گزارش وضعیت مخاطرات

شهرستاننام و نام خانوادگی ارزیاب:شماره گزارش:سال (شروع مخاطره)ماه (شروع مخاطره)روز (شروع مخاطره)روز (ارسال گزارش)نوع مخاطرهشدت حادثهنمایش چک لیست
کیارداوود سلطانی (کیار)پایان مخاطره1402خرداد1212زمین لغزشمتوسطنمایش جزییات
شهرکردشهلا مرادیان فرد (شهرکرد)پایان مخاطره1402اردیبهشت2525مخاطرات زیستیمتوسطنمایش جزییات
کوهرنگجواد ظاهری(کوهرنگ)پایان مخاطره1402اردیبهشت311شرایط عادیکمنمایش جزییات
خانمیرزابهمن جلیل (خانمیرزا)پایان مخاطره1402اردیبهشت1219مخاطرات زیستیکمنمایش جزییات
شهرکردشهلا مرادیان فرد (شهرکرد)پایان مخاطره1402اردیبهشت1818حوادث شیمیاییکمنمایش جزییات
کوهرنگجواد ظاهری(کوهرنگ)پایان مخاطره1402فروردین2425سیلکمنمایش جزییات
اردلعلیرضا ظهرابی (اردل)پایان مخاطره1402فروردین2425سیلکمنمایش جزییات
شهرکردشهلا مرادیان فرد (شهرکرد)پایان مخاطره1402فروردین2425سیلکمنمایش جزییات
کیارداوود سلطانی (کیار)پایان مخاطره1402فروردین2425سیلکمنمایش جزییات
خانمیرزابهمن جلیل (خانمیرزا)پایان مخاطره1402فروردین2425سیلکمنمایش جزییات
شهرستاننام و نام خانوادگی ارزیاب:شماره گزارش:سال (شروع مخاطره)ماه (شروع مخاطره)روز (شروع مخاطره)روز (ارسال گزارش)نوع مخاطرهشدت حادثهنمایش چک لیست