گزارش وضعیت مخاطرات

شهرستاننام و نام خانوادگی ارزیاب:شماره گزارش:سال (شروع مخاطره)ماه (شروع مخاطره)روز (شروع مخاطره)روز (ارسال گزارش)نوع مخاطرهشدت حادثهنمایش چک لیست
فلارداصغر سعيدي (فلارد)پایان مخاطره1402اسفند291سیلمتوسطنمایش جزییات
خانمیرزابهمن جلیل (خانمیرزا)پایان مخاطره1402اسفند291سیلمتوسطنمایش جزییات
اردلفاطمه احمدی (اردل)پایان مخاطره1402اسفند291سیلبالانمایش جزییات
لردگانمريم جليل طهماسبي (لردگان)پایان مخاطره1402اسفند291سیلبالانمایش جزییات
کوهرنگجواد ظاهری(کوهرنگ)پایان مخاطره1402اسفند291سیلبالانمایش جزییات
سامانعلی کوهی حبیبی (سامان)پایان مخاطره1402اسفند291سیلمتوسطنمایش جزییات
کیارداوود سلطانی (کیار)پایان مخاطره1402اسفند291سیلمتوسطنمایش جزییات
بروجناحسان نادری (بروجن)پایان مخاطره1402اسفند291سیلمتوسطنمایش جزییات
شهرکردقاسم اسلامی (شهرکرد)پایان مخاطره1402اسفند2929سیلمتوسطنمایش جزییات
بنسعادت امیدی (بن)پایان مخاطره1402اسفند291سیلبالانمایش جزییات
شهرستاننام و نام خانوادگی ارزیاب:شماره گزارش:سال (شروع مخاطره)ماه (شروع مخاطره)روز (شروع مخاطره)روز (ارسال گزارش)نوع مخاطرهشدت حادثهنمایش چک لیست