً جوابگو باشد، موجود است؟مصداق ندارد
سطل های زباله به تفکیک عفونی و غیر عفونی در بخش موجود است؟بله
در حین حمل بیمار از البسه و پوشش مناسب جهت سرما و گرما استفاده می شود؟بله
مسیرها و قسمت هاي مختلف داخل ساختمان به وسیله نشانه ها و راه هاي مناسب قابل شناسایی اند؟بله
نگهبان در زمان مورد نیاز و در بخش اورژانس فورا در دسترس می باشد؟بله
نگهبان دوره هاي آموزشی امنیتی را گذرانده یا حداقل سال ۲ سابقه کار در این پست را دارد؟بله
[بخش سونوگرافی و تصویر برداری]
آیا بخش سونوگرافی و تصویر برداری در مرکز است؟خیر
[واحد استریلیزاسیون]
آیا واحد استریلیزاسیون در مرکز است؟خیر
[بهداشت آشپزخانه و مواد غذایی]
آیا واحد تغذیه (آشپزخانه و مواد غذایی) در مرکز است؟خیر
[آتش نشانی]
برنامه تعمیر، نگهداري و بازرسی تجهیزات و اعلام آتش سوزي به صورت دوره اي وجود دارد؟ (بحرانی)بله
سیستم مرکزي هشدار دهنده هر هفته کنترل و ثبت می گردد؟بله
چراغ ها، علائم و تابلوهاي خروج اضطراري به طور ماهانه کنترل و ثبت می گردد؟بله
خاموش کننده هاي دستی مناسب (پودري، آبی ، گازي) به تعداد کافی در تمام بخش ها / واحدهاي مرکز موجود است؟بله
خاموش کننده ها همواره شارژ در معرض دید و در ارتفاع و محلی مناسب نصب شده است؟بله
علائم تصویري خروج اضطراري در هر بخش / واحد براي افراد بی سواد وجود دارد؟خیر
علائم راهنمایی خروج اضطراري و جعبه هاي آتش نشانی به رنگ فسفري رنگ هستند؟بله
در صورت وجود آسانسور تابلوي عدم استفاده از آسانسور به هنگام آتش سوزي نصب و آسانسور ها مجهز به کلید اضطراري هستند؟مصداق ندارد
در فضاي عمومی مرکز و اتاق بیماران نقشه راهنماي درب هاي خروج اضطراري نصب شده است؟مصداق ندارد
[رختشویخانه]
آیا واحد رختشویخانه در مرکز است؟خیر
[واحد تأسیسات]
برنامه زمانبندي براي سرویس کاري دستگاه ها وجود دارد؟ (بحرانی)بله
فضاي زیر بنایی تأسیسات الکتریکی – مکانیکی داراي نور و تهویه کافی است؟بله
مقاوم سازي اجزاي سازه اي و غیر سازه اي صورت گرفته است؟بله
[واحد کنترل عفونت]
تمام دستشویی ها مجهز به صابون مایع، دستمال توالت و سطل هاي زباله پدالدار است؟بله
دستکش ها، ماسک ها، حفاظ هاي چشم و سایر تجهیزات حفاظتی، صابون و ضد عفونی کننده ها در دسترس و مورد استفاده قرار می گیرد؟بله
امکانات و تجهیزات مناسب براي انجام وظایف مشخص شده و تأمین ایمنی بیمار در اختیار است؟بله
[ساختمان]
تمام ورودي ها داراي نور کافی و به راختی قابل شناسایی می باشند؟بله
علائم راهنما براي کلیه افراد (بیماران، کارمندان و...) فراهم و در معرض دید همگان است؟بله
در مرکز، انبار هاي لازم به تفکیک کاربري با علائم راهنمایی مشخص وجود دارد؟بله
انبار لوازم کثیف از انبار لوازم تمیز جدا است؟بله
جهت نگهداري مواد قابل اشتغال، یک انبار امن خارج از ساختمان وجود دارد؟مصداق ندارد
محوطه انبار قابل اشتغال بایک توضیح و تصویرگرافیکی یا علائم راهنما به وضوح مشخص شده است؟مصداق ندارد
در سردخانه فضایی جهت انتظار همراهان متوفی وجود دارد و مسیر خروج جسد دور از راهروهاي اصلی است؟مصداق ندارد
در تمام سطوح و دیوار ها نکات ایمنی رعایت شده است؟بله
نرده پلکان براي تمام راه پله ها وجود دارد؟بله
پله فرار در صورت طبقاتی بودن مرکز پیش بینی شده است؟مصداق ندارد
درهاي توالت از داخل قفل نمی شوند، از هر دو طرف دستگیره داشته و رو به بیرون باز می شوند؟بله
براي هر تخت و سرویس بهداشتی سیستم احضار پرستار وجود دارد؟مصداق ندارد
توالت فرنگی و تسهیلات لازم براي معلولین و افراد ناتوان وجود دارد؟مصداق ندارد
اتاق بیماران از داخل قفل نمی شود؟بله
ژنراتور برق اضطراري براي کل مرکز فراهم است؟ (دستی، اتوماتیک)خیر
رعایت اصول ایمنی در ساختمان انجام شود؟بله
وجود سیستم گزارش دهی اتفاقات و حوادث ناخواسته به فرد یا کمیته مسئول مدیریت خطرات در صورت بروز چنین حوادثی وجود دارد؟بله
تشخیص و گزارش اتفاقات تکراري صورت می گیرد؟بله
براي تمام مناطق مرکز به صورت جداگانه و بخش هاي مراقبت سیستم (Earth) اتصال به زمین ویژه و اتاق عمل وجود دارد؟مصداق ندارد
سیستم پایش رایانه اي جهت کنترل فعال بودن سیستم اتصال به زمین وجود دارد؟خیر
سیستم اطلاع رسانی (بلندگو / پیجر) در سراسر مرکز در دسترس است و پارازیت ندارد؟مصداق ندارد
یک سیستم جایگزین جهت زمانی که نقص در اطلاع رسانی است وجود دارد؟بله
[اتاق عمل]
آیا اتاق عمل در مرکز است؟خیر
[محافظت در برابر تماس با مواد ضد سرطان]
آیا در مرکز مواد ضد سرطان وجود دارد؟خیر
[آزمایشگاه]
آیا در این مرکز آزمایشگاه وجود دارد؟خیر
[بهداشت و نظافت]
آیا در این مرکز کمیته بهداشت و کنترل عفونت فعالیت دارد؟مصداق ندارد
آیا این مرکز سمبل پاکیزگی و الگوي نظافت و آئینه تمام نماي بهداشت می باشد؟بله
آیا در این مرکز به آیه شریفه "النظافه من الایمان" عمل می گردد؟بله
آیا این مرکز مروج موازین بهداشتی و پیام رسان دستورات سلامتی و مبلغ پاکیزگی، طراوت و نظافت براي مردم می باشد؟بله
آیا کارکنان این مرکز از رفتار بهداشتی و سطح پاکیزگی و نظافت مطلوب و شایسته اي برخوردارند؟بله
آیا آموزش هاي بهداشتی به کارکنان توسط کمیته بهداشت و کنترل عفونت و یا سایر شیوه هاي مؤثر کافی و مستمر است؟بله
آیا برنامه هاي منظم براي واکسیناسیون هاي ضروري پرسنل مرکز اجرا می گردد و در این زمینه در مرکز برنامه اي وجود دارد؟بله
آیا براي پرسنل خدماتی مرکز کارت بهداشتی صادر شده است؟مصداق ندارد
آیا پرسنل آشپزخانه اختصاصا مورد معاینه و آزمایشات لازم دوره اي قرار می گیرند؟مصداق ندارد
آیا فعالیت هاي مرکز با سیاست هاي بهداشتی دانشگاه متبوع و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هماهنگ است؟بله
آیا پرسنل پزشکی و فنی مرکز از وسایل و تجهیزات ایمنی در زمان اقدامات تشخیصی و درمانی استفاده می نمایند؟بله
آیا پرسنل فنی و پزشکی از لباس هاي مناسب و نظیف در زمان کار استفاده می نمایند؟بله
آیا البسه آغشته به مواد دفعی، جداگانه و به طرز بهداشتی جمع آوري، ضد عفونی و شستشو می شوند؟بله
آیا کف کلیه بخش ها سالم، قابل شستشو، غیر قابل نفوذ به آب و بدون ترك خوردگی می باشد؟بله
آیا کلیه دیوارها سالم، فاقد شکستگی و ترك خوردگی، تمیز، روشن و تا ارتفاع 1/8 متر قابل شستشو می باشد؟بله
آیا سقف کلیه قسمت ها سالم، فاقد شکستگی و ترك خوردگی، تمیز و به رنگ روشن مزین شده است؟بله
آیا در اتاق هاي بیش از دو تخته، دستشویی مناسب و بهداشتی با اطراف کاشی کاري شده نصب گردیده است؟مصداق ندارد
آیا کلیه پنجره هاي باز شو اتاق ها به توري سیمی ضد زنگ مجهز میباشند و از ورود حشرات به طور موثر جلوگیري به عمل می آید؟بله
آیا میزان نور طبیعی و مصنوعی اتاق هاي بستري بیماران مناسب می باشد؟بله
آیا کلیه تختخواب هاي بیماران سالم، بهداشتی، رنگ آمیزي شده یا استیل و مناسب می باشند؟بله
آیا کلیه وسائل تخت بیماران واجد شرایط بهداشتی بوده، بطور مرتب تعویض می گردد؟بله
آیا پنجره هاي مشرف به خیابان مجهز به شیشه هاي دو جداره هستند و آسایش بیماران تضمین شده است؟بله
[مدیریت پسماند]
ارزیابی از نحوه و تسهیلات دفع بهداشتی زباله هاي بیمارستانی صورت می گیرد؟بله
ارزیابی از شبکه آب مصرفی مرکز از نظر تأمین کلیه نیازهاي بهداشتی و جاري و اضطراري مرکز انجام می شود؟بله
نحوه جمع آوري زباله هاي عفونی و غیر عفونی، جداسازي در مبدا تولید صورت می گیرد؟بله
استفاده از زباله دان هاي سالم، در دار، ضد زنگ، قابل شستشو، با حجم و تعداد مناسب، مجهز به کیسه زباله محکم در اماکن مختلف مرکز وجود دارد؟بله
دفع روزانه زباله به روش بهداشتی، شستشو روزانه زباله دان ها انجام می شود؟بله
دفع زباله هاي عفونی بطور مجزا در کیسه ها و ظروف نگهداري موقت همرنگ و متمایز از سایر کیسه ها و ظروف نگهداري صورت می گیرد؟بله
جمع آوري سرسوزن، تیغ جراحی، اشیاء فلزي و غیرفلزي تیز و سایر اشیاء برنده در ظرف هاي مخصوص و دفع آنها با زباله هاي عفونی انجام می شود؟بله
شرایط محل هاي موقت نگهداري زباله ها (اتاقک در دار ، مسقف، قابل شستشو، با شیب مناسب به طرف کف شوئی ، داراي شیر آب گرم و سرد، تهویه مناسب، غیرقابل نفوذ به حشرات موذي و موش....) وجود دارد؟بله
تجهیزات پرتاب زباله(Shooting) در مراکز بیش از سه طبقه ، با شرایط فنی و بهداشتی وجود دارد؟بله
آیا در این مرکز موتورخانه وجود دارد؟خیر
[موتورخانه]
راه هاي خروج اضطراري و پله ها
آیا در مرکز راه هاي خروج اضطراري وجود دارد؟ (بحرانی)بله
آیا هر طبقه از ساختمان داراي نقشه (Plan) از راه هاي خروج اضطراري می باشد؟بله
آیا علائم خروج اضطراري در تمام مسیرهاي خروج، راهروها، پلکان ها نصب شده است؟خیر
آیا افراد آموزش هاي لازم در خصوص خروج اضطراري به وسیله تمرین هاي مورد نظر را دیده اند؟بله
آیا پلکان هاي ساختمان هاي چند طبقه و نورگیر هاي آن از مواد مقاوم در مقابل آتش ساخته شده اند؟بله
آیا درب هاي خروج اضطراري در جهت خروج از ساختمان باز می شود؟بله
آیا خروجی ها در فواصل مشخص و در طرفین ساختمان ایجاد شده است؟بله
آیا تمام خروجی هاي با علامت خروج علامت گذاري و به وسیله منبع نورانی مطمئن روشن می شوند؟بله
آیا تمام مسیرها به سمت خروجی به وسیله علائم قابل رؤیت علامت گذاري شده اند؟بله
آیا تمامی درب ها، راه هاي عبور و پلکان ها که راه هاي خروج اضطراري نبوده ولیکن ممکن است به عنوان راه خروج اشتباه گرفته شوند به طور مناسب علامتگذاري شده است؟بله
آیا خروجی هاي کافی وجود دارد تا فرار مناسب را در موقعیت هاي اضطراري ایجاد نماید؟ (با توجه به تعداد افراد موجود در ساختمان)بله
آیا تمامی خروجی ها در تمامی اوقات خالی از موانع می باشند؟بله
آیا تعداد خروجی ها از هر طبقه ساختمان و تعداد خروجی ها از ساختمان با توجه به ظرفیت ساختمان مناسب است؟بله
آیا Ramp که به عنوان قسمتی از راه خروج ساختمان است داراي شیب مناسب است؟بله
آیا درب هایی که به منظور خروج طراحی شده مشخص و مستقیما در دسترس هستند؟بله
آیا پنجره هایی که ممکن است به جاي درب هاي خروج اشتباه گرفته می شوند به وسیله موانع غیر قابل دسترسی مسدود شده اند؟بله
آیا درب هاي خروج اضطراري در جهت خروج بدون استفاده از کلید یا هرگونه کوشش باز می شوند؟بله
آیا در جاییکه درب هاي خروجی مستقیما در مسیر خیابان، کوچه یا مناطق دیگر که وسایل نقلیه عبور می کند باز می شود، علائم هشداردهنده و محافظت کننده کافی تهیه شده تا افراد را از صدمات در مسیر راه حفظ نماید؟بله
آیا پلکان خروج اضطراري به شکل مارپیچ یا پیچ و خمدار ساخته شده است؟بله
آیا از نرده در کنار پلکان استفاده شده است؟بله
آیا جنس نرده ها از مصالح سالم ، مقاوم ، بدون عیب و فاقد قسمت هاي تیزوبرنده ساخته شده است؟بله
[ایمنی در مقابل حریق]
آیا سیستم اطفاء حریق مناسب نصب می باشد؟ (بحرانی)*بله
آیا سیستم به طور اثر بخش کار می کند؟بله
آیا همه مواد قابل احتراق و مایعات و گازهاي قابل اشتعال به طور ایمن نگهداري می شوند؟بله
آیا همه هیترها با حفاظ هاي مناسب حفاظت شده و دور از مواد قابل احتراق در محل ثبت گردیده اند؟بله
آیا همه اقلام مربوط به تجهیزات الکتریکی قابل حمل به طور منظم بازرسی شده و به فیوزهایی که به طور صحیح درجه بندي شده اند مجهز شده اند؟بله
آیا سیم کشی تأسیسات الکتریکی به صورت دوره اي توسط یک فرد صلاحیت دار بازرسی می شود؟بله
آیا سیستم هاي روکش دار از جایی گذرانده شده اند که آسیب نبیند؟بله
آیا پوشش و رویه قابل اشتعال تجهیزات در وضعیت خوبی قرار دارند؟بله
آیا محل کار عاري از زباله و مواد زائد قابل احتراق می باشد؟بله
آیا مکان ویژه استعمال دخانیات وجود دارد؟بله
آیا اقدامات مناسب جهت حفاظت در برابر ریسک حریق عمدي صورت گرفته است؟بله
آیا سیستم خودکار کشف و هشدار حریق وجود دارد؟بله
آیا سیستم هشدار حریق در وضعیت کاري خوبی قرار دارد؟بله
آیا به تعداد کافی خاموش کننده هاي مناسب حریق تدارك دیده شده اند؟بله
آیا همه وسایل گرمایشی ایمن هستند؟بله
آیا خاموش کننده هاي قابل حمل حتی بدون ملاحظه علائم مقتضی قابل تشخیص است؟بله
آیا سیستم اطفاء حریق مرکزي وجود دارد؟بله
آیا اطلاعات لازم در خصوص ایستگاه هاي آتش نشانی شهري در مرکز وجود دارد؟بله
آیا سیستم اعلام خطر حریق در همه بخش هاي مربوطه قابل درك و شنیدن می باشد؟بله
آیا کلیه پرسنل آموزش هاي لازم در خصوص نحوه مقابله با حریق و استفاده از کپسول هاي اطفاء حریق را گذرانده اند؟بله
آیا نحوه خروج و تخلیه بیماران بستري به کلیه پرسنل مرتبط آموزش داده شده است؟بله
یا خدمه بخش هاي مختلف در خصوص جمع آوري مواد قابل اشتعال از جمله کاغذ ، کارتن و ... در بخش ها آموزش دیده اند؟بله
آیا کلیه تجهیزات مربوط به اطفاء حریق اعم از کپسول Box Fire در زمان بازدید سالم و قابل استفاده می باشند؟بله
آیا Plan مربوط به سیستم اطفاء حریق مرکزي و همچنین محل هاي نصب کپسول هاي اطفاء حریق و کپسول هاي پرتابل موجود است؟بله
آیا کپسول هاي اطفاء حریق اعم از قابل نصب به دیوار و پرتابل طوري قرار گرفته اند که در مواقع حوادث غیرمترقبه عامل مسدود شدن مسیر نباشند؟بله
آیا تا کنون در این مرکز حریق رخ داده است؟بله
[استرس و مشکلات روانی در محیط کار]
فضاي اتاق و محیط کار به اندازه اي بزرگ است که فرد به راحتی بتواند وظیفه خود را انجام دهد؟بله
فضاي خصوصی در محل کار پرسنل جهت امور شخصی وجود دارد؟بله
جهت کاهش فشار روانی اتاق داراي رطوبت، دماي مناسب و نور کافی می ماند؟بله
افراد از جایگاه خود در کار مورد نظر اطلاعات کافی دارند؟بله
اجبار براي اجراي نوبت کاري اعمال نمی گردد؟بله
روابط صمیمی و خوب بین کارکنان برقرار می باشد؟بله
توضیحات بازرس

مشکلات ایمنی:دیوار حیاط درمانگاه دارای ارتفاع مناسب نمی باشد.