گزارش وضعیت مخاطرات

شهرستاننام و نام خانوادگی ارزیاب:شماره گزارش:سال (شروع مخاطره)ماه (شروع مخاطره)روز (شروع مخاطره)روز (ارسال گزارش)نوع مخاطرهشدت حادثهنمایش چک لیست
شهرکردمحمد رسول اسدی (معاونت بهداشتی)شماره دو1401بهمن1515حوادث شیمیاییکمنمایش جزییات
شهرکردمحمد رسول اسدی (معاونت بهداشتی)شماره یک1401بهمن1515حوادث شیمیاییکمنمایش جزییات
کوهرنگجواد ظاهری(کوهرنگ)پایان مخاطره1401بهمن2329بارش برف؛ کولاک و بورانبالانمایش جزییات
فارسانوحید محمدی (فارسان)پایان مخاطره1401بهمن2329بارش برف؛ کولاک و بورانمتوسطنمایش جزییات
سامانعلی کوهی حبیبی (سامان)پایان مخاطره1401بهمن2329بارش برف؛ کولاک و بورانمتوسطنمایش جزییات
کیارداوود سلطانی (کیار)پایان مخاطره1401بهمن2329بارش برف؛ کولاک و بورانمتوسطنمایش جزییات
بنمحمد پایاب (بن)پایان مخاطره1401بهمن2329بارش برف؛ کولاک و بورانمتوسطنمایش جزییات
شهرکردشهلا مرادیان فرد (شهرکرد)پایان مخاطره1401بهمن2329بارش برف؛ کولاک و بورانمتوسطنمایش جزییات
لردگانرحیم محمودی (لردگان)پایان مخاطره1401بهمن2329سیلبالانمایش جزییات
اردلعلیرضا ظهرابی (اردل)پایان مخاطره1401بهمن2329بارش برف؛ کولاک و بورانمتوسطنمایش جزییات
شهرستاننام و نام خانوادگی ارزیاب:شماره گزارش:سال (شروع مخاطره)ماه (شروع مخاطره)روز (شروع مخاطره)روز (ارسال گزارش)نوع مخاطرهشدت حادثهنمایش چک لیست